• Vážení rodičia,

    • na základe vyhlásenia MŠVVaŠ SR sa školy v novom školskom roku 2021/2022 nebudú plošne zatvárať. Podľa COVID AUTOMATU sú vo všetkých farbách otvorené. 

     Na základe žiadosti rodiča škola poskytne žiakovi možnosť:

     1. samotestovania žiaka v domácom prostredí,
     2.  alebo testovanie kloktacími PCR testami v škole za podmienok nižšie uvedených.

     Vážení rodičia,

     ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne:

     1. Antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o neprejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

     Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

     V prípade vášho záujmu napíšte na edupage školy, alebo na našu mailovú adresu školy

     ( zsvelkaida@zsvelkaida.sk).

     Od 31. 8. 2021 škola vás bude informovať o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

     Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

     Návod na použitie

     https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

     Sprievodca pre samotestovanie

     https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

     2. Na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. -9. ročníka) a všetkých žiakov špeciálnych základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

     Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem.

     Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     HARMONOGRAM PRE REALIZÁCIU TESTOVANIA KLOKTACÍMI TESTAMI NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      

     Od 23. 8. 2021 do 26.8.2021 škola zistí záujem o testovanie kloktacími PCR testami medzi rodičmi žiakov (cez EDUPAGE alebo na email zsvelkaida@zsvelkaida.sk). Tí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka vyjadria prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“.

     Ak sa testovanie vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“. Vzory týchto tlačív sú uverejnené na webovej stránke https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

     Do 26. 8. 2021 do 10:00 riaditeľ školy na základe zisteného záujmu objedná potrebný počet testov prostredníctvom formuláru https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj. Požiadavky po tomto termíne nebudú akceptované ministerstvom, ani dodávateľmi.

     Po objednávke sa dodávateľ spojí so školou a dohodne spôsob distribúcie a realizácie testovania kloktacími PCR testami. Kontaktné údaje dodávateľov podľa krajov sú zverejnené na webovej stránke https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/. Dodávateľ inštruuje školu kedy, a akým spôsobom budú vytvorené zoznamy žiakov, ktorí sa budú testovať.

     Od 30. 8. 2021 sa uskutoční distribúcia testov priamo do škôl v termíne dohodnutom školou s dodávateľom.

     Od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021 sa realizuje testovanie žiakov. Škola na základe dohody s dodávateľom testov určí deň a spôsob realizácie testovania kloktacími PCR testami. Škola informuje rodičov o dni a spôsobe realizácie testovania kloktacími PCR testami.

     Deň zberu testov si škola dohodne s dodávateľom kloktacích testov individuálne. Testy budú vyzdvihnuté dodávateľom na adrese školy.

     Do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa.

     Spôsob, akým prebieha testovanie kloktacími PCR testami, ako aj všetky potrebné informácie o kloktacích PCR testoch nájdete na webovej stránke ministerstva https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

      

    • Oznam vedúcej ŠJ a zápisný lístok stravníka

    • Vážení rodičia,

     od  nového školského roka 2021/2022  dochádza k ukončeniu celoplošného poskytovania dotácií na stravu.

     Stravu bude v plnej výške uhrádzať rodič/zákonný zástupca.

     Cena obeda:

     žiak  1.stupňa – 1,41 €

     žiak  2.stupňa – 1,50 €


     Na poskytnutie dotácie na stravu sú oprávnené len deti, ktoré:

     1. Žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. (potrebné – potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima)
     2. Žijú  v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil alebo nemohol uplatniť daňový bonus. (potrebné – Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa)
     3. Dovŕšili vek 15 rokov, nakoľko si už rodič nemôže uplatniť zvýšený daňový bonus a uplatňuje si len základný daňový bonus (potrebné – Čestné vyhlásenie rodiča o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa)


     Upozorňujeme rodiča, že ak by si v čase poskytnutia dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o skutočnosti bezodkladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým, že si musí  byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu. 


     Podmienky poskytovania dotácie pre oprávnené deti ostávajú nezmenené:

     - zúčastniť sa vyučovacieho procesu

     - odobrať obed

     - rodič hradí len režijné náklady t.j. 0,20 €/obed


     Prosíme rodičov detí,  na ktorých sa vzťahuje poskytnutie dotácie na stravu, aby potrebné potvrdenia z ÚPSVaR a čestné vyhlásenia odovzdali vedúcej ŠJ.

     Bližšie informácie na tel. čísle 055/6992114

      

     DOKUMENTY :

     - Usmernenie k „obedom zadarmo“ a daňovému bonusu na dieťa od 1.8.2021

     - Čestne vyhlásenie k dotácii

     Zápisný lístok stravníka pre stravovanie na školský rok 2021/2022


     Milí naši stravníci,

     školský rok sa nám o chvíľu začína a prázdniny sa nám žiaľ už končia.

     V prípade záujmu o poskytnutie obedov v našej školskej jedálni je potrebné sa v novom školskom roku opätovne nahlásiť na stravu .

     Noví stravníci musia prísť osobne do kancelárie vedúcej ŠJ (zápisný lístok), 

     ostatní stravníci môžu stravu nahlásiť aj telefonicky na t.č. 055/6992114 (nie je nutné prísť osobne - zápisný lístok prineste v prvý školský deň)

     Zápis je možný už od 26.8.2021 do 31.8.2021 od 9:00 do 13:00 a zároveň aj v prvý školský deň t.j. 02.09.2021 od 7:30 do 13:00.

     Ďakujeme a už sa na každého z vás tešíme .

     V prípade možnosti nám prineste už vytlačený a vypísaný zápisný lístok.

     Na stiahnutie:

     ZÁPISNÝ LÍSTOK


    • Zoznam pomôcok do 1.ročníka

    • Zoznam pomôcok do 1.ročníka:

     1 x sada zošitov k šlabikáru Virgovičová

     1 x moje prvé čiary –písanka

     2x veľký čistý zošit č 440

     10 x zošit č. 511 s pomocnou linajkou

     10 x zošit č.513

     2x zošit č. 520

     1 x zošit č.5110 – štvorčekovaný

     1 x malý slovníček

     4 x ceruzka  HB – č.2 –odporúčame maped, faber castell

     Farbičky – s farebnou rúčkou (odporúčame značku  faber castell – sú nelámavé, prípadne maped )

     Peračník

     Výtvarná výchova:  všetky veci (okrem výkresov a farebného papiera) je porebné uložiť do menšej škatule od topánok.

     1x sada farebného papiera, 20 ks výkresov A4 , 10 ks výkresovA3,  nožnice, lepidlo v tube, vodové farby, okrúhle štetce č. 8, 12, redisové pero, tuš, pastelky, plastelína, gumený obrus

      

     Telesná výchova :  veci je potrebné uložiť do pláteného vrecúška a označiť menom.

     Tramky s bielou podrážkou , tepláky, ponožky, biele tričko, švihadlo, tenisová loptička/napísať na ňu meno/.

      

     Prezúvky so svetlou podrážkou.

     Ostatné pomôcky upresní triedna učiteľka po nástupe do školy.

     Na stiahnutie: 

     Zoznam pomôcok do 1.ročníka

      

      

    • MÔJ SLOVNÍK Z REALITY alias SLOVÍČKA V MALÍČKU

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album MÔJ SLOVNÍK Z REALITY alias SLOVÍČKA V MALÍČKU.

     MÔJ SLOVNÍK Z REALITY alias SLOVÍČKA V MALÍČKU – to je názov celoslovenskej jazykovej súťaže. A že španielske slovíčka skutočne ovládame,  sme bezpochyby dokázali. Preukázala to žiačka Emma Timárová zo VI.A.

     Emma vytvorila vlastný humorno-obrázkový, slovensko-španielsky slovník, ktorý mal čitateľom vyčariť úsmev na tvári. Podarilo sa. Emmin slovník z reality obsadil 2. miesto v celoslovenskom finále.

     Srdečne blahoželáme :-)

    • Projekty GEG

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekty GEG.

     Aj v tomto školskom roku tvorili žiaci projekty na hodinách geografie. V triedach VI.A a VI.B sme cestovali po svetadieloch Afrika a Ázia.

     Navštívili sme v Afrike pyramídy, videli sme aj hrobku faraóna. V Ázii sme vyliezli na vrch Mount Everest, kúpali sme sa v rieke Ganga, videli sme posvätnú horu Fudži, veže Petronas v Malajzii aj hrad Himedji. Kráčali sme aj po Veľkom čínskom múre a ochutnali sme aj Tadž Mahal.

    • Ochrana života a zdravia - Účelové cvičenie

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ochrana života a zdravia - Účelové cvičenie.

     Dňa 28.6.2021 sa na našej škole konalo účelové cvičenie zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Po didaktických hrách a teoretickej príprave, ktorú si pre nás pripravila p. uč. Mária Černá, sa žiaci v skupinách striedali na dvoch stanovištiach. Jedno bolo zamerané na topografiu. P. uč. Gabriela Gallayová vysvetlila žiakom prácu s mapou, buzolou a pripravila si pre nich zaujímavé aktivity. Druhé stanovište bolo zamerané na poskytnutie prvej pomoci. P. uč. Radoslav Servila žiakom vysvetlil a ukázal, ako poskytnúť prvú pomoc. Žiaci si mohli oživovanie figuríny aj vyskúšať a vďaka programu si mohli overiť aj úspešnosť resuscitácie. Bol to pre všetkých veľmi príjemný a obohacujúci deň.

    • ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE GEOGRAFIE V PIATOM ROČNÍKU

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZÁŽITKOVÉ VYUČOVANIE GEOGRAFIE V PIATOM ROČNÍKU.

     Zážitkové vyučovanie dokáže zaujať žiakov aj v závere školského roka. Presvedčili sme sa o tom v spolupráci s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v piatok 25. júna 2021. Naša škola vytvorila priestor pre vedeckých pracovníkov z Ústavu geografie PF UPJŠ pre realizáciu výskumného projektu zameraného na využitie dotykového geografického informačného systému – Krajina na dotyk vo výučbe geografie detí z marginalizovaných skupín.

     Predpokladali sme, že možnosť hmatom preskúmať modelovú krajinu, aktívne prispôsobiť jej tvárnosť a vidieť efekt zmeny na projekcii mapy na zmenšený 3D pieskový model georeliéfu zlepší chápanie výškopisu na mapách, ktorý sa bežne vyjadruje vrstevnicami. Prvotné písomné testy ukázali, že pre túto skupinu žiakov je zložité pochopiť abstraktné pojmy polohopisu, výškopisu a čítanie z mapy. Minulý piatok v priebehu 45 minút žiaci 5. ročníka napriek blížiacemu sa pocitu z prázdnin preukázateľne zlepšili chápanie vrstevníc, sklonu svahu, základných foriem reliéfu a čítanie mapy.

     V budúcom školskom roku by sme radi na dosiahnuté výsledky a spoluprácu s UPJŠ v Košiciach nadviazali a priniesli konkrétne návrhy dobrej praxe vo vyučovaní geografie a aj ostatných predmetov.

    • Školský výlet - Bachledova dolina – Chodník korunami stromov

    • Aký by to bol školský rok, keby sme ho neukončili výletom? Rozhodnutie žiakov tento rok padlo na prekrásne prostredie Belianskych Tatier. Žiaci V.A, VI.B a IX.A si užili príjemnú cestu, turistiku i prechádzku po samotnom chodníku, vyhliadkovú vežu i adrenalín na pochôdznej sieti, ktorá sa nachádza vo výške až 32m. Z výletu si neodnášame iba zážitky, ale aj krásne suveníry, spomienku na krátky dážď, ale aj chutný obed v reštaurácii. Tešíme sa na ďalšie zážitky.

    • 2 voľné pracovné miesta: Učiteľ/učiteľ prvého stupňa základnej školy, Učiteľ základnej školy/špeciálny pedagóg

    • Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

     V zmysle § 84, ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

     Voľné pracovné miesto na dobu neurčitú.

     Pozícia: učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy

     Názov zamestnávateľa:  Základná škola Veľká Ida

     Adresa: Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

     Kontakt:  055/69 92 117   email. zsvelkaida@zsvelkaida.sk

      Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:

      Učiteľ

      Učiteľ prvého stupňa základnej školy

      Kvalifikačné predpoklady:

      Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vzdelanie v požadovanom odbore

      Zoznam požadovaných dokladov:

      · Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

      · Overené doklady o vzdelaní

      · Životopis

      · Motivačný list

      · Súhlas so spracovaním osobných údajov

      · Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

      · Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

     Nástup: 1.9.2021

     Úväzok: 100 %

     Pracovný pohovor: 6.7.2021 o 9. 00 hod. v budove ZŠ.

     Platové podmienky:

     V zmysle ustanovení zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov platnej od 1.1.2020 v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

     Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 2.7.2021. 

      

     Vo Veľkej Ide  dňa 21.6.2021           Mgr. Terézia Besterciová                                                                                                                                                                                                          riaditeľka školy                                                           

                                                                                                                        

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

      

     Informácia o voľnom pracovnom mieste

     V zmysle § 84, ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

      

     Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1,044 55 Veľká Ida

     Kontakt:  055/69 92 117   email. zsvelkaida@zsvelkaida.sk

     Kategória voľného pracovného miesta:  učiteľ základnej školy

     Podkategória pedagogického zamestnanca: špeciálny pedagóg

     Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie príslušného stupňa

     Zoznam požadovaných dokladov:

      · Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

      · Overené doklady o vzdelaní

      · Životopis

      · Motivačný list

      · Súhlas so spracovaním osobných údajov

      · Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

      · Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

     Nástup: 1.9.2021

     Úväzok: 100 %

     Pracovný pohovor: 6.7.2021 o 9. 00 hod. v budove ZŠ.

     Platové podmienky:

     V zmysle ustanovení zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov platnej od 1.1.2020 v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

     Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 2.7.2021. 

      

     Vo Veľkej Ide  dňa 21.6.2021           Mgr. Terézia Besterciová                                                                                                                                                                                                          riaditeľka školy