• Kariérové poradenstvo

     

    Ing. Monika Stahovcová – kariérová poradkyňa

     

    Konzultačné hodiny pre žiakov: štvrtok 11.30 – 14.00 (resp. po dohode so žiakom)

    Konzultačné hodiny pre rodičov: štvrtok 11.30 – 14.00 (po predchádzajúcej dohode so zákonným zástupcom žiaka)

     

    Kariérové poradenstvo:

    Predstavuje odbornú pomoc žiakom vo fáze ich pred-profesijného vývinu, v období ich študijno–profesijného rozhodovania sa a ich systematickej prípravy na vstup do sveta práce.

    V poradenstve pri riešení vývinových úloh mladých ľudí v tomto období sa pristupuje systémovo, nakoľko ich kariérový vývin nie je izolovaný, prebieha v nedeliteľnej jednote s vývinom osobnostným, sociálnym, emocionálnym, vzdelanostným.

    Výber vhodného druhu vzdelávania alebo odbornej prípravy tak, aby to zodpovedalo záujmom, školským výsledkom a reálnym možnostiam uplatniť sa vo svete práce.

     

    Treba brať do úvahy rôzne dimenzie:

    osobnostné predpoklady (schopnosti, talent),

    emocionálne zisky súvisiace so štúdiom a budúcou prácou (záujmy),

    fyzické predpoklady a subjektívne prekážky, obmedzenia,

    pravidlá a kritériá prijímania uchádzačov na jednotlivé typy stredných škôl,

    dĺžku prípravy na povolanie a možnosti materiálneho zabezpečenia,

    vlastné očakávania a očakávania rodiny, týkajúce sa budúcnosti a

    možnosti uplatniť sa na trhu práce.

     

    Základné informácie k prijímaniu uchádzačov na denné štúdium na stredné školy v školskom roku  2021/2022:

    Harmonogram prijímacieho konania:

    Informačné zdroje:

    https://www.komposyt.sk/

    https://www.pozicie.sk/