• Erasmus+ „Together against dropout“  a „Roots and wings“ + Vianočný (video) pozdrav

    • V týchto dňoch na nás dýcha vianočná atmosféra zo všetkých strán, koledy počuť v rádiách i v obchodoch. Aj žiaci našej školy si už trochu mohli vychutnať z tejto sviatočnej nálady pri plnení jednej z úloh našich projektov Erasmus+ s názvom Together against dropout“  a „Roots and wings“. Vyrábali sme Betlehemy, ktoré majú v našej krajine dlhoročnú vianočnú tradíciu, a tiež vianočné pozdravy pre účastníkov projektu. Deti aj v týchto ťažkých Covidom obmedzených podmienkach zhotovili za pomoci p. učiteľa Horvátha, p. učiteľky Radvanovej a koordinátorov projektu krásne vianočné Betlehemy. Žiaci 3.A a 4.A zase za pomoci p. učiteľky Fockovej a p. učiteľky Müllerovej vlastnoručne vyrobili krásne vianočné pozdravy so želaním v anglickom jazyku. Všetky tieto vianočné balíčky už cestujú po Európe, aby mohli potešiť žiakov i učiteľov iných krajín. V mene koordinátorov Erasmus+ projektov chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za úžasnú spoluprácu a popriať

     Šťastné a Veselé Vianoce / Merry Christmas

     Erasmus Vianoce 2020 - fotodokumetácia

    • Vianočné trhy

    • Stalo sa už krásnou tradíciou, že v predvianočnom období prebiehajú na našej škole vianočné trhy.

     Tento rok boli mimoriadne, bez účasti rodičov, či starých rodičov. No chceli sme v týchto ťažkých chvíľach dopriať aspoň kúsok predvianočnej nálady našim žiakom, a preto za prísnych hygienických a organizačných opatrení sme vytvorili túto predvianočnú zvyklosť trošku neobvyklým spôsobom, no o to srdečnejšie. Žiaci sa veľmi tešili.


     Ďakujeme všetkým zúčastneným.

    • Pytagoriáda 2020/2021

    • Školské kolo

     Aj v tomto školskom roku sa  na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Prebiehalo on-line, žiaci piateho až deviateho ročníka riešili úlohy z domu a žiaci tretieho a štvrtého ročníka riešili úlohy v škole. Zúčastnilo sa  18 žiakov.

     Úspešní riešitelia:

     P3   Vanda Plošticová  získala 24 bodov

             Jozef Cihan získal  16 bodov

     P4   Dávid Lassú  získal 16 bodov

     P5   Adriána Sopoligová získala 18 bodov

     P6   Emma Timárová získala 22 bodov

             Sabína Plošticová získala 18 bodov

             Katarína Nalevanková získala 17 bodov

      

     Úspešným riešiteľom blahoželáme!

    • Maksík

    • Tvorba Maksáčikov

     Naša škola sa aj v tomto roku zapája do matematickej súťaže Maksík. Okrem toho, že šikovní žiaci riešia úlohy, tak nám štvrtákom sa podarilo uspieť aj po výtvarnej stránke v tvorbe Maksáčikov. Miška Spišáková nakreslila krásny obrázok zimnej krajiny, ktorý redaktori vybrali na hlavnú stránku 3. kola Maksíka.

     Miške blahoželáme a tešíme sa  na ďalšie krásne kresby!


    • Duálne vzdelávanie

    • Žiaci 8. A a  9. A sa 30.11.2020 zúčastnili online hodiny o duálnom vzdelávaní, kde im bolo vysvetlené, čo je duálne vzdelávanie, čo by to pre nich znamenalo, ako by sa vedeli zapojiť do duálneho vzdelávania. Hodina bola vysielaná naživo cez internet v trvaní 45 minút. Taktiež sa dozvedeli o učebných miestach u zamestnávateľov v Košickom kraji a o výhodách duálneho vzdelávania ako napr. podnikové štipendium, stravné, pracovné oblečenie, nástroje, pomôcky atď. Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí, ako premeniť teoretické vedomosti na praktické zručnosti priamo u zamestnávateľa. Na stránkach www.dualvkocke.sk a www.potrebyovp.sk sa žiaci dozvedia bližšie informácie o duálnom vzdelávaní.


    • Matematický klokan

    • najväčšia medzinárodná matematická súťaž

      

         V júni 2020 sa do súťaže online  zapojilo 30 žiakov

     z našej školy. Zúčastnili sa žiaci  1. až 9. ročníka.

      

     Úspešnými riešiteľmi boli:  

     Marcus Vaňo  - 100% - I.A

     Samuel Havrila – 100% - I.A

     Sabína Lukáčová – 100% - I.A

     Dávid Kocai – 100  % -  II.A

     Dávid Lassú – 100 % - III.A

     Zuzka Beneová  – 100 % -  III.A

     Katka Nalevanková –  86,7  % - V.B

     Kornélia Pomothyová – 95,0% - VIII.A

     Samuel Štefán – 72,5 % - IX.A

      

     Žiaci dostali diplom a vecné ceny.

                     Úspešným riešiteľom blahoželáme

      

    • Rozhodnutie

    • ROZHODNUTIE

      

     Obec Veľká Ida ako zriaďovateľ ZŠ Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida vydáva toto rozhodnutie  k obnove vyučovacieho procesu s účinnosťou od 7. 12. 2020:

      

     Podmienky pre školské vyučovanie:

     • vyučovanie v základnej škole pre žiakov 5. až 9. ročníka sa neobnoví nakoľko len 12 % zákonných zástupcov súhlasilo s testovaním  svojich detí pred nástupom do školy,
     • škola vykonala prieskum formou dotazníka , osobnými kontaktmi,
     • škola naďalej zabezpečí dištančné vzdelávanie.

      

     Odôvodnenie

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím č. 2020/17949:1-A1810 z 23.10.2020 mimoriadne prerušil školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku, stredných školách, základných umeleckých školách a jazykových školách od 26. októbra 2020 do odvolania. Týmto rozhodnutím sa obnovuje školské vyučovanie v uvedených školách v nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a na vyhlášku Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR.

     § 1 Preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (1) Podľa § 48 ods. 4 písm. e), x) a z) zákona sa z dôvodu ochrany života a zdravia, žiakom piateho až deviateho ročníka základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom vyučujúcim žiakov piateho až deviateho ročníka základných škôl a žiakov stredných škôl inak ako dištančne, nariaďuje povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov škôl zaradených do siete škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu,1 ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu2 (ďalej len „škola“) preukázať sa negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní alebo negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

      

      

      

     Vo Veľkej Ide, 8.12.2020                                                     Mgr. Terézia Besterciová                                                                                                                                                     riaditeľka školy

    • Oznam rodičom !

    • Vážení rodičia, zamestnanci školy, milí žiaci!

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol s účinnosťou od 7. decembra 2020, ak to prevádzkové podmienky umožňujú a ak tak rozhodne zriaďovateľ o

     1. obnovení školského vyučovania v základných školách v piatom až deviatom ročníku, v stredných školách, v základných umeleckých školách a v jazykových školách pre žiakov a poslucháčov, ktorí splnia podmienky uvedené v bode B. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 760 zo 4. decembra 2020 a vo vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID- 19 pred vstupom do priestorov škôl,
     2. obnovuje prevádzku školských zariadení pre žiakov podľa bodu 1.

     Možnosť obnoviť vzdelávanie žiakov na 2. stupni ZŠ je už teraz v decembri, ale je  podmienené opakovaným testovaním rodičov, učiteľov a žiakov ZŠ (test platí iba 7 dní).

     Prosím Vás milí rodičia, boli by ste ochotní ísť opakovane s dieťaťom na testovanie? Vyplňte teda krátky dotazník v Edupage do 8.12.2020, ktorý vyhodnotíme a zistíme Váš záujem a na základe toho vytvoríme spolu so zriaďovateľom podmienky na vstup žiakov do školy.


     Ďakujem za porozumenie                                                                 Riaditeľka školy                                                                                                                                                 

     Na stiahnutie:

     DOTAZNÍK

    • Vojna a mier - práce žiakov

    • 11. november (nazývaný i Deň červených makov)  je pamätným dňom venovaný spomienke na vojnových veteránov. Pripomína sa na celom svete, pretože v tento deň došlo k ukončeniu 1. svetovej vojny. Práve na ňu reagoval svojím literárnym dielom P. O. Hviezdoslav. I žiaci IX.A si prečítali jeho Krvavé sonety a zamýšľali sa nad povahou vojny a mieru. A tak vznikli ich literárne diela.

      

    • Oznam

    •  

     Prevádzka ZŠ  od 10.11.2020

     Na základe Usmernenia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam v územných obvodoch okresov podieľajúcich sa na druhej vlne celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ Vám oznamujeme, že prevádzka základnej školy  bude zabezpečená v nezmenenom režime, okrem žiakov špeciálnych tried, ktorým  od 10.11.2020 sa obnovuje školské vyučovanie v piatom až desiatom ročníku. Usmernenie Spoločná zodpovednosť z 8.11.2020  

     Zákonný zástupca predkladá pri návrate žiaka  do ZŠ  aktuálne  Vyhlásenie o bezinfekčnosti.  Vyhlásenie o bezinfekčnosti - aktuálne

     Vyhlásenie o bezinfekčnosti je možné podať aj elektronicky pre žiakov ZŠ po prihlásení na Edupage cez rodičovské konto.