• Výchovný poradca

   • Výchovné poradenstvo

     

    Ing. Monika Stahovcová – výchovná poradkyňa

     

    Konzultačné hodiny pre žiakov: štvrtok 11.30 – 14.00 (resp. po dohode so žiakom)

    Konzultačné hodiny pre rodičov: štvrtok 11.30 – 14.00 (po predchádzajúcej dohode so zákonným zástupcom žiaka)

     

    Úlohou výchovného poradcu na našej škole je individuálna, resp. skupinová práca zameraná na pomoc deťom a poskytovanie odborno–metodickej pomoci triednym učiteľom, rodičom v rôznych otázkach týkajúcich sa výchovných, vzdelávacích a osobnostných problémov žiakov. Výchovný poradca venuje pozornosť sebareflexii a sebahodnoteniu žiakov. V neposlednom rade poradca takisto učí deti hľadať a nájsť si vhodnú školu tak, aby bol žiak úspešný a mal čo najviac možností uplatnenia v živote.

     

    Výchovný poradca poradí v oblastiach:

    • profesijná orientácia žiakov
    • psychológia životnej cesty
    • psychické poruchy v detstve a adolescencii
    • poruchy správania
    • poruchy učenia
    • nadaní žiaci
    • základy prevencie drogových a iných závislostí
    • kriminalita, šikanovanie, týranie, intolerancia
    • riešenie konfliktov súčasné civilizačné trendy
    • hľadanie životnej cesty