• AKTUÁLNE: 

    Informácia o voľnom pracovnom mieste

    V zmysle § 84, ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

     

    Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1,044 55 Veľká Ida

    Kontakt:  055/69 92 117 , 0917539349   email. zsvelkaida@zsvelkaida.sk

    Kategória voľného pracovného miesta:  učiteľ

    Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre primárne vzdelávanie

    Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

    Zoznam požadovaných dokladov:

    • žiadosť o prijatie do zamestnania,
    • profesijný životopis,
    • súhlas so spracovaním osobných údajov,
    • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

    Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom po vyzvaní: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

    Nástup: 1.9.2022

    Úväzok: 100 %

    Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    Platové podmienky:

    V zmysle ustanovení zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,  podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a  od dĺžky započítanej praxe.

    Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať e-mailom zsvelkaida@zsvelkaida.sk 

     

    Vo Veľkej Ide  dňa 22.8.2022                                                                               Mgr. Terézia Besterciová                                                                                                                                                                                                                          riaditeľka školy

    ...............................................................................................................................................................................

                    Informácia o voľnom pracovnom mieste

    V zmysle § 84, ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

     

    Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1,044 55 Veľká Ida

    Kontakt:  055/69 92 117 , 0917539349   email. zsvelkaida@zsvelkaida.sk

    Kategória voľného pracovného miesta:  učiteľ základnej školy s aprobáciou dejepis -  výtvarná výchova a telesná výchova – fyzika

    Podkategória pedagogického zamestnanca: učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie

    Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

    Zoznam požadovaných dokladov:

    • žiadosť o prijatie do zamestnania,
    • profesijný životopis,
    • súhlas so spracovaním osobných údajov,
    • kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní.

    Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom po vyzvaní: bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka

    Nástup: 1.9.2022

    Úväzok: 100 %

    Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    Platové podmienky:

    V zmysle ustanovení zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,  podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a  od dĺžky započítanej praxe.

    Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať e-mailom zsvelkaida@zsvelkaida.sk 

     

    Vo Veľkej Ide  dňa 7.8.2022                                                                           Mgr. Terézia Besterciová                                                                                                                                                                                                                          riaditeľka školy

     

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Oznam o voľnom pracovnom mieste - Kuchárka

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Voľné pracovné miesto - učiteľ/ka pre nižšie sekundárne vzdelávanie

     

     

     

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

     

    Informácia o voľnom pracovnom mieste – údržbár na dobu určitú

     

    Miesto výkonu práce: ZŠ Veľká Ida

    Termín nástupu: 1.4..2022

    Predpokladaný termín ukončenia pracovných pohovorov: 23.3.2022 o 13.00 hod. v budove školy

    Počet voľných pracovných miest: 1

    Pracovný pomer : doba určitá

    Pracovná oblasť:
    údržbárske práce v budove a na pozemku školy, montáž a oprava nábytku
    Požadujeme:
    - spoľahlivosť, technickú a manuálnu zručnosť, fyzickú zdatnosť,
    - samostatnosť, organizovanie a plánovanie práce
    - vodičský preukaz

    Požadované vzdelanie: úplné stredné odborné vzdelanie

    Prax: aspoň 1 rok

    Platové podmienky: 915 € v hrubom

    Zručnosti, schopnosti: - spoľahlivosť, technickú a manuálnu zručnosť, fyzickú zdatnosť,
    - samostatnosť, organizovanie a plánovanie práce
    - vodičský preukaz

    Zoznam požadovaných dokladov: profesijný životopis – žiadosť o prijatie do zamestnania – kópie dokladov  o vzdelaní a praxi, .súhlas so spracovaním osobných údajov- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti – čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti.

    Doklady posielajte na adresu : ZŠ Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida alebo emailom: riaditel@zsvelkaida.sk. Na osobný pohovor budú pozvaní len vybratí uchádzači.

     

     

    Vo Veľkej Ide dňa 14.3.2022                                                                                 Mgr. Terézia Besterciová

                                                                                                                                          riaditeľka školy

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

    Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

     

    Informácie o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent

     

    Miesto výkonu práce: ZŠ Veľká Ida

    Termín nástupu: 1.2.2022

    Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 25.1.2022

    Rozsah úväzku: 100%

    Požiadavky na uchádzača

    Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov: Pedagogický asistent, Asistent/ka učiteľa.

    Kvalifikačné predpoklady

    V zmysle vyhlášky MŠ VVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. Úplné stredné vzdelanie s maturitou Študijný odbor: pedagogický asistent, učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo.

    Zoznam požadovaných dokladov:

    • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

    • profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením kontaktných údajov uchádzača, s prehľadom

    dosiahnutého vzdelania a dosiahnutým stupňom odbornej praxe,

    • motivačný list,

    • kópia vysvedčenia, diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom

    vzdelaní,

    • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,

    • súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov uvádzaných v žiadosti a

    požadovaných dokladoch na účel výberového konania podľa osobitného predpisu .

    Platové podmienky: funkčný plat v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

    Ovládanie základnej problematiky integrácie žiakov na ZS,

    Pracovné miesto bude obsadzované v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v

    edukácii detí a žiakov na dobu do 31.08.2022.

    Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi do 21.1.2022. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.

    Na adresu:

    Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida, s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti.

    Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

    Číslo výberového konania:

    VK PSCH/2022

    Kontaktné informácie:

    Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida, email: zsvelkaida@zsvelkaida.sk

    Kontaktná osoba: Mgr. Terézia Besterciová, 0917539349