• Hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie od 26.10.2020

   • Žiaci 5. ‒ 9. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie od pondelka 26.októbra 2020.

    Dištančné vzdelávanie je povinné pre všetkých žiakov 2. stupňa.

    Kritéria hodnotenia žiakov:

    Počas dištančného vzdelávania hodnotenie vychádza zo základných princípov:

    • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
    • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
    • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

    Priebežné hodnotenie počas dištančného vzdelávania má mať motivačný charakter, pomôcť pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní.

    Priebežné hodnotenie má byť čo najviac individualizované, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

    Pri priebežnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas dištančného vzdelávania.

     

     

    V 5. - 9. roč. základnej školy sa môže realizovať hodnotenie:

    • klasifikáciou,
    • kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov alebo v rámci toho istého predmetu.

    Získavanie podkladov na hodnotenie:

    Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka počas dištančného vzdelávania získava učiteľ:

    • z komplexných zadaní (referáty, denníky, projekty),
    • analýzou prác tvoriacich súbor žiackych produktov (napr. pracovné listy, vypracované online zadania a úlohy, projekty realizované v domácom prostredí),
    • sebahodnotením žiaka a vrstovníckym hodnotením,
    • konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami,
    • rozhovorom so zákonným zástupcom žiaka.

    Ukazovateľom hodnotenia žiaka budú:

       • známky získané žiakom v období od zač. školského roka,
    • aktivita žiaka počas obdobia online vyučovania,
    • dlhodobé poznanie žiaka a jeho práce.
    • pravidelnosť a kvalita vypracovaných pracovných listov
    • pravidelnú účasť na online hodinách – 90 %
    • žiaci, ktorí si nezapnú kamery alebo mikrofón počas online vzdelávania, triedni učitelia upozornia rodičov, ak nedôjde k náprave učiteľ udelí neospravedlnenú hodinu.

    V triedach, kde nie je možné realizovať on-line vzdelávanie, žiaci  budú vzdelávaní  dištančnou formou, pričom sa  pri domácej príprave bude prihliadať na individuálne podmienky každého žiaka. Preto  hodnotenie bude pozostávať:

    • známky, ktoré získali žiaci do 24.10.2020,
    • žiaci odovzdajú  aspoň 40 % vypracovaných pracovných listov.