• Nedaj sa, hovor o tom!

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Nedaj sa, hovor o tom! predstavenie.

     V rámci projektu Spolu silnejší (Výzva Bezpečnosť a zdravie na školách 2022 financovaná MŠVVaŠ SR), ktorý aktuálne prebieha na našej škole, sme privítali u nás edukatívne multimediálne putovné predstavenie Nedaj sa, hovor o tom! Predstavenie vzniklo po odbornej konzultácii s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Košiciach. Je určené pre základné a stredné školy a rieši problematiku šikanovania, rasizmu, fyzického násilia, či kyberšikany.
     Na našej škole sme privítali hercov a účinkujúcich tohto poučného a zaujímavého predstavenia 30. januára 2023. Žiaci ocenili hlavne interaktivitu a aktuálnosť nosných tém predstavenia.

    • Karneval

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval.

     Fašiangový čas prináša zábavu, radosť a veselosť. Karneval je miesto plné fantázie, kde sa spolu v dobrej nálade zabávajú princezné, baletky, anjeli, motýliky, čarodejníci, vojaci, motorkári, futbalisti a mnohé ďalšie rozprávkové bytosti.  Detský karneval v tomto čase je milou tradíciou aj na našej škole. Uskutočnil sa 31.01.2023. Zapojili sa triedy od 1. až po 6. ročník. Každá trieda si svoj karneval užívala v triede s triednou pani učiteľkou. Niektorí súťažili, iní tancovali Just dance alebo mali diskotéku, šantili sa s balónmi, či si pripravili párty. Počas 4. vyučovacej hodiny sa všetky masky stretli na chodbe, kde pani zástupkyne a predsedníčka rodičovského združenia p. Nalevanková odmenili najkrajšie masky. Rodičovské združenie pripravilo pre žiakov bufet.  Spokojné a rozžiarené očká detí boli odmenou pre všetkých. Víťazné masky boli odmenené.

    • Svetový deň sporenia

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Svetový deň sporenia.

     Posledný októbrový deň je Svetovým dňom sporenia. Aj na našej škole sme pri tejto príležitosti pripravili aktivity pre žiakov V.A a VI.A. Na hodine informatiky a matematiky sme sa rozprávali o výhodách a nevýhodách sporenia, o dôležitosti sporenia pre ich vlastnú budúcnosť a o tom, ako zodpovedne narábať s peniazmi. Riešili sme aj pracovné listy zamerané na túto tému a vytvorili sme plagát, kde žiaci nakreslili, na čo všetko oni sporia.

    • Zdravie a bezpečnosť na školách 2022

    • Našej škole sa podarilo uspieť v rámci výzvy Zdravie a bezpečnosť na školách 2022 vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR, ktoré sa rozhodlo finančne podporiť náš projekt Spolu silnejší. Jeho cieľom je vykonávať prevenciu sociálno-patologických javom na škole ako šikanovanie, záškoláctvo, agresivita a nenávistné prejavy. Ďalej sa zameriavame na vzdelávanie žiakov v oblasti bezpečnosti školského prostredia a ochrany zdravia, zlepšenie celkovej psycho-sociálnej klímy na škole a vytvárania atmosféry bezpečia a dôvery. Realizované budú aktivity so žiakmi ako aj predstaviteľmi samosprávy, bezpečnostných hliadok a mimovládnych organizácii fungujúcich vo Veľkej Ide.

    • Geografická olympiáda

    • Veľmi sa tešíme, že aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do riešenia geografickej olympiády. Podobne ako počas minulých ročníkov aj tento rok sa školské kolo geografickej olympiády konalo online formou. Žiaci mali v jednom teste spojenú teoretickú, monotematickú a praktickú časť. Školského kola, ktoré sa uskutočnilo 23.11.2022, sa zúčastnilo 19 žiakov v troch kategóriách. Mostným článkom súťažných úloh všetkých troch kategórií bola téma monotematickej časti: Objavovanie Zeme a vesmíru - najznámejší objavitelia. Z celkového počtu súťažiacich žiakov sa úspešnými riešiteľmi stali 16 žiaci a na okresné kolo postúpili prví traja.