• Sociálny pedagóg

   • KONZULTÁCIE SOCIÁLNEHO PEDAGÓGA

     

    Konzultačné hodiny sú každý deň priebežne (potrebné dohodnúť sa deň vopred mailom alebo osobne).

     

    SOCIÁLNY PEDAGÓG:

    Mgr. Stela HAJDUČEKOVÁ

    Email: stela.hajducekova@zsvelkaida.sk

     

    Aktivity: 

    ČO PRE TEBA ZNAMENÁ PRIATEĽSTVO

     

     

    Kto je to sociálny pedagóg a ako Vám môže pomôcť?

     

         Sociálny pedagóg je prvá pomoc na blízku dieťaťa v škole, keď sa objaví problém, jeho diagnostik a v rámci svojich kompetencií aj terapeut a vychovávateľ, tiež mediátor medzi jeho rodičmi a odborníkmi (psychológ, psychiater, pediater…), ale tak isto je jeho úlohou dlhodobým pôsobením predchádzať vznikom takýchto problémov (protidrogová prevencia, voľnočasové aktivity, komunitné sedenia v rámci voľnejších hodín). Rieši mnohé problémy od výchovných ťažkostí, nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy detí až po delikvenciu.

     

    Najčastejšie otázky detí a mladých ľudí, ktoré je možné so sociálnym pedagógom konzultovať a riešiť:

    • Bojím sa chodiť do školy!

    • Učiteľ si na mňa zasadol.

    • Prečo ma spolužiaci neznášajú? Som fakt iný?

    • Bojím sa/hanbím sa pred niekým hovoriť.

    • Zažil som na vlastnej koži šikanovanie.

    • Viem o nepekných veciach, ktoré sa dejú v našej triede, ale bojím sa to niekomu povedať.

    • Som „do niekoho“ a neviem, čo mám robiť.

    • Neznášam svojho spolužiaka.

    • Zdá sa mi, že mi rodičia nerozumejú.

    • Mám pocit, že sa doma deje niečo zlé, ale neviem, čo.

    • Nechcem, aby sa naši rozviedli.

    • Štve ma sestra alebo brat.

    • Som stále nútený do niečoho, čo neznášam.

    • Mám najprísnejších rodičov na svete.

    • Všetci ma doma považujú za malé decko.

    • Naši nie sú doma nikdy, keď ich potrebujem.

    • Trápi ma, že nemáme na nič peniaze.

    • Všetci ma doma prehliadajú.

    • Nemôžem sa stretávať s otcom.

    • Nechodíme k starým rodičom.

    • Prečo to u nás nefunguje tak, ako v ostatných rodinách?

     

    Najčastejšie otázky rodičov, ktoré je možné so sociálnym pedagógom konzultovať a riešiť:

    • Prečo akurát ja mám také dieťa?

    • Akú robím chybu, keď je moje dieťa také?

    • Prečo si s mojím dieťaťom nerozumiem?

    • Ako sa mám správať k dieťaťu po rozvode, keď …?

    • Všetci sú proti môjmu dieťaťu. Čo s tým?

    • Prečo sa moje deti neznášajú?

    • Nezvládam výchovu, moje dieťa si robí, čo chce. Čo s tým?

    • Moje dieťa sa celkom zmenilo. Čo sa stalo?

    • Moje dieťa sa prejavuje v nejakej oblasti výnimočne (pozitívne alebo negatívne).

    Úlohy sociálneho pedagóga:

    • diagnostika sociálneho prostredia tried,

    • spoločné hodiny s pedagógom – triednické hodiny, hodiny etiky, náboženstva, občianskej výchovy,

    • podpora žiakov vyžadujúcich si osobitnú pozornosť,

    • zavedenie schránky dôvery s následnou možnosťou reakcie,

    • tvorba tematických násteniek podporujúcich informovanosť o problematikách,

    • tvorba letákov pre rodičov a pedagógov,

    • mediačné a diskusné činnosti,

    • plán preventívnych aktivít,

    • organizácia preventívnych aktivít,

    • účasť na pedagogických poradách, informovanie pedagógov,

    • analýza záškoláctva a dodržiavania povinnej školskej dochádzky,

    • organizácia náhodných kontrol odľahlých častí školy (šatne, WC, telocvične),

    • koordinácia protidrogových aktivít,

    • prieskumné, vyhľadávacie a mapovacie činnosti,

    • tvorba siete kontaktov s poradenskými zariadeniami,

    • prezentačná činnosť,

    • školské i mimoškolské aktivity,

    • podpora záujmovej činnosti detí,

    • evidencia prípadov,

    • účasť na metodických školeniach,

    • konzultácie s rodičmi, žiakmi, pedagógmi.

     

    Sociálna činnosť a sociálne poradenstvo

    • vedenie dokumentácie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia,

    • vedenie dokumentácie žiakov na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na stravovanie v školskej jedálni),

    • podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (dotácia na školské pomôcky, objednávanie školských pomôcok),

    • dokumentácia rodinného prostredia,

    • konzultácie pre rodičov a pohovory s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP),

    • konzultácie pre žiakov a pohovory so žiakmi zo SZP,

    • pomoc pri riešení problémových situácií rodinného prostredia, odporúčanie na iné odborné inštitúcie, pomoc pri vypisovaní tlačív, žiadostí a inej dokumentácie (súd, ÚPSVaR, …),

    • riešenie a diagnostikovanie delikventného správania, šikany, priestupkovej a trestnej činnosti, drogovej a inej závislosti,

    • spolupráca s výchovno-vzdelávacími, odbornými inštitúciami (MsP, CPPPaP, školský úrad pri MsÚ, ÚPSVaR),

    • spolupráca s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy,

    • účasť na odborných školeniach a seminároch.

     

    Preventívna činnosť

    • prednáškové a voľnočasové aktivity, besedy.