• Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

    V zmysle § 84, ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

    Voľné pracovné miesto na dobu určitú zastupovanie počas  MD od  15.11.2021

    Pozícia: učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy

    Názov zamestnávateľa:  Základná škola Veľká Ida

    Adresa: Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

    Kontakt:  055/69 922 117   email. zsvelkaida@zsvelkaida.sk

     Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:

     Učiteľ

     Učiteľ prvého stupňa základnej školy

     Kvalifikačné predpoklady:

     Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vzdelanie v požadovanom odbore

     Zoznam požadovaných dokladov:

     · Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

     · Overené doklady o vzdelaní

     · Životopis

     · Motivačný list

     · Súhlas so spracovaním osobných údajov

     · Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

     · Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

    Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

    Miesto je obsadzované na dobu určitú od 15.11.2021 počas  MD pedagogického zamestnanca.

    Úväzok: 100 %

    Platové podmienky:

    V zmysle ustanovení zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

    Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 10.11.2021. 

     

    Vo Veľkej Ide  dňa 2.11.2021                                                                      Mgr. Terézia  Besterciová                                                                                                                                                                                                                        riaditeľka školy