• Hodnotenie žiaka v čase mimoriadneho stavu

    • Hodnotenie žiakov ZŠ v čase mimoriadnej situácie od 26.10.2020

    • Žiaci 5. ‒ 9. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie od pondelka 26.októbra 2020.

     Dištančné vzdelávanie je povinné pre všetkých žiakov 2. stupňa.

     Kritéria hodnotenia žiakov:

     Počas dištančného vzdelávania hodnotenie vychádza zo základných princípov:

     • zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,
     • sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,
     • akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

     Priebežné hodnotenie počas dištančného vzdelávania má mať motivačný charakter, pomôcť pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a navrhnúť postup pri ich odstraňovaní.

     Priebežné hodnotenie má byť čo najviac individualizované, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

     Pri priebežnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas dištančného vzdelávania.

      

      

     V 5. - 9. roč. základnej školy sa môže realizovať hodnotenie:

     • klasifikáciou,
     • kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov alebo v rámci toho istého predmetu.

     Získavanie podkladov na hodnotenie:

     Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka počas dištančného vzdelávania získava učiteľ:

     • z komplexných zadaní (referáty, denníky, projekty),
     • analýzou prác tvoriacich súbor žiackych produktov (napr. pracovné listy, vypracované online zadania a úlohy, projekty realizované v domácom prostredí),
     • sebahodnotením žiaka a vrstovníckym hodnotením,
     • konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami,
     • rozhovorom so zákonným zástupcom žiaka.

     Ukazovateľom hodnotenia žiaka budú:

        • známky získané žiakom v období od zač. školského roka,
     • aktivita žiaka počas obdobia online vyučovania,
     • dlhodobé poznanie žiaka a jeho práce.
     • pravidelnosť a kvalita vypracovaných pracovných listov
     • pravidelnú účasť na online hodinách – 90 %
     • žiaci, ktorí si nezapnú kamery alebo mikrofón počas online vzdelávania, triedni učitelia upozornia rodičov, ak nedôjde k náprave učiteľ udelí neospravedlnenú hodinu.

     V triedach, kde nie je možné realizovať on-line vzdelávanie, žiaci  budú vzdelávaní  dištančnou formou, pričom sa  pri domácej príprave bude prihliadať na individuálne podmienky každého žiaka. Preto  hodnotenie bude pozostávať:

     • známky, ktoré získali žiaci do 24.10.2020,
     • žiaci odovzdajú  aspoň 40 % vypracovaných pracovných listov.