• MÔJ SLOVNÍK Z REALITY alias SLOVÍČKA V MALÍČKU

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album MÔJ SLOVNÍK Z REALITY alias SLOVÍČKA V MALÍČKU.

     MÔJ SLOVNÍK Z REALITY alias SLOVÍČKA V MALÍČKU – to je názov celoslovenskej jazykovej súťaže. A že španielske slovíčka skutočne ovládame,  sme bezpochyby dokázali. Preukázala to žiačka Emma Timárová zo VI.A.

     Emma vytvorila vlastný humorno-obrázkový, slovensko-španielsky slovník, ktorý mal čitateľom vyčariť úsmev na tvári. Podarilo sa. Emmin slovník z reality obsadil 2. miesto v celoslovenskom finále.

     Srdečne blahoželáme :-)

    • Projekty GEG

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekty GEG.

     Aj v tomto školskom roku tvorili žiaci projekty na hodinách geografie. V triedach VI.A a VI.B sme cestovali po svetadieloch Afrika a Ázia.

     Navštívili sme v Afrike pyramídy, videli sme aj hrobku faraóna. V Ázii sme vyliezli na vrch Mount Everest, kúpali sme sa v rieke Ganga, videli sme posvätnú horu Fudži, veže Petronas v Malajzii aj hrad Himedji. Kráčali sme aj po Veľkom čínskom múre a ochutnali sme aj Tadž Mahal.

    • Ochrana života a zdravia - Účelové cvičenie

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ochrana života a zdravia - Účelové cvičenie.

     Dňa 28.6.2021 sa na našej škole konalo účelové cvičenie zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Po didaktických hrách a teoretickej príprave, ktorú si pre nás pripravila p. uč. Mária Černá, sa žiaci v skupinách striedali na dvoch stanovištiach. Jedno bolo zamerané na topografiu. P. uč. Gabriela Gallayová vysvetlila žiakom prácu s mapou, buzolou a pripravila si pre nich zaujímavé aktivity. Druhé stanovište bolo zamerané na poskytnutie prvej pomoci. P. uč. Radoslav Servila žiakom vysvetlil a ukázal, ako poskytnúť prvú pomoc. Žiaci si mohli oživovanie figuríny aj vyskúšať a vďaka programu si mohli overiť aj úspešnosť resuscitácie. Bol to pre všetkých veľmi príjemný a obohacujúci deň.

    • ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE GEOGRAFIE V PIATOM ROČNÍKU

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE GEOGRAFIE V PIATOM ROČNÍKU.

     Zážitkové vyučovanie dokáže zaujať žiakov aj v závere školského roka. Presvedčili sme sa o tom v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v piatok 25. júna 2021. Naša škola vytvorila priestor pre vedeckých pracovníkov z Ústavu geografie PF UPJŠ pre realizáciu výskumného projektu zameraného na využitie dotykového geografického informačného systému – Krajina na dotyk vo výučbe geografie detí z marginalizovaných skupín.

     Predpokladali sme, že možnosť hmatom preskúmať modelovú krajinu, aktívne prispôsobiť jej tvárnosť a vidieť efekt zmeny na projekcii mapy na zmenšený 3D pieskový model georeliéfu zlepší chápanie výškopisu na mapách, ktorý sa bežne vyjadruje vrstevnicami. Prvotné písomné testy ukázali, že pre túto skupinu žiakov je zložité pochopiť abstraktné pojmy polohopisu, výškopisu a čítanie z mapy. Minulý piatok v priebehu 45 minút žiaci 5. ročníka napriek blížiacemu sa pocitu z prázdnin preukázateľne zlepšili chápanie vrstevníc, sklonu svahu, základných foriem reliéfu a čítanie mapy.

     V budúcom školskom roku by sme radi na dosiahnuté výsledky a spoluprácu s UPJŠ v Košiciach nadviazali a priniesli konkrétne návrhy dobrej praxe vo vyučovaní geografie a aj ostatných predmetov.

    • Školský výlet - Bachledova dolina – Chodník korunami stromov

    • Aký by to bol školský rok, keby sme ho neukončili výletom? Rozhodnutie žiakov tento rok padlo na prekrásne prostredie Belianskych Tatier. Žiaci V.A, VI.B a IX.A si užili príjemnú cestu, turistiku i prechádzku po samotnom chodníku, vyhliadkovú vežu i adrenalín na pochôdznej sieti, ktorá sa nachádza vo výške až 32m. Z výletu si neodnášame iba zážitky, ale aj krásne suveníry, spomienku na krátky dážď, ale aj chutný obed v reštaurácii. Tešíme sa na ďalšie zážitky.

    • 2 voľné pracovné miesta: Učiteľ/učiteľ prvého stupňa základnej školy, Učiteľ základnej školy/špeciálny pedagóg

    • Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

     V zmysle § 84, ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

     Voľné pracovné miesto na dobu neurčitú.

     Pozícia: učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy

     Názov zamestnávateľa:  Základná škola Veľká Ida

     Adresa: Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

     Kontakt:  055/69 92 117   email. zsvelkaida@zsvelkaida.sk

      Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:

      Učiteľ

      Učiteľ prvého stupňa základnej školy

      Kvalifikačné predpoklady:

      Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vzdelanie v požadovanom odbore

      Zoznam požadovaných dokladov:

      · Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

      · Overené doklady o vzdelaní

      · Životopis

      · Motivačný list

      · Súhlas so spracovaním osobných údajov

      · Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

      · Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

     Nástup: 1.9.2021

     Úväzok: 100 %

     Pracovný pohovor: 6.7.2021 o 9. 00 hod. v budove ZŠ.

     Platové podmienky:

     V zmysle ustanovení zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov platnej od 1.1.2020 v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

     Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 2.7.2021. 

      

     Vo Veľkej Ide  dňa 21.6.2021           Mgr. Terézia Besterciová                                                                                                                                                                                                          riaditeľka školy                                                           

                                                                                                                        

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

      

     Informácia o voľnom pracovnom mieste

     V zmysle § 84, ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

      

     Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1,044 55 Veľká Ida

     Kontakt:  055/69 92 117   email. zsvelkaida@zsvelkaida.sk

     Kategória voľného pracovného miesta:  učiteľ základnej školy

     Podkategória pedagogického zamestnanca: špeciálny pedagóg

     Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie príslušného stupňa

     Zoznam požadovaných dokladov:

      · Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

      · Overené doklady o vzdelaní

      · Životopis

      · Motivačný list

      · Súhlas so spracovaním osobných údajov

      · Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

      · Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

     Nástup: 1.9.2021

     Úväzok: 100 %

     Pracovný pohovor: 6.7.2021 o 9. 00 hod. v budove ZŠ.

     Platové podmienky:

     V zmysle ustanovení zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov platnej od 1.1.2020 v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

     Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 2.7.2021. 

      

     Vo Veľkej Ide  dňa 21.6.2021           Mgr. Terézia Besterciová                                                                                                                                                                                                          riaditeľka školy                                                           

    • OZNAM

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     na základe rozhodnutia RÚVZ, zriaďovateľa školy a po dohode s riaditeľkou školy oznamujeme,  že  po skončení karantény nariadenej RÚVZ  od pondelka 17.5.2021 prechádza škola na prezenčné vyučovanie, okrem tried I.A, II.A a IV.A. Títo žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní až do 18.5.2021 podľa pokynov triednych učiteľov.  

     Prezenčné vyučovanie bude prebiehať podľa daných rozvrhov v triedach a pokynov triednych učiteľov.  ŠKD bude zabezpečovať prevádzku pre žiakov. V školskej jedálni sa nebude variť pre žiakov a zamestnancov školy až do 19.5.2021. Prosím, rodičov žiakov, ktorí budú v školskom klube, aby im zabezpečili výdatnejšiu desiatu.

     Ďakujem všetkým rodičom a zamestnancom školy za pochopenie a trpezlivosť.

     Žiak a zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu pri vstupe do školy.

     Pri prerušení školskej dochádzky na viac  ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie. Príloha č. 8 a. Zamestnanec školy predkladá prílohu č. 9a.( Prílohy si môžete stiahnuť z web. stránky školy).

      Vo Veľkej Ide, 13.5.2021                                         riaditeľka školy

     Mgr. Terézia Besterciová

     Návrat do škôl 2021 ( od  3. mája 2021)

     https://www.minedu.sk/data/att/19579.pdf

      

      

      

      

      

    • OZNAM

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     na základe rozhodnutia RÚVZ, zriaďovateľa školy a po dohode s riaditeľkou školy oznamujeme, že  od utorka  4.5.2021 do 14.5.2021 (pondelok) z dôvodu pozitívneho počtu žiakov na COVID 19  v priebehu posledných týždňov, prechádza škola na dištančné vzdelávanie.

     Nástup do školy po karanténe 17.5.2021.

     Dištančné vzdelávanie bude prebiehať  online a zasielaním pracovných listov podľa pokynov triednych učiteľov.  ŠKD nebude zabezpečovať prevádzku pre žiakov.

      

      Vo Veľkej Ide, 3.5.2021                                           riaditeľka školy: Mgr. Terézia Besterciová

      

    • Aktivita na Deň Zeme v 6.A

    • V rámci aktivít na pripomenutie si Dňa Zeme sa žiaci  v 6.A triede nielen vyobliekali do farieb Zeme, ale spoločnými silami vytvorili aj koláž na túto tému. Žiaci boli veľmi šikovní a rýchlo sa spriatelili s programom Mural, v ktorom spolupracovali na koláži. Prejavili tak zdatnosť v oblasti informatiky, geografie  a v neposlednom rade aj v oblasti výtvarnej výchovy.

     Proces tvorenia koláže...

     A výsledok našej spoločnej práce na hodine...