• História školy

    • História školy

    •      Medzi najvýznamnejšie aktivity každej obce patrí vzdelávanie mladej generácie. Aj obec Veľká Ida sa môže pochváliť tým, že sa tu vzdeláva mladá generácia už niekoľko storočí. Začiatky zaškoľovania detí v obci Veľká Ida siahajú pravdepodobne do prvej polovice 16. storočia. Prvým známym učiteľom vo Veľkej Ide bol  Ilosvai  Selymes  Péter, po ktorom je pomenovaný aj miestny folklórny súbor.

       Žiaľ, v dochovaných cirkevných dokumentoch sa  uvádzajú údaje iba od roku 1800. Vyučovanie v obci sa uskutočňovalo v cirkevných školách

     .   Až dokonca 1. svetovej vojny niesla názov Maďarská kráľovská štátna ľudová škola. Jej prvým riaditeľom bol Karol Vajda. Vyučovacím jazykom školy bola  maďarčina.

        Prvým známym slovenským učiteľom vo Veľkej Ide bol Jozef  Puobiš, ktorý prišiel do Veľkej Idy učiť v roku 1922. V prevažne maďarskej obci to mal ťažké. V čase po Viedenskej arbitráži  v roku 1938 územie Veľkej  Idy znovu patrilo Maďarsku, čo sa odrazilo na vzdelávaní žiakov. Obnovila  sa  Maďarská kráľovská štátna ľudová škola, ktorá fungovala až do konca 2. svetovej vojny.

       V roku 1949 vo Veľkej Ide vznikla národná škola s vyučovacím jazykom slovenským. Významným medzníkom v rozvoji vzdelávania vo Veľkej Ide sa stal rok 1952. V tomto roku sa škola presťahovala do budovy kaštieľa baróna Schella, v ktorej slovenská časť národnej školy sídlila viac ako 20 rokov.  Dnes v budove sídli Obecný úrad Veľká Ida a Obecná knižnica.

        Od toho času boli v obci dve základné školy,  a to s vyučovacím jazykom slovenským, ktorá sídlila v budove kaštieľa, a s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá sídlila v pôvodnej budove. Jedna i druhá základná škola bola školou, do ktorej prichádzali žiaci i z okolitých obcí  Gomboš, Perín či Komárovce.

        Za celý ten čas prešlo bránami školy stovky žiakov, ktorí neboli len susedmi či kamarátmi, ale aj súpermi. A kde inde mohli medzi sebou súperiť, keď nie na poli športovom.

        Po viac ako dvadsiatich rokoch sa v obci začali stavebné práce na budove novej školy, lebo tá v budove kaštieľa – Základná deväťročná škola s vyučovacím jazykom slovenským vo Veľkej Ide, nestačila  kapacite žiakov.

        V školskom roku 1975/1976 sa budova novej školy už v obci hrdo vypínala a nie raz sa v rámci brigád zapojili do upratovania nových priestorov školy i žiaci či učitelia. Vysnívaný deň nastal 30. januára 1976, kedy sa slávnostne otvorili brány novučičkej školy.

        Po dlhom čase očakávania odovzdali zástupcovia stavebných organizácií za účasti zástupcov politických a školských krajských, okresných a miestnych organizácií do užívania budovu novej školy. Táto sa hneď stala dominantou obce. Symbolický kľúč od brány školy prevzal riaditeľ  Siegfried Gašpar.

        Slávnostné prejavy hostí  i kultúrny program, ktorý žiaci pod vedením svojich učiteľov pripravili, boli prejavom vďaky za tento prekrásny stánok vzdelávania.

       Obdobie dokončovania a sťahovania bolo poznačené starosťami so sťahovaním nábytku a pomôcok, ale s úsilím všetkých zainteresovaných sa to podarilo zdarne zvládnuť. Takto doslovne sú opísané udalosti odovzdávania tejto budovy školy v školskej kronike.

        Novučičkými priestormi neboli ohromení len učitelia, ale i žiaci. Veď z malých tmavých tried sa presťahovať do veľkých a svetlých priestorov, mať knižnicu, telocvičňu, odborné učebne, to nebolo len tak hocičo. V škole bola krásna klubovňa, veľká jedáleň, ale najmä telocvičňa. A nie jedna, hneď dve! Žiaci už nemuseli na hodine telocviku cvičiť na chodbách. Na hodine fyziky či biológie mohli využívať učebné pomôcky v moderných laboratóriách. To bola radosť!

         No čas je neúprosný. Všetko nové postupne zovšednelo a v triedach bolo čoraz menej žiakov. Tým, že v obci Veľká Ida bola stavebná uzávera, počet obyvateľov klesal a odzrkadlilo sa to aj na počte žiakov obidvoch škôl. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 30. júna 1980 zazvonila svojim žiakom poslednýkrát a 1. septembra toho istého roka došlo k zlúčeniu obidvoch škôl. Ale ani pôvodná budova nezostala prázdna. Do týchto priestorov sa nasťahovala materská škola.

         Prešli roky, striedali sa učitelia a žiaci. Znovu nastala zmena v organizácii školy a to tým, že z dôvodu nízkeho počtu žiakov boli zrušené najskôr triedy II. stupňa maďarského oddelenia, neskôr bolo zrušené celé maďarské oddelenie. K jeho zrušeniu došlo v priebehu školských rokov 2001/2002 a 2002/2003.

         Ďalšou veľkou zmenou v chode a organizácii školy bolo získanie právnej subjektivity školy a prechod jej správy pod obec Veľká Ida. Pamätným dňom sa stal 1. apríl 2002.  A to sa dostávame takmer do súčasnosti. Nová škola postupne starla a bolo ju treba stále viac a viac opravovať.

         Rok 2009 je medzníkom v histórii našej školy, pretože v tomto roku prešla budova školy komplexnou rekonštrukciou exteriéru a interiéru a modernizáciou materiálno – technického vybavenia školy, ktorá bola ukončená v roku 2010. To umožnilo v oveľa väčšej miere modernizovať vzdelávací proces. A zmena nastala aj vo vedení školy, keď vo funkcii dlhoročného riaditeľa školy   Mgr. Bohumíra Rovňáka vystriedala vo funkcii riaditeľky školy naša súčasná  riaditeľka Mgr. Terézia Besterciová. Práve pod jej taktovkou prešla škola nielen vonkajšou, ale i vnútornou  premenou.

      

        Poslaním každej školy je všestranné vzdelávanie žiaka a kultivovanie jeho osobnosti. Naša škola k tomu prispieva svojím denným režimom, ponukou rôznych aktivít spojených so získavaním vedomostí, zručností a návykov chce významne zasiahnuť v prospech telesného, duševného  a sociálneho zdravia žiakov a slúži všestrannému rozvoju dieťaťa. Toto všetko tvorí našu súčasnosť.

         No a všetko ostatné bude spoluvytvárať budúcnosť školy. Aká bude? To bude záležitosťou nielen nás- súčasníkov, ale hlavne budúcich generácií.