• Vážení rodičia, milí žiaci.

    • COVID-19 Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády z 22. októbra 2020

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020.

     1. Usmernenie sa vzťahuje aj na špeciálne MŠ, ZŠ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a ŠKD.
     2. Na vzdelávanie žiakov 1. stupňa ZŠ, ktorým bolo povolené individuálne vzdelávanie vo vzdelávacích skupinách, sa vzťahuje zákaz usporadúvať hromadné podujatia v počte nad 6 ľudí.
     3. Pobyt v exteriéri žiakov 1. stupňa ZŠ sa odporúča realizovať na školských dvoroch, v extraviláne obce, resp. v blízkosti budovy školy.
     4. Rodič žiaka ZŠ predloží po testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. ZŠ nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok testu.
     5. Zamestnanci  ZŠ predložia zamestnávateľovi po testovaní pri prvom nástupe do zamestnania certifikát o negatívnom výsledku testu.
     6. Žiaci 1. stupňa ZŠ nad 10 rokov bez negatívneho výsledku testu sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby.

     NOVÉ OZNAMY:

     1. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

     2. Oznam o zákaze vstupu do budovy

     3. Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

      

      

     Vo Veľkej Ide , 29.10.2020                                                                                                     riaditeľka školy

    • Dôležitý oznam pre žiakov, rodičov a učiteľov:

    • Jesenné prázdniny sa posúvajú!

     Jesenné prázdniny 2020 – posun prázdnin (nové termíny)

     Jesenné prázdniny sa posúvajú na 30. októbra 2020 (piatok), pričom prázdniny budú aj 2. novembra (pondelok), 6. novembra (piatok) a 9. novembra (piatok). Dôvodom je celoplošné testovanie COVID-19.

      

     Ďalšie informácie k dištančnému  vzdelávaniu pre žiakov 5.-9. ročníka

     1. Vyučovať sa budú predmety: SJL, ANJ, RUJ, SJA, MAT, FYZ, GEO, CHE,BIO,  DEJ dištančné zadania + online hodiny.
     2. Domáce úlohy, linky a učebné materiály budú žiakom zverejňované v Edupage a zasielané v papierovej podobe.
     3. Žiaci, ktorí nebudú pracovať online na hodine, ich absencia bude zaznamená v triednej knihe. Týka sa to aj žiakov, ktorí nemajú možnosť vzdelávania online a nebudú si preberať a vypracovávať pracovné listy, zošity. Takúto neúčasť alebo neprebratie  úlohy môže ospravedlniť iba rodič žiaka.
     4. Hodnotenie žiakov bude podľa kritérií , ktoré boli prijaté v MZ a PK. Výsledok bude zaznamenaný IŽK.
     5. Triedny učiteľ a vyučujúci budú poskytovať spätnú väzbu žiakom ako aj  rodičom denne od 11.00 hod. – do 15.30 hod.

      

      

      

      

     Vo Veľkej Ide 26.10.2020                                                riaditeľka školy

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

    • na základe Rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 23.10.2020 sa s účinnosťou od  26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku  a títo žiaci prechádzajú na dištančné vzdelávanie. Vyučovanie mení formu – všetky povinnosti týkajúce sa účasti a aktivity na vyučovaní zostávajú nezmenené pre rodičov i žiakov.

      Žiaci 1.-4. ročníka pokračujú vo vyučovaní prezenčnou formou v škole. Pre týchto žiakov funguje školská jedáleň a školský klub detí v zatiaľ nezmenenom režime.

      

     Informácie pre rodičov  k prechodu na dištančné vzdelávanie

     Prechod na dištančné vzdelávanie žiakov 2. stupňa

     1. Žiaci 5.-9. ročníka prechádzajú na dištančné vzdelávanie od pondelka 26. októbra 2020.

     2. Dištančné vzdelávanie je povinné pre všetkých žiakov 2. stupňa.

     3. Pre online hodiny je pripravený týždenný rozvrh hodín, ktorý je odlišný od rozvrhu hodín pre prezenčné vyučovanie.

     4. Online hodiny sa prioritne realizujú cez ZOOM, Microsoft Teams alebo podľa technických možností žiakov. Počas online hodín musí mať žiak zapnutú kameru.

     5. Žiaci, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu , budú mať možnosť dištančného vzdelávania zadávaním pracovných listov + telefonický kontakt s pedagógom. Pre týchto žiakov pripravíme v určité dni v týždni offline vzdelávanie.

     Ďalšie informácie pre žiakov a rodičov budú zverejnené na webovej stránke školy a v Edupage 26.10.2020.

    • Opatrenia od 12. októbra

    • Opatrenia od 12. októbra

     Rozhodnutie ministra školstva  o opatreniach pre školy:

      

     1.  povinné je nosenie rúšok na 1. aj 2. stupni ZŠ;
     2. v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity, najmä:

     a) výlety a exkurzie,

     b) športové výcviky a školské športové súťaže,

     c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode, 4. kurzy na ochranu života a zdravia,

     d) kurzy pohybových aktivít v prírode,

     e) saunovanie,

     f) dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie; mimoriadne sa prerušuje školské vyučovanie v jazykových školách a skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách.

     Celé znenie Rozhodnutia nájdete https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

      

     Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 1. októbra

     1. Pri vstupe do budovy sa vykonáva ranný filter.

     2. Žiaci 1. a  2. stupňa používajú počas vyučovania povinne rúška vo všetkých vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy.

      3. Žiaci 1. stupňa používajú rúška počas vyučovania na všetkých  hodinách, tiež počas pohybu v interiéroch školy, v ŠJ a v ŠKD.

     4. Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby /tlačivo na vrátnici,

     5. Na komunikáciu so školou počas stránkových hodín odporúčame využívať dištančný spôsob (písomný, mailový, telefonický a pod.).

     6. Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti..

     7. Škola v tomto období neorganizuje žiadne hromadné podujatia, školy v prírode, lyžiarske kurzy a viacdňové školské výlety.

     8. Krúžková činnosť sa nerealizuje.

     9. Telocvičňa sa nepoužíva.

     10. Zákaz  vstupu rodičov  autami do areálu školy.

     Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia – aktualizovaný https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-3092020

    • Európsky deň jazykov

    • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

     28. septembra 2020 sa v učebni anglického jazyka uskutočnilo náučno-zábavné popoludnie s názvom Európsky deň jazykov. Tento rok sa realizovalo prostredníctvom videokonferencie so žiakmi a učiteľmi z Bulharska, Rumunska, Lotyšska a Turecka. Po slávnostnom otvorení tohto podujatia zaznela hymna Európskej únie, privítali sme sa so žiakmi a učiteľmi z ostatných krajín. Potom došlo k predstaveniu jednotlivých jazykov pomocou prezentácií. Ich cieľom bolo naučiť žiakov jednoduché slová z oblasti vzdelávania a motivovať ich k učeniu sa nových jazykov.  

      

    • Voľby zástupcov rodičov do rady školy

    • Vážení rodičia,

     Rade školy pri  ZŠ vo Veľkej Ide, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida sa skončilo zákonom stanovené funkčné obdobie. Tvorí sa nová rada školy a preto je potrebné zvoliť zástupcov rodičov do tohto orgánu.

     Postup ustanovenia rady školy určuje zákon 596/2003 Z.z. a vyhláška 291/2004 Z.z.

     Do pondelka 21. septembra 2020 prijímame na adrese zsvelkaida@zsvelkaida.sk  vaše návrhy na kandidátov na volených zástupcov rodičov do rady školy.

     stredu 23. septembra 2020 vo vnútornom átriu školy o 16:00 hod. sa  uskutoční

      „ voľba zástupcov rodičov do rady školy “. Ak o 16.15 nebude podľa prezenčných listín nadpolovičná väčšina rodičov, vyhlásim na ten istý deň o 16.30 hod. opakovanú voľbu, kde na zvolenie zástupcov rodičov do rady školy bude potrebná nadpolovičná väčšina prítomných rodičov z prezenčnej listiny.

     Následne po voľbách do RŠ  sa uskutoční triedne rodičovské združenie za jednotlivé  triedy ZŠ.

     Z predkladaných kandidátov sa v tajnej voľbe budú voliť štyria zástupcovia rodičov v rade školy a najviac traja náhradníci. Na základe výsledkov tajných volieb sa spraví poradovník, z ktorého 4 kandidáti  s najvyšším počtom hlasov prítomných rodičov sa stanú členmi rady . Ďalší 3 kandidáti s najvyšším počtom hlasov budú náhradníci do rady školy. Náhradník nastúpi na miesto člena rady školy bez ďalších volieb, ak tento člen prestane počas funkčného obdobia rady školy vykonávať svoju funkciu. ( odsťahuje sa, jeho dieťa prestane byť žiakom školy,… )

      

     Mgr. Terézia Besterciová

            riaditeľka školy

      

    • Otvorenie školského roka 2020/2021

    • Oznamujeme Vám, že otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 02.09. o 8:00 hod.

     Kvôli zvýšeným epidemiologickým opatreniam je potrebné, aby rodič zabezpečil dieťaťu dva kusy rúšok (každý deň). Žiak bude vpustený do budovy školy iba s podpísaným dotazníkom o bezinfekčnosti.

     Všetky potrebné tlačiva sú sprístupnené na stránke www.zsvida.edupage.org

     Rodičia, ktorí nemajú možnosť si ich vytlačiť sami, tak si ich môžu vyzdvihnúť každý pracovný deň od 8:00 do 13:00 hod.

     - v budove školy (vestibul)

     - v komunitnom centre

     - na obecnom úrade

     - u terénnych asistentov 

    • Záväzná prihláška do dennej letnej školy 2019/2020

    • Pekné leto plné oddychu prajeme všetkým zamestnancom, žiakom aj rodičom. Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku .

      

     Letná škola.

     Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách.

     Letná škola nekopíruje klasickú výučbu, ale mala by prispieť k stimulácii výchovno- vzdelávacieho procesu. Vzdelávanie by malo mať formu zážitkového, hravého a tvorivého učenia sa. Letné školy sú organizované na báze dobrovoľnosti. Je na rozhodnutí zriaďovateľa, resp. základnej školy, či letnú školu pre svojich žiakov sprístupní. Rovnako je na rozhodnutí zákonného zástupcu, či túto možnosť využije.

      Základná škola vo Veľkej Ide organizuje 2 turnusy :

     • 10.8. - 14.8.2020
     • 17.8. - 21.8.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     Na stiahnutie: Prihláška - Letná škola

     Vyplnenú prihlášku zasielajte mailom na adresu helena.mikulova@zsvelkaida.sk najneskôr do 29.7.2020.