• Ako postupovať, ak mal žiak pozitívny antigénový samotest

    • Od začiatku pandémie COVID-19 sa snažíme byť s naším portálom Učíme na diaľku pre vás miestom, kde nájdete všetky potrebné informácie k aktuálne platným usmerneniam a vyhláškam. Niekedy si človek nie je istý, ako v niektorých špecifických situáciách postupovať, preto sme pre vás zriadili hneď v úvode službu E-mailové poradenstvo.

     V poslednom čase ste sa na nás viacerí obrátili s otázkou ohľadne postupu pri pozitívnom antigénovom samoteste žiaka. Prečítajte si, aké povinnosti má rodič/zákonný zástupca a ako by mala postupovať škola, ak dostanú takúto informáciu.

     POVINNOSTI RODIČA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

     V prípade, že výsledok domáceho antigénového testu je u žiaka pozitívny, žiak zostáva doma a rodič/zákonný zástupca je povinný:

     • oznámiť škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam,

     • telefonicky kontaktovať detského lekára - pediatra, ktorý stanoví ďalší postup a v prípade potreby stanoví nutnosť vyšetrenia na ochorenie COVID-19.

     POVINNOSTI ŠKOLY

     • pristúpiť k zvýšeným hygienicko-epidemiologickým opatreniam v škole, ktoré sú uvedené v ŠKOLSKOM SEMAFORE v časti Základné prevádzkové pokyny, a teda zabezpečiť:

     • aby rodičia predkladali škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ na základe pokynov ŠKOLSKÉHO SEMAFORA,
     • nástup žiakov, pri ktorom dochádza k čo najmenšiemu vzájomnému premiešavaniu,
     • dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do priestorov školy,
     • častejšiu dezinfekciu dotykových plôch, spoločných priestorov,
     • minimalizovanie premiešavania žiakov,
     • rozostupy medzi žiakmi počas dňa,
     • dostatok dezinfekčných prostriedkov,
     • vykonávanie ranného filtra (MŠ ho povinne vykonávajú, ostatné školy to v takomto prípade majú odporúčané),
     • opakované upozorňovanie žiakov na dodržiavanie hygienických opatrení;

     • informovať o tom rodičov/zákonných zástupcov žiakov, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, aby sledovali zdravotný stav svojich detí.

     AKO FUNGUJE TRIEDA, V KTOREJ MAL ŽIAK POZITÝVNY AG SAMOTEST?

     Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ide do 5-dňovej karantény – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára.

     DĹŽKA KARANTÉNY

     Karanténu je možné ukončiť po 5. dňoch od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie. Platí, iba ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. V prípade výskytu klincikých príznakov rozhoduje o ukončení karantény všeobecný lekár pre deti a dorast.

     Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Nosenie respirátora odporúčame aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, kde je ho možné na základe vyhlášky ÚVZ nahradiť aj rúškom.

     DĹŽKA IZOLÁCIE ŽIAKA POZITÍVNE TESTOVANÉHO AG SAMOTESTOM

     Izolácia trvá po dobu 5 dní od :

     • dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Začiatok a koniec izolácie určuje lekár.

     Po ukončení izolácie tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Nosenie respirátora odporúčame počas tohto času aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, kde je ho možné na základe vyhlášky ÚVZ nahradiť aj rúškom. Zároveň odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi z iných tried a mimovyučovacie aktivity.

     OSOBY S VÝNIMKOU Z KARANTÉNY

     Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

     • žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),
     • kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

     Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“(Príloha č.2).

     ČO JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ PRI NÁVRATE ŽIAKA DO ŠKOLY

     Ak žiak vynechal menej ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (vrátane):

     • ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od rodiča,
     • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

     Ak žiak vynechal viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú):

     • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti,
     • potvrdenie od lekára.

     Pred návratom do školy odporúčame vykonať Ag samotest.

     Viac ako inokedy záleží na našej zodpovednosti a ohľaduplnosti pri dodržiavaní protiepidemiologických opatrení nielen v školskom prostredí, ale aj mimo neho. Ďakujeme.

     Aké sú pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest v školách

     (aktualizácia 6. 12. 2021)

     Sme radi, že s naším e-mailovým poradenstvom sme pre vás v tomto náročnom období oporou.

     Minulý týždeň ste sa na nás najčastejšie obracali s otázkou, či sa menia podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v školách v závislosti od farby na COVID automate.

     Ako to teda je, musí mať pedagogický zamestnanec alebo žiak, ktorý je v červenom, bordovom alebo čiernom okrese v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v škole respirátor? Spísali sme pre vás výnimky i odporúčania.

     Aká je povinnosť nosiť rúška?

     Povinnosť nosiť rúška sa týka všetkých škôl a školských zariadení v interiéri.

     Aktuálnu výnimku z povinnosti nosiť rúško majú:

     • deti do 6 rokov veku, deti v materskej škole,
     • deti a žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagógovia, odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní týchto detí,
     • žiaci pri výkone športu v telocvičniach alebo v iných interiérových športoviskách.

     Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola ZRUŠENÁ dňa 25. 11. 2021.

     Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR, ktorá je dostupná na webovej stránke.

     ŽIACI V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

     Žiak základnej školy má podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR v priestoroch školy stále povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom.

     Žiak základnej školy nemusí v priestoroch školy nosiť respirátor, môže ho nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál, šatka).

     Podľa aktuálne platnej vyhlášku ÚVZ SR žiak základnej školy nemusí nosiť rúško:

     • na telesnej výchove,
     • pri konzumácii jedla a nápojov.
     • PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI V ŠKOLÁCH
     • Pedagogický zamestnanec školy musí nosiť rúško podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. Výnimku majú pedagogickí a odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.
     • Pedagogický zamestnanec školy nemusí v priestoroch školy nosiť respirátor. Respirátor môže nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál, šatka).
     • Nosiť teda v priestoroch školy rúško alebo respirátor?
     • Povinnosť nosiť respirátor v priestoroch školy nie je, platí iba povinnosť nosiť rúško. Ale vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu odborníci odporúčajú zvýšenú opatrnosť aj v školách. A nosenie respirátora medzi ne rozhodne patrí.
     • Uvedené pravidlá a výnimky platia v školách bez ohľadu na farbu COVID automatu, v ktorej sa nachádzajú, ako aj počas zákazu vychádzania, vyplývajúceho z uznesení vlády SR. Ďakujeme, že chránite seba aj ostatných.


    • VIANOČNÉ PRIANIE

    • Na Vianoce ako treba,nech nájdete poklad z neba.Pokoj, lásku v hojnosti,dni prežité v radosti.Zdravie, šťastie ešte k tomu,nech prídu do Vášho domu.Na Nový rok správny kroka úsmev po celý rok 2022.

    • Darčeky v škatuli od topánok - odovzdanie

    • Koľko lásky sa zmestí do škatule od topánok? Tento rok po prvý krát sa na našej škole uskutočnila zbierka pre seniorov v našej obci. Dňa 16. 12. 2021 bolo takmer 50 seniorov obdarovaných k vianočným sviatkom.

     Do škatule od topánok sme pre babičky a dedkov prichystali vianočné prekvapenia, či malé darčeky, ktoré im snáď na tvári vyčarili úsmev a radosť. Do zbierky sa zapojili žiaci a učitelia našej školy.

     Všetkým prispievateľom škatúľ, do ktorých sa zmestilo veľa lásky, srdečne ďakujeme.

    • Najkrajšia vianočná ozdoba

    • Už druhý rok prebiehala na našej škole súťaž o NAJKRAJŠIU VIANOČNÚ OZDOBU. Do súťaže sa zapojili žiaci prvého stupňa. Najkrajšie ozdoby boli odmenené. Výhercovia: Olívia Szalabová (4.A), Vanessa Iglaiová (4.A) a Marcus Vaňo (3.A). Blahoželáme

    • Oznam

    • Vážení rodičia, milí žiaci !

     Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhodol, že:

     1. S účinnosťou od 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021 mimoriadne prerušuje
      a) školské vyučovanie v základných školách pre žiakov na druhom stupni základnej školy.
      
     2. Škola zabezpečí dištančné vzdelávanie pre žiakov 2. stupňa.

     3. Projekt „Spolu múdrejší 2“  bude budúci týždeň fungovať na základe pokynu doučujúcich.

     4. Žiaci 1. stupňa ZŠ nastúpia do školy riadne od  pondelka 13. decembra 2021 do 17. decembra 2021.

     5.  Pre žiakov 1. stupňa bude riadne fungovať  školský klub detí .

     6. V čase od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022 budú mať žiaci vianočné prázdniny. Nástup žiakov do školy bude v pondelok 10. januára 2022.

     7. Rodičia si môžu prebrať antigénové samotesty v priebehu celého týždňa, alebo až v januári,  pri nástupe žiakov do školy. Testy vydáme  na základe žiadosti a  podpisu zákonného zástupcu žiaka.

       Mgr. Terézia Besterciová

        riaditeľka školy


    • A opäť je tu Advent!

    • Slovo Advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená zjavenie alebo príchod.

     Symbolom Adventu je aj adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktoré symbolizujú štyri nedele pred Štedrým dňom. Postupne sa zapaľujú každú nedeľu. A prečo práve veniec? Veniec je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a ktorý zároveň prichádza ako Víťaz, Kráľ a Osloboditeľ- Ježiš Kristus.

     Aj my , žiaci našej školy, sme si chceli naše príbytky vyzdobiť vencom typickým pre toto obdobie. Takto sa vydarilo viazanie a zdobenie adventných vencov nám.

     Požehnaný Advent!                                

                                                                                   Mirka Bačová

                                                                                   Mia Beneova

                                                                                   p. uč. Gálová

    • Vážení rodičia.

    • Od 7.12.2021 do 12.12.2021 vrátane, RÚVZ v Košiciach z dôvodu ochorenia COVID - 19 vydáva rozhodnutie o prerušení školského  vyučovania v  Základnej školy vo Veľkej Ide. Žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Nástup na prezenčnú výučbu 13.12.2021 s potvrdením od rodiča: „ Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“.

     Vo Veľkej Ide 6.12.2021                                                      riaditeľka školy                                                        

    • Darčeky v škatuli od topánok

    • Milí učitelia, žiaci, rodičia. Tento rok po 1. krát sa môžete zapojiť do predvianočnej akcie „Darčeky v škatuli“, ktorá je venovaná našim seniorom. Potešme našich seniorov so „Škatuľou od topánok“  a darčekmi pre nich potrebnými.

     Obsah krabice: ponožky, rukavice, šál, hygienické potreby ako mydlo, šampón, sprchový gél, hubka, zubná kefka, pasta..., sladké potešenie.

     Darček – škatuľu môžete odovzdať pani učiteľke Radvanovej, pánovi učiteľovi Horváthovi alebo zástupkyni školy.

     Veríme, že potešíme čo najväčší počet seniorov.

     Ďakujeme