• Oznam pre rodičov a žiakov

    • Oznam pre rodičov a žiakov1. stupňa ZŠ

     • Od 11.1.2021 všetci žiaci 1. stupňa prechádzajú na dištančné vzdelávanie,
     • triedni učitelia pripravia pre online hodiny  v Edupage  rozvrh hodín pre svojich žiakov a následne budú informovať svojich žiakov a ich rodičov o priebehu dištančného vzdelávania v pondelok 11.1.2021,
     • triedni učitelia budú mať konzultačné hodiny pre rodičov od 11.30 hod. do 12.00 hod. a pre žiakov od 12.30 do 13. 00 hod. Zmena konzultačných hodín je možná len po dohodnutí s triednym učiteľom,
     • vyučovať sa budú predmety slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, prírodoveda, vlastiveda,
     • práca žiakov sa bude hodnotiť podľa bežných kritérií hodnotenia prijatých v metodickom združení, pri hodnotení sa budeme zameriavať na motivačné hodnotenie, pozitívnu spätnú väzbu a povzbudenie,
     • žiaci, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, budú mať možnosť vzdelávať sa dištančnou formou prostredníctvom pracovných listov alebo telefonickým kontaktom s vyučujúcim,
     • absencia žiakov na online hodinách sa bude zaznamenávať v triednej knihe. Povinnosťou rodiča je informovať triedneho učiteľa o neúčasti žiaka na vyučovaní.

     Vo Veľkej Ide, 9.1.2021                                                        riaditeľka školy

    • Oznam

    • Vážení rodičiamilí žiaci,

     Na základe rozhodnutia MŠ od 11. januára 2021 (pondelok) žiaci prvého aj druhého stupňa základnej školy budú vzdelávaní dištančne. Online rozvrh pre žiakov 1. stupňa zverejníme v najbližších dňoch. Žiaci 2. stupňa pokračujú podľa rozvrhu dištančného vzdelávania.  Zároveň Vás informujeme, že v prípade potreby je možné od 11. januára 2021 otvoriť  školský klub detí výhradne pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (zdravotníci, hasiči, príslušníci policajného zboru a pod.) alebo pre deti, ktorých ani jeden z rodičov nemá umožnené vykonávať prácu z domu. Pokiaľ patríte do tejto skupiny, prosíme Vás, aby ste svoj záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole alebo v školskom klube nahlásili na t. č. 0917539349 najneskôr do 8. januára do 10.00 hod.  Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa bude potrebné doložiť o tejto skutočnosti potvrdenie zamestnávateľa u obidvoch rodičov. Nakoľko je situácia vážna, vysoko odporúčame, aby deti zostali doma, ak je to aspoň trochu možné. Dávame Vám do pozornosti aj informáciu, že v termíne od 11.1.2021 do 18.1.2021 bude vyplácaná pandemická OČR. 

      0401_Infografika_plán otvárania škôl

      

      

    • Vážení rodičia.

    • Prosím o vyplnenie v prílohe uvedeného dotazníka.

     Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie (podľa „COVID AUTOMATU“ spracovaného Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorého platnosť sa predpokladá od začiatku roka 2021) je predpoklad, že po vianočných prázdninách nastane situácia, že v okrese, v ktorom má škola sídlo bude potrebné pretestovať zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, nakoľko sa okres na základe regionálnych indikátorov dostane do fázy II. alebo III.

     Identifikovaná skupina zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti na testovanie:

     • 2. stupeň základných škôl.

     V tomto prípade je potrebné v termíne:

     • do 18. 12. 2020 zrealizuje riaditeľ školy prieskum prostredníctvom dotazníkov (Príloha č. 1), na základe ktorého vyhodnotí záujem o testovanie zo strany zákonných zástupcov žiakov, plnoletých žiakov a zamestnancov. O výsledku informuje zriaďovateľa školy a Radu školy,
     • riaditeľ/zriaďovateľ si zistí možnosti odberového miesta (možnosť objednania MOM a kapacitu MOM na testovanie) pre identifikovanú testovanú skupinu zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti,
     •  21. 12. 2020 do 14:00 nahlási zriaďovateľ školy/školského zariadenia prostredníctvom formulára zverejneného na stránke ministerstva školstva. Indikatívne zistenie záujmu o testovanie, je potrebné z dôvodu plynulého zabezpečenia logistiky a distribúcie antigénových testov zo strany Ministerstva vnútra SR,
     •  7. 1. 2021 – 9. 1. 2021 odporúčaný termín testovania,
     •  10. 1. 2021 riaditeľ školy vyhodnotí výsledky testovania, informuje Radu školy, a spoločne so zriaďovateľom sa rozhodne o forme vyučovania (prezenčná, dištančná, kombinovaná forma vzdelávania)
     • 11. 1. 2021 začína školské vyučovanie po vianočných prázdninách vo forme vyučovania, akú je schopný zabezpečiť zriaďovateľ školy. V prípade, ak škola/školské zariadenie tieto termíny nestihne, je potrebné, aby vždy najmenej päť pracovných dni pred vlastným testovaním oznámil ich zriaďovateľ cez vyššie uvedený formulár potrebu antigénových testov a dohodnuté miesto testovania.

     Vyplnenie dotazníka priamo cez EduPage odoslať triednemu učiteľovi alebo nahlásiť emailom, mob. tel. triednemu učiteľovi.

     NA STIAHNUTIE:

     ►Dotazník◄


    • Oznam pre žiakov a rodičov školy

    • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od

     21. decembra 2020 do 8.januára 2021.

     Školské vyučovanie v základnej škole začne 11. januára 2021.