• Školský klub detí

     

     

     

     

     

     

    ŠKD je neoddeliteľnou súčasťou  školy. Vychádza z plánu práce školy a Školského výchovného programu pre ŠKD s názvom ,, Hrou za poznaním, tvorivosťou a pohybom.“

    Výchovná činnosť s deťmi je podľa týždenných plánov rozdelená na odpočinkovú, rekreačnú, záujmovú a prípravu na vyučovanie.

    Odpočinková činnosť zabezpečuje deťom oddych  prostredníctvom rôznych hier, počúvaním rozprávok, hudby, či práce s detským časopisom.

    Rekreačná činnosť slúži deťom na odreagovanie sa a odstránenie únavy z vyučovania. Tu zaraďujeme vychádzky  do prírody, rôzne pohybové a loptové hry, v zimnom období vychádzky spojené so zimnými športmi.

    Záujmová činnosť pomáha uspokojovať a rozvíjať talent a nadanie detí v niekoľkých oblastiach:

    • v prírodovednej záujmovej činnosti sa vedie deti k ochrane a tvorbe životného prostredia,
    • v esteticko-výchovnej záujmovej činnosti sa snažia vnímať a prežívať krásu okolo seba, kultivovane sa vyjadrovať a vystupovať na verejnosti,
    • športová záujmová činnosť pozitívne vplýva  na rozvoj duševného i  fyzického zdravia a rozvoj všestrannej pohybovej aktivity,
    • pracovno-technická  záujmová činnosť rozvíja tvorivosť  detí,  formuje základné pracovné zručnosti, návyky a schopností,
    • spoločensko- vedná záujmová činnosť napomáha k formovaniu národného  povedomia .

    V rozumovej výchove ide i kvalitnú prípravu na vyučovanie. Pozostáva z písania úloh,

    vedie žiakov k samostatnosti a zodpovednosti pri príprave na vyučovanie. Pozornosť a individuálny prístup sa venuje slabším žiakom.

    Do výchovnej činnosti boli zaradené  aj príležitostné akcie ako zber gaštanov, práca s prírodným materiálom, ochutnávka ovocia,  vianočná výzdoba či príprava zdravej nátierky.

                V tomto školskom roku máme zriadené jedno oddelenie ŠKD, v ktorom je zapísaných 30 detí 1.-4. ročníka.  Na svoju činnosť využívajú im určenú  miestnosť, školské ihrisko

    a neďaleký park.

    Prevádzka  ŠKD je denne od pondelka do piatka v čase od 11,25 do 15,45 hod. Stravovanie majú žiaci zabezpečené v školskej jedálni. Príspevok za pobyt žiaka v ŠKD je 5 €.