• Workshop: Deň kedy sa mlčalo

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Workshop: Deň kedy sa mlčalo.

     Žiaci 9. ročníka sa v piatok 15.10.2021 zúčastnili worskshopu, ktorý viedli rovnako ako každý rok, lektori z občianskeho združenie Post Bellum. Počas tvorivej dielne sa žiaci zoznámili na vlastnej koži s témami kolektivizácie a znárodňovania na československom vidieku.

     Žiaci sa dostali do konkrétnej dediny, prevzali roly skutočných ľudí a zoznámili sa so základnými pojmami 50. rokov. Zažili voľby v roku 1948, znárodňovanie, dostali sa do situácie, kedy sa museli rozhodnúť, či vstúpia do družstva a či pomôžu ľuďom z dediny, ktorí sa musia vysťahovať.

    • OZO

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album OZO.

     Počasie nám v piatok 15.10.2021 doprialo slnečný jesenný deň, ktorý sme využili na OZO. Presun v rámci dňa sme si obohatili ďalšími činnosťami. Topografiu si naši žiaci mohli vyskúšať priamo v teréne pod odborným dohľadom pani učiteľky Timárovej. Zo zdravotnej výchovy sa deti mohli naučiť a vyskúšať obväzové techniky, ktoré im názorne predviedla pani učiteľka Černá. Tento deň môžeme hodnotiť ako úspešný a vydarený.

    • Dôležitý oznam pre rodičov

    • Oznamujeme, že od 14.10.2021(štvrtok) budú všetci žiaci ŠT a pedagógovia, ktorí vyučujú v špeciálnych triedach, z dôvodu šíriaceho sa ochorenia Covid -19 v karanténe do 22.10.2021. Nástup učiteľov na pracovisko a žiakov do školy bude 25.10.2021(pondelok).

                                                                               Riaditeľka školy

    • Európska noc výskumníkov na Slovensku

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európska noc výskumníkov na Slovensku.

     Aj v tomto roku sa uskutočnil na Slovensku festival vedy pod názvom Európska noc výskumníkov.  Mottom 15. ročníka bolo „Vyskúšaj to! Je to veda.“, ktorého cieľom bolo navnadiť mladých ľudí k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Realizácia programu zostala v online priestore vzhľadom na pandemickú situáciu. Vedci z rôznych odborov prostredníctvom prednášok, diskusii, pokusov a interaktívnych ukážok preukázali, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy. Naša škola sa tento rok zapojila do aktivity Vedecký kuriér, v rámci ktorej boli aj ku nám distribuované vedecké sety pre žiakov. Naši žiaci sa so záujmom zhostili jednotlivých pokusov a sami si vyskúšali, ako taká práca vedca môže vyzerať. Tí, ktorí zmeškali jednotlivé prednášky a mali by záujem si ich vypočuť, budú môcť využiť stránku https://www.nocvyskumnikov.sk/ a vypočuť si ich z archívu.

     Už sa tešíme na ďalší ročník!

    • Preberanie samotestov

    • Rodičia, ktorí prejavili záujem o samotesty, si ich môžu vyzdvihnúť po dohode s triednym učiteľom už v piatok 10.09.2021 od 12,30 do 15,00.

    • Letná škola 2021 - vyhodnotenie

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Letná škola - opäť po roku.

     Letná škola – 1. Týždeň

     Cieľom letnej školy, ktorá sa organizovala v termíne od 9.8.2021 – 13.8.2021, bolo pomôcť žiakom vyrovnať rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a schopnostiach, ktoré vznikli počas mimoriadnej situácie v školstve a to z dôvodu prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti dôsledkom Covid -19. Žiakom sme týmto chceli poskytnúť aj možnosť adaptácie na začatie nového školského roka a to najmä po stránke socializačnej a vzdelávacej.

     Výchovno vzdelávacia činnosť LŠ prebiehala projektovou metódou a to pod názvom Spoznávaj krásy svojho okolia“. Každý deň bol tematicky zameraný na inú oblasť v rámci názvu projektu LŠ nasledovne:

      ,, Svet okolo nás“,  

     ,, Z rozprávky do rozprávky“,

     ,, Spoznávame okolie  našej  obce“,

      ,, Svet  zvierat “,

      ,,Krásne chvíle v škole“.

      

     Letná škola – 2. Týždeň

     Naša škola sa aj tento rok zapojila do projektu Letná škola. V termíne 16.-20. augusta 2021 sa zapojili žiaci  3. a 4. ročníka. Počas celého týždňa plnili rôzne edukačné aktivity. Hravou formou si zopakovali učivo pri ktorom použili nie len svoju rýchlosť, bystrosť ale aj tvorivosť, tímovosť a spoluprácu. Každý deň si našli čas aj na relaxačné aktivity, či sa zabavili na koncerte Martina Krausa. 

    • Oznam

    • Manuál pre školy a školské zariadenia, ktoré vydalo MŠVaŠ   pre školský rok 2021/2022  pod názvom Školský semafor, s cieľom udržať bezpečné prostredie po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

     Konkrétne úlohy pre školy a rodičov našich žiakov

     1.  V prípade pozitívneho výsledku testu žiak zostáva doma, rodič kontaktuje detského lekára a školu.
     2. Zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy a pri každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, alebo priamo cez EDUPAGE, tak ako ste to robili v minulom období.
     3. V prípade, že žiak nepredloží toto písomné vyhlásenie, bude sa považovať za príznakového, presunie sa do izolačnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonného zástupcu.
     4. V takom prípade máte možnosť zaslať vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom EDUPAGE, alebo poslať scan vyhlásenia e-mailom.
     5.  Medzi základné podmienky účasti na vyučovaní patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Prosíme preto rodičov, aby zabezpečili pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky.
     6.  Zákonný zástupca je povinný informovať školu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.
     7. Zákonný zástupca môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní.
     8.  Pri vstupe do budovy školy budeme vykonávať ranný filter (meranie telesnej teploty). Podmienky vstupu do školy pre verejnosť, ktoré budú zverejnené na bráne školy a všetkých vchodových dverách si môžete pozrieť aj TU: podmienky vstupu do školy.  

     Vo Veľkej Ide, 24.8.2021                Riaditeľka školy Mgr. Terézia 

                                                              Mgr. Terézia Besterciová