• Kariérny poradca

    • Kariérové poradenstvo

      

     Ing. Monika Stahovcová – kariérová poradkyňa

      

     Konzultačné hodiny pre žiakov: štvrtok 11.30 – 14.00 (resp. po dohode so žiakom)

     Konzultačné hodiny pre rodičov: štvrtok 11.30 – 14.00 (po predchádzajúcej dohode so zákonným zástupcom žiaka)

      

     Kariérové poradenstvo:

     Predstavuje odbornú pomoc žiakom vo fáze ich pred-profesijného vývinu, v období ich študijno–profesijného rozhodovania sa a ich systematickej prípravy na vstup do sveta práce.

     V poradenstve pri riešení vývinových úloh mladých ľudí v tomto období sa pristupuje systémovo, nakoľko ich kariérový vývin nie je izolovaný, prebieha v nedeliteľnej jednote s vývinom osobnostným, sociálnym, emocionálnym, vzdelanostným.

     Výber vhodného druhu vzdelávania alebo odbornej prípravy tak, aby to zodpovedalo záujmom, školským výsledkom a reálnym možnostiam uplatniť sa vo svete práce.

      

     Treba brať do úvahy rôzne dimenzie:

     osobnostné predpoklady (schopnosti, talent),

     emocionálne zisky súvisiace so štúdiom a budúcou prácou (záujmy),

     fyzické predpoklady a subjektívne prekážky, obmedzenia,

     pravidlá a kritériá prijímania uchádzačov na jednotlivé typy stredných škôl,

     dĺžku prípravy na povolanie a možnosti materiálneho zabezpečenia,

     vlastné očakávania a očakávania rodiny, týkajúce sa budúcnosti a

     možnosti uplatniť sa na trhu práce.

      

     Základné informácie k prijímaniu uchádzačov na denné štúdium na stredné školy v školskom roku  2021/2022:

     Harmonogram prijímacieho konania:

     Informačné zdroje:

     https://www.komposyt.sk/

     https://www.pozicie.sk/