• Zápis do prvého ročníka

   • Tlačivo na stiahnutie: ZÁPISNÝ LÍSTOK 2021

     

    „Každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane) dovŕši vek šesť rokov musí jeho zákonný zástupca (ďalej rodič) prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky.

    Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa koná v čase od 1. do 30. apríla 2021, pričom konkrétne miesto a konkrétny čas konania zápisu  v základnej škole sa  presnejšie určí po nástupe žiakov prvého stupňa do školy.

    Základná škola vyžaduje pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky osobné údaje o dieťati a rodičoch v rozsahu ustanovenom školským zákonom.

        K zápisu je potrebné doniesť:     rodný list dieťaťa

                                                                kartu poistenca

                                                                občiansky preukaz rodičov

     

    V prípade striedavej starostlivosti je na zápise nutná prítomnosť obidvoch rodičov .

    Upozornenie pre zákonných zástupcov detí:

    Zápis do školy je evidenciou detí, ktoré dovŕšia do septembra daného kalendárneho roka predpísaný vek pre zaradenie do 1. ročníka základnej školy t.j. 6 rokov.

    Zákonný zástupca dieťaťa, pestún alebo občan, prípadne ústav, ktorému bolo dieťa na základe súdneho rozhodnutia zverené do výchovy je povinný prihlásiť školopovinné dieťa na zápis do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas.

    V súlade s platnou legislatívou zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole („ďalej len zápis“).

    • Nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa na povinnú školskú dochádzku je postihnuteľné   podľa § 37 zákona č. 596/2003 Z. z..
    • Obec je oprávnená kontrolovať dodržiavanie uložených povinností zákonných zástupcov dieťaťa (§ 6 zákona č. 596/2003 Z. z.).
    • Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku (§ 37 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.).
    • V prípade, že si zákonný zástupca dieťaťa nesplní povinnosť tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopustí priestupku, za ktorý je obec oprávnená uložiť mu pokutu do výšky 330 eur, podľa § 37 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z. z.