• Výchovné poradenstvo

    

   Ing. Monika Stahovcová – výchovná poradkyňa

    

   Konzultačné hodiny pre žiakov: štvrtok 11.30 – 14.00 (resp. po dohode so žiakom)

   Konzultačné hodiny pre rodičov: štvrtok 11.30 – 14.00 (po predchádzajúcej dohode so zákonným zástupcom žiaka)

    

   Úlohou výchovného poradcu na našej škole je individuálna, resp. skupinová práca zameraná na pomoc deťom a poskytovanie odborno–metodickej pomoci triednym učiteľom, rodičom v rôznych otázkach týkajúcich sa výchovných, vzdelávacích a osobnostných problémov žiakov. Výchovný poradca venuje pozornosť sebareflexii a sebahodnoteniu žiakov. V neposlednom rade poradca takisto učí deti hľadať a nájsť si vhodnú školu tak, aby bol žiak úspešný a mal čo najviac možností uplatnenia v živote.

    

   Výchovný poradca poradí v oblastiach:

   • profesijná orientácia žiakov
   • psychológia životnej cesty
   • psychické poruchy v detstve a adolescencii
   • poruchy správania
   • poruchy učenia
   • nadaní žiaci
   • základy prevencie drogových a iných závislostí
   • kriminalita, šikanovanie, týranie, intolerancia
   • riešenie konfliktov súčasné civilizačné trendy
   • hľadanie životnej cesty