• Sociálny pedagóg

    • Sociálny pedagóg

    • KONZULTÁCIE SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA

      

     Konzultačné hodiny sú každý deň priebežne (potrebné dohodnúť sa deň vopred mailom alebo osobne).

      

     SOCIÁLNY PEDAGÓG:

     Mgr. Stela HAJDUČEKOVÁ

     Email: stela.hajducekova@zsvelkaida.sk

      

     Aktivity: 

     ČO PRE TEBA ZNAMENÁ PRIATEĽSTVO

      

      

     Kto je to sociálny pedagóg a ako Vám môže pomôcť?

      

          Sociálny pedagóg je prvá pomoc na blízku dieťaťa v škole, keď sa objaví problém, jeho diagnostik a v rámci svojich kompetencií aj terapeut a vychovávateľ, tiež mediátor medzi jeho rodičmi a odborníkmi (psychológ, psychiater, pediater…), ale tak isto je jeho úlohou dlhodobým pôsobením predchádzať vznikom takýchto problémov (protidrogová prevencia, voľnočasové aktivity, komunitné sedenia v rámci voľnejších hodín). Rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až po delikvenciu.

      

     Najčastejšie otázky detí a mladých ľudí, ktoré je možné so sociálnym pedagógom konzultovať a riešiť:

     • Bojím sa chodiť do školy!

     • Učiteľ si na mňa zasadol.

     • Prečo ma spolužiaci neznášajú? Som fakt iný?

     • Bojím sa/hanbím sa pred niekým hovoriť.

     • Zažil som na vlastnej koži šikanovanie.

     • Viem o nepekných veciach, ktoré sa dejú v našej triede, ale bojím sa to niekomu povedať.

     • Som „do niekoho“ a neviem, čo mám robiť.

     • Neznášam svojho spolužiaka.

     • Zdá sa mi, že mi rodičia nerozumejú.

     • Mám pocit, že sa doma deje niečo zlé, ale neviem, čo.

     • Nechcem, aby sa naši rozviedli.

     • Štve ma sestra alebo brat.

     • Som stále nútený do niečoho, čo neznášam.

     • Mám najprísnejších rodičov na svete.

     • Všetci ma doma považujú za malé decko.

     • Naši nie sú doma nikdy, keď ich potrebujem.

     • Trápi ma, že nemáme na nič peniaze.

     • Všetci ma doma prehliadajú.

     • Nemôžem sa stretávať s otcom.

     • Nechodíme k starým rodičom.

     • Prečo to u nás nefunguje tak, ako v ostatných rodinách?

      

     Najčastejšie otázky rodičov, ktoré je možné so sociálnym pedagógom konzultovať a riešiť:

     • Prečo akurát ja mám také dieťa?

     • Akú robím chybu, keď je moje dieťa také?

     • Prečo si s mojím dieťaťom nerozumiem?

     • Ako sa mám správať k dieťaťu po rozvode, keď …?

     • Všetci sú proti môjmu dieťaťu. Čo s tým?

     • Prečo sa moje deti neznášajú?

     • Nezvládam výchovu, moje dieťa si robí, čo chce. Čo s tým?

     • Moje dieťa sa celkom zmenilo. Čo sa stalo?

     • Moje dieťa sa prejavuje v nejakej oblasti výnimočne (pozitívne alebo negatívne).

     Úlohy sociálneho pedagóga:

     • diagnostika sociálneho prostredia tried,

     • spoločné hodiny s pedagógom – triednické hodiny, hodiny etiky, náboženstva, občianskej výchovy,

     • podpora žiakov vyžadujúcich si osobitnú pozornosť,

     • zavedenie schránky dôvery s následnou možnosťou reakcie,

     • tvorba tematických násteniek podporujúcich informovanosť o problematikách,

     • tvorba letákov pre rodičov a pedagógov,

     • mediačné a diskusné činnosti,

     • plán preventívnych aktivít,

     • organizácia preventívnych aktivít,

     • účasť na pedagogických poradách, informovanie pedagógov,

     • analýza záškoláctva a dodržiavania povinnej školskej dochádzky,

     • organizácia náhodných kontrol odľahlých častí školy (šatne, WC, telocvične),

     • koordinácia protidrogových aktivít,

     • prieskumné, vyhľadávacie a mapovacie činnosti,

     • tvorba siete kontaktov s poradenskými zariadeniami,

     • prezentačná činnosť,

     • školské i mimoškolské aktivity,

     • podpora záujmovej činnosti detí,

     • evidencia prípadov,

     • účasť na metodických školeniach,

     • konzultácie s rodičmi, žiakmi, pedagógmi.

      

     Sociálna činnosť a sociálne poradenstvo

     • vedenie dokumentácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,

     • vedenie dokumentácie žiakov na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na stravovanie v školskej jedálni),

     • podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na školské pomôcky, objednávanie školských pomôcok),

     • dokumentácia rodinného prostredia,

     • konzultácie pre rodičov a pohovory s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP),

     • konzultácie pre žiakov a pohovory so žiakmi zo SZP,

     • pomoc pri riešení problémových situácií rodinného prostredia, odporúčanie na iné odborné inštitúcie, pomoc pri vypisovaní tlačív, žiadostí a inej dokumentácie (súd, ÚPSVaR, …),

     • riešenie a diagnostikovanie delikventného správania, šikany, priestupkovej a trestnej činnosti, drogovej a inej závislosti,

     • spolupráca s výchovno-vzdelávacími, odbornými inštitúciami (MsP, CPPPaP, školský úrad pri MsÚ, ÚPSVaR),

     • spolupráca s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy,

     • účasť na odborných školeniach a seminároch.

      

     Preventívna činnosť

     • prednáškové a voľnočasové aktivity, besedy.