• OZNAM

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     na základe rozhodnutia RÚVZ, zriaďovateľa školy a po dohode s riaditeľkou školy oznamujeme,  že  po skončení karantény nariadenej RÚVZ  od pondelka 17.5.2021 prechádza škola na prezenčné vyučovanie, okrem tried I.A, II.A a IV.A. Títo žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní až do 18.5.2021 podľa pokynov triednych učiteľov.  

     Prezenčné vyučovanie bude prebiehať podľa daných rozvrhov v triedach a pokynov triednych učiteľov.  ŠKD bude zabezpečovať prevádzku pre žiakov. V školskej jedálni sa nebude variť pre žiakov a zamestnancov školy až do 19.5.2021. Prosím, rodičov žiakov, ktorí budú v školskom klube, aby im zabezpečili výdatnejšiu desiatu.

     Ďakujem všetkým rodičom a zamestnancom školy za pochopenie a trpezlivosť.

     Žiak a zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu pri vstupe do školy.

     Pri prerušení školskej dochádzky na viac  ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie. Príloha č. 8 a. Zamestnanec školy predkladá prílohu č. 9a.( Prílohy si môžete stiahnuť z web. stránky školy).

      Vo Veľkej Ide, 13.5.2021                                         riaditeľka školy

     Mgr. Terézia Besterciová

     Návrat do škôl 2021 ( od  3. mája 2021)

     https://www.minedu.sk/data/att/19579.pdf

      

      

      

      

      

    • OZNAM

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     na základe rozhodnutia RÚVZ, zriaďovateľa školy a po dohode s riaditeľkou školy oznamujeme, že  od utorka  4.5.2021 do 14.5.2021 (pondelok) z dôvodu pozitívneho počtu žiakov na COVID 19  v priebehu posledných týždňov, prechádza škola na dištančné vzdelávanie.

     Nástup do školy po karanténe 17.5.2021.

     Dištančné vzdelávanie bude prebiehať  online a zasielaním pracovných listov podľa pokynov triednych učiteľov.  ŠKD nebude zabezpečovať prevádzku pre žiakov.

      

      Vo Veľkej Ide, 3.5.2021                                           riaditeľka školy: Mgr. Terézia Besterciová

      

    • Aktivita na Deň Zeme v 6.A

    • V rámci aktivít na pripomenutie si Dňa Zeme sa žiaci  v 6.A triede nielen vyobliekali do farieb Zeme, ale spoločnými silami vytvorili aj koláž na túto tému. Žiaci boli veľmi šikovní a rýchlo sa spriatelili s programom Mural, v ktorom spolupracovali na koláži. Prejavili tak zdatnosť v oblasti informatiky, geografie  a v neposlednom rade aj v oblasti výtvarnej výchovy.

     Proces tvorenia koláže...

     A výsledok našej spoločnej práce na hodine...

    • Nástup žiakov do škôl od 26. apríla 2021

    • Od 26. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzka všetkých školských zariadení v súlade s podmienkami regionálneho COVIDOVÉHO AUTOMATU

     Nástup žiakov do škôl

     Od 26.4.2021 nastupujú do škôl aj žiaci 5.,6. a 7.ročníka.

     Podmienkou nástupu žiaka do školy je podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR 132/2021 a nariadenia Vlády SR 160/2021:

     •          Čestné vyhlásenie – podpísané zákonným zástupcom žiaka (Príloha č.8/a), ktoré odovzdá triednemu učiteľovi pri nástupe do školy a k nahliadnutiu:

     •          negatívny test na COVID19 nie starší ako 7 dní – jedného zákonného zástupcu žiaka a zároveň aj negatívny test na COVID19 nie starší ako 7 dní – žiaka 2.stupňa ZŠ (test môže byť antigénový, PCR alebo kloktací)

     Pri nástupe žiakov 2.stupňa do školy, po dlhotvrajúcom dištančnom vzdelávaní, sa budeme zameriavať aj na postupnú adaptáciu žiakov a v zmysle novovydaného metodického usmernenia budú mať počas adpatácie 5 vyučovacích hodín. Viac informácií im poskytnú triedni učitelia v pondelok.

     Upozorňujeme žiakov a zákonných zástupcov, že školská dochádzka je povinná a neúčasť žiakov na vyučovaní bude škola hlásiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

     Antigénové testovanie pre žiakov a ich rodičov sa uskutoční dňa 24.4.2021 v budove Základnej školy vo Veľkej Ide a v priestoroch Obecného úradu vo Veľkej Ide. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke obce.

    • Deň Zeme - 22.4.2021 (štvrtok)

    • Dňa 22.4.2021 (štvrtok) si pripomenieme Deň Zeme. Preukážme náš záujem a našu úctu planéte Zem, zapojme sa do aktivity školy – oblečme si v tento deň čokoľvek modré alebo zelené. Je jedno, ktorú farbu si zvolíte a aký kúsok viditeľného oblečenia to bude, dôležité je zapojiť sa. Žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne, prosíme, aby nám zaslali screenshot obrazovky z nejakej vyučovacej hodiny. Zaslať ich môžete p. uč. Timárovej alebo p. uč. Gallayovej.

    • Oznam

    • Žiaci, ktorých rodičia dali súhlas škole s kloktacími testami, budú testovaní v stredu 21.4.2021,  podľa časového harmonogramu. Bližšie informácie poskytne triedny učiteľ.

     Uznesenie vlády SR číslo 203/2021 z 16.apríla 2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy od pondelka, 19. apríla 2021. Aké to sú?

     Rezort školstva na sociálnej sieti cez víkend zverejnil infografiky, ktoré obsahujú nové pravidlá.  Podľa nich sa majú riadiť školy a školské zariadenia na Slovensku počnúc dnešným dňom. ​​​​​​​

    • Nástup do školy od 19.apríla 2021

    • Vážení rodičia.

     Na základe Rozhodnutia ministra školstva od 19.apríla 2021 nastúpia žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ na prezenčnú formu vyučovania.

     Žiaci a rodičia sa môžu otestovať antigénovými testami v piatok 16. apríla od 15. 00 hod. do 20. 00 hod. v budove Základnej školy vo Veľkej Ide.

     Podmienkou nástupu do školy je negatívny test za žiaka, zákonného zástupcu a vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je možné podať aj elektronicky cez Edupage. O vykonaní kloktacích testoch v škole, Vás budeme včas informovať.

     V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

     1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

     2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

     3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

     • im bola nariadená karanténa/izolácia,

     • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o  riaditeľské voľno,

     • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

     O neúčasti dieťaťa na prezenčnom vyučovaní je potrebné informovať triedneho učiteľa/učiteľku.

      

     Vo Veľkej  Ide, 13.4.2021                                                                                         riaditeľka školy

                                                                                                                              Mgr. Terézia Besterciová

    • OZNAM

    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Na základe rozhodnutia  zriaďovateľa školy a po dohode s riaditeľkou školy vám oznamujeme, že  od stredy 7.4.2021 sa obnovuje  prezenčný výchovno-vzdelávací proces v  ZŠ pre žiakov 1. stupňa,, žiakov špeciálnych tried a žiakov 2. stupňa,  ktorí nemajú vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie (v jednej skupine 5 žiakov + pedagóg). Ostatní žiaci 2. stupňa budú naďalej pokračovať v dištančnom vzdelávaní v súlade s COVID AUTOMATOM.

     Podmienkou nástupu žiaka do školy je:

     • negatívny test na Covid19 aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý žije so žiakom z prvého stupňa v spoločnej domácnosti, žiaci 2. stupňa vlastný negatívny test nie starší ako 7 dní (preukáže sa ním rodič/zákonný zástupca v deň nástupu žiaka, žiak, môže byť aj formou SMS správy); v prípade, že platnosť testu rodiča  a žiaka končí v priebehu týždňa, je potrebné na ďalší deň, po skončení platnosti testu, predložiť aktuálny test, aby žiak mohol ostať na prezenčnom vzdelávaní v ZŠ,
     • potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia (nie staršie ako tri mesiace – môže byť aj formou SMS),
     • potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid 19 preukázané pozitívnym antigénovým alebo PCR testom  nie starším ako tri mesiace (môže byť formou SMS správy),
     • potvrdenie preukazujúce výnimky z testovania v zmysle Vyhlášky ÚVZ č. 47/2021,
     • žiaci 2. stupňa  preukázanie negatívnym testom
     • čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov.

     Pokyny k obnoveniu vyučovania a príslušné tlačivá sú zverejnené na www stránke školy alebo si ich je možné vyzdvihnúť v tlačenej forme pri hlavnom vstupe do školy dňa 7.4.2021 (streda) za dodržiavania platných epidemiologických opatrení. Prosíme rodičov, aby v prvý deň nástupu žiaka do školy (7.04.2021) osobne sprevádzali svoje dieťa, bez vyzvania preukazovali vyššie uvedené potvrdenia a dôsledne dodržiavali platné epidemiologické opatrenia.

     Záujem o kloktacie PCR testy.

     Po veľkej noci budeme na našej škole realizovať kloktacie PCR testy v 4.,3. ročníku a pre žiakov 2. stupňa, ktorí nastúpia do školy. Testovať budeme len žiakov, ktorých rodičia pošlú súhlas s testovaním. Prihlasovať môžete svoje deti na testovanie cez Edupage alebo vypísaním súhlasu, ktorý prinesiete do školy.  Rodičom testovaných žiakov príde SMS správa o výsledku testu.

     S testovaním chceme začať 12.4.2021

     Podrobnejšie info na stránke:

      Vo Veľkej Ide 31.3.2021                                          riaditeľka školy: Mgr. T. Besterciová

    • OZ Makovička - 2%


    • Vážení rodičia a priatelia školy,

     pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Makovička. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     TLAČIVÁ

    • Kloktacie testy na školách

    • TLAČIVO: Súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom testovania žiakov - KLOKTACIE TESTY

     Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu. Odber vzorky sa preto vykonáva len pod dohľadom zamestnancov školy. Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail).

     Kloktací test je určený primárne žiakom II. stupňa v základných školách (nie pre zamestnancov škôl, ani pre zákonných zástupov žiakov). V prípade podozrenia na výskyt ochorenia SARS-CoV-2 alebo v prípade záujmu je možné pretestovanie kloktacím testom žiakov I. stupňa (odporúčame predovšetkým 3. a 4. ročník). Žiak na II. stupni základnej školy môže byť v prípade nezáujmu o kloktacie testy naďalej testovaný antigénovými testami a tak preukazovať platný výsledok testu. Testovanie je bezplatné.

     Odber vzorky od žiaka je vykonávaný prostredníctvom odberovej sady, ktorá obsahuje odberovú skúmavku, fyziologický roztok alebo nádobu na čistú vodu z vodovodu (záleží od výrobcu odberovej sady), môže obsahovať aj slamku slúžiacu na transport vzorky z úst do skúmavky, leták/štítok s identifikačným číslom vzorky, absorpčný papierik a bezpečnostné obalové vrecúško na odobratú vzorku za účelom ochrany vzorky a okolia pri transporte.

     Škola pri preberaní a odovzdávaní odberových sád komunikuje s poskytovateľom služby, s ktorým si dohodnú čas a miesto preberania resp. odovzdávania odobratých vzoriek. Poskytovateľ služby distribuuje a zbiera odberové sady priamo do a zo školy.

     Tento druh testovania z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka sa vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2. Výhodou kloktacích testov je omnoho presnejšia/citlivejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS–CoV-2 v porovnaní s antigénovými testami. Zároveň odber vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny predstavuje najmenej invazívnu formu odobratia vzorky oproti výterom z nosohltana.

     Ďalšou z výhod je, že nie sú potrebné pri odbere vzorky žiadne špeciálne ochranné pomôcky okrem bežne používaných, ako je respirátor, rúško alebo štít a môžu sa použiť aj ochranné gumene rukavice. Taktiež sa nevyžaduje prítomnosť zdravotného personálu.

     Škola zistí záujem zákonných zástupcov o takýto typ testovania prostredníctvom získania súhlasov zákonných zástupcov. Vzory súhlasov pre jednotlivé kraje sú nižšie dostupné na stiahnutie -Príloha č. 1A - „Súhlas dotknutej osoby“ a Príloha č. 1B - „Zber údajov“.

     Online formulár vypĺňa riaditeľ školy, ktorý sa prihlasuje pod svojim EDU ID. Riaditeľ školy nahlasuje množstvo požadovaných kloktacích testov na jedno najbližšie testovacie kolo pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania alebo je u nich predpoklad, že po pretestovaní nastúpia na prezenčnú formu vzdelávania a ktorých zákonní zástupcovia súhlasia s pretestovaním žiakov. Zákonní zástupcovia žiakov, a teda aj samotní žiaci sa dozvedia výsledok z kloktacieho testu najneskôr do 72 hodín od termínu vyzdvihnutia vzoriek zo školy poskytovateľom služby, a to buď prostredníctvom zaslanej SMS alebo zaslaného e-mailu. Škola dostane od poskytovateľa služby sumárnu anonymizovanú informáciu o výsledkoch testovania žiakov vo formáte celkového počtu negatívne alebo pozitívne testovaných žiakov na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 v štruktúre buď za celú školu alebo za jednotlivé testované skupiny.

     Testovacie kolá sa budú vykonávať v týždňových intervaloch (7 dní) a je potrebné na každé testovacie kolo znovu požiadať o takýto typ testovania prostredníctvom online formulára s aktuálnymi požiadavkami.

     Školy si naďalej môžu zadávať aj požiadavku na antigénové testy tak ako doteraz a testovať tak svojich zamestnancov, jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti alebo žiakov na II. stupni, ktorí sa neotestujú kloktacími testami a zúčastňujú sa prezenčnej formy vzdelávania v malých skupinách vo forme 5+1.

     Formulár na nahlásenie požadovaného množstva kloktacích testov na ochorenie spôsobené vírusom SARS-CoV-2 : https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj

     V prípade potreby usmernenia pri zadávaní požiadavky do online formuláru môžete kontaktovať call centrum ministerstva školstva: 0800 138 033 – voľba 9.