•                                      Základná škola Veľká Ida

                       Plán práce školského špeciálneho pedagóga

                                            Školský rok: 2021/2022

                                               PaedDr. Anna Plavková

     

     

    Práca školského špeciálneho pedagóga

    Ø Poskytovanie špeciálnopedagogických, terapeutických a rehabilitačných služieb   

            žiakom so  špeciálnopedagogickými potrebami.

     

    Ø Konzultačné a poradenské služby zákonným zástupcom žiakom so ŠVVP.

     

    Ø Konzultácie, odborné poradenské služby a metodická pomoc pedagógom.

     

    Ø Sprostredkovanie a styk s poradenskými zariadeniami.

     

    Ø Konzultácie s poradenskými zariadeniami a inými spolupracujúcimi zariadeniami

     

    Ø Predkladanie návrhov a podnetov na skvalitnenie a zefektívnenie výchovno- 

            vzdelávacej  práce s deťmi so špeciálnymi pedagogickými potrebami.

     

    Ø Sledovanie platnej legislatívy v oblasti špeciálnopedagogického poradenstva.

     

    Ø Konzultácie k individuálnym výchovno-vzdelávacím programom.

     

    Ø Metodické vedenie asistentiek učiteľa.

     

    Ø Pravidelné vzdelávanie sa o inovatívnych prístupoch, metódach a formách práce

            s deťmi so ŠVVP.

     

    Ø Zabezpečenie špeciálnopedagogickej podpory.

     

    Ø Zabezpečenie písomnej dokumentácie potrebnej k odoslaniu na CPPaP, CŠPP,

            SCŠPP od   rodičov a triednych učiteľov, sprostredkovanie priameho kontaktu so

            psychológmi,  špeciálnymi pedagógmi a s pedopsychiatrom, s inými odbornými

            lekármi.

     

     

    SEPTEMBER

    1. Vypracovanie plánu ŠP na podmienky školy

    2. Vypracovať zoznam žiakov, ktorí potrebujú individuálny prístup

    3. Vypracovať zoznam začlenených žiakov

    4. Príprava násteniek, učebne špeciálneho pedagóga a metodického materiálu

    5. Oboznámenie učiteľov s diagnózami integrovaných žiakov, konzultácie s učiteľmi

    6. Metodické vedenie asistentiek učiteľa, vytvorenie rozvrhov

    7. Diagnostika správ detí so ŠVVP

    8. Konzultácie s CPPPaP, CŠPP, SCŠPP

    9. Konzultácie s učiteľmi a s rodičmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami

    10. Predvolanie rodičov a zabezpečenie vyšetrení integrovaných detí

     

    OKTÓBER

    1. Zabezpečenie kontrolných vyšetrení detí so ŠVVP

    2. Špeciálnopedagogická podpora pre deti, ktoré potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť

    3. Individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi

    4. Príprava násteniek a metodického materiálu

    5. Metodické vedenie asistentiek učiteľa

    6. Konzultácie s učiteľmi a rodičmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami

    7. Konzultácie s CPPPaP, CŠPP, SCŠPP

     

    NOVEMBER

    1. Zabezpečenie vyšetrení detí so ŠVVP

    2. Špeciálnopedagogická podpora pre deti, ktoré potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť

    3. Individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi

    4. Príprava násteniek a metodického materiálu

    5. Skupinová práca s problémovými triedami

    6. Metodické vedenie asistentiek učiteľa

    7. Konzultácie s CPPPaP, CŠPP, SCŠPP

    8. Konzultácie s učiteľmi a rodičmi

     

    DECEMBER

    1. Zabezpečenie vyšetrení detí so ŠVVP

    2. Špeciálnopedagogická podpora pre deti, ktoré potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť

    3. Individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi

    4. Príprava násteniek a metodického materiálu

    5. Skupinová práca s deťmi, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku

    6. Skupinová práca s problémovými triedami

    7. Metodické vedenie asistentiek učiteľa

    8. Konzultácie s CPPPaP, s CŠPP, s SCŠPP, s učiteľmi a rodičmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami

     

    JANUÁR

    1. Špeciálnopedagogická podpora pre deti, ktoré potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť

    2. Prehodnotenie s rodičmi výsledkov detí so ŠVVP

    3. Príprava násteniek a metodického materiálu

    4. Skupinová práca s deťmi, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku

    5. Metodické vedenie asistentiek učiteľa

    6. Konzultácie s CPPPaP, s CŠPP, s SCŠPP, s učiteľmi a rodičmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami

     

    FEBRUÁR

    1. Špeciálnopedagogická podpora pre deti, ktoré potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť

    2. Individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi

    3. Príprava násteniek a metodického materiálu

    4. Depistáž v MŠ

    5. Konzultácie s rodičmi, ktorí majú deti s návrhom na odklad povinnej školskej dochádzky

    6. Skupinová práca s deťmi, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku

    7. Metodické vedenie asistentiek učiteľa

    8. Konzultácie s CPPPaP, s CŠPP, s SCŠPP, s učiteľmi a rodičmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami

     

    MAREC

    1. Špeciálnopedagogická podpora pre deti, ktoré potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť

    2. Skupinová práca s deťmi, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku

    3. Príprava násteniek a metodického materiálu

    4. Individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi

    5. Metodické vedenie asistentiek učiteľa

    6. Konzultácie s CPPPaP, s CŠPP, s SCŠPP, s učiteľmi a rodičmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami

     

    APRÍL

    1. Špeciálnopedagogická podpora pre deti, ktoré potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť

    2. Účasť na zápise detí do prvého ročníka ZŠ

    3. Skupinová práca s deťmi, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku

    4. Príprava násteniek a metodického materiálu

    5. Individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi

    6. Metodické vedenie asistentiek učiteľa

    7. Konzultácie s CPPPaP, s CŠPP, s SCŠPP, s učiteľmi a rodičmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami

     

    MÁJ

    1. Špeciálnopedagogická podpora pre deti, ktoré potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť

    2. Depistáž čitateľskej a pisateľskej gramotnosti žiakov 1. – 2. ročníkov

    3. Skupinová práca s deťmi, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku

    4. Príprava násteniek a metodického materiálu

    5. Metodické vedenie asistentiek učiteľa

    6. Individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi

    7. Konzultácie s CPPPaP, s CŠPP, s SCŠPP, s učiteľmi a rodičmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami

     

    JÚN

    1. Individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi

    2. Skupinová práca s deťmi, ktoré majú odloženú povinnú školskú dochádzku

    3. Práca s deťmi, ktoré potrebujú špeciálnopedagogickú starostlivosť

    4. Príprava násteniek a metodického materiálu

    5. Individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi

    6. Konzultácie s CPPPaP, s CŠPP, s SCŠPP, s učiteľmi a rodičmi, s lekármi a inými spolupracujúcimi inštitúciami

    7. Metodické vedenie asistentiek učiteľa

    8. Zhodnotenie činnosti za školský rok 2020/2021

     

    Pri svojej činnosti budeme spolupracovať:

    A – s vedením školy

    B – s triednymi a ostatnými učiteľmi

    C – s rodičmi žiakov

    D – s CPPPaP, s CŠPP, s SCŠPP,

    E – so školskou správou, s lekármi, s úradmi práce, s obecným úradom, s podnikmi a podnikateľmi, so strednými školami

     

    Používané skratky:

    ŠP = špeciálny pedagóg

    ŠVVP = špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby

    CPPPaP = Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

    CŠPP = Centrum špeciálneho pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

    SCŠPP = Súkromné centrum špeciálneho pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

     

     

     

     

    Dňa: 02. 09. 2021                                                  Vypracovala:       PaedDr. Anna Plavková

                                                                                                        školský špeciálny pedagóg