• Zoznam pomôcok do 1.ročníka

    • 1 x sada zošitov k šlabikáru Virgovičová

     1 x moje prvé čiary -písanka

     10 x zošit č. 511 s pomocnou linajkou

     10 x zošit č.513

     2 x zošit č.5110 – štvorčekovaný

     1 x malý slovníček

     4 x ceruzka  HB – č.2

     Farbičky

     Peračník

     Výtvarná výchova: 

     1x sada farebného papiera,

     20 ks výkresov A4 ,

     10 výkresov   A3,

     nožnice, lepidlo v tube,

     vodové farby,

     okrúhle štetce č. 4, 8, 12,

     redisové pero, tuš,

     pastelky,

     plastelína,

     gumený obrus

     Telesná výchova :  veci je potrebné uložiť do pláteného vrecúška a označiť menom.

     Tramky s bielou podrážkou, tepláky, ponožky, biele tričko.

      

     Vešiak do skrinky – s menom, prezuvky

      

     Ostatné pomôcky upresní triedna učiteľka po nástupe do školy.

      

    • OZNAM

    • Zmeny od 15. júna

     Vážení rodičia,

     15. júna 2020 sa pre žiakov 1.-4. ročníka mení nasledovné: je zrušený obmedzený počet žiakov v triedach a oddeleniach ŠKD. Je zrušený zákaz zmiešavania žiakov v triedach a popoludní v ŠKD. Škola bude otvorená od 7.00 hod.

     Od 22. júna 2020 môžu do školy nastúpiť žiaci 6. - 9. ročníka. Organizáciu posledných júnových dní, príchod žiakov 5.-9. ročníka do školy, časový harmonogram na odovzdávanie učebníc a prevzatie vecí zo školy, Vám oznámia triedni učitelia. Ukončenie školského roka 2019/2020 a odovzdávanie vysvedčení bude 30. júna 2020.

      

    • Vyhodnotenie akcie - antistresový týždeň

    • Milí naši žiaci a priatelia, náš Antistresový týždeň plný farieb sa skončil.

     Čo, ktorá farba znamená a ako nás dokáže ovplyvniť sme si mohli vyskúšať sami na sebeĎakujem veľmi pekne všetkým, ktorí ste sa našej akcie zúčastnili a verím, že ste sa možno aj sami v niektorej farbe našli a možno bude aj vašou obľúbenou.​​​​​​​

    • Kritéria hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov

    • Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

     Kritéria hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov základnej školy na konci školského roku 2019/2020

     V súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR,  a rozhodnutia riaditeľa školy na základe odporúčania pedagogickej rady Vám oznamujeme podmienky a spôsob záverečného hodnotenia žiakov v II. polroku školského roku 2019/2020.

      

     •        Získavanie podkladov pre hodnotenie
     1. z klasifikácie známkou získanej do 10.3.2020, kedy bolo prerušené vyučovanie na Základnej škole vo Veľkej Ide ,
     2. z klasifikácie známkou do 6.4. 2020 počas mimoriadnej situácie, kedy bolo vydané Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a z neho vyplývajúce pozastavenie klasifikácie známkou niektorých predmetov,
     3. z priebežného hodnotenia od 6. 4. 2020 vychádzajúceho z nasledujúcich podmienok:

     - plnenie zadaných úloh,

     - komunikácia žiaka na danú tému s učiteľom,

     - vypracované úlohy a žiacke práce na pracovných listoch, v zošite,....

     - zrealizované a odprezentované (písomne, ústne - rozhovorom s učiteľom) projekty, prezentácie a pod.,

     - rozhovor s učiteľom na určitú preberanú tému a odpovede žiaka, v ktorých prejaví aspoň najzákladnejšie informácie, s ktorými pracoval,

     - ochota plnenia úloh a zadaní, snaha, usilovnosť a celkový prístup k plneniu úloh,

     - prejavené a pozorované nové žiacke kompetencie – lepšia práca s počítačom, práca s video rozhovormi, vyhľadávanie zadaného obsahu v učebnici, samostatnosť,....

     - informácie môže učiteľ získavať aj s rozhovormi s rodičom,

     - sebahodnotenie žiaka.

      

     •      Zásady hodnotenia

     -  žiak, ktorý plní základné pokyny a úlohy učiteľa, nebude opakovať ročník. To znamená, ak žiak nepochopí dané učivo, nenadobudne určité vedomostné kompetencie, nezíska stanovené poznatky,.... nebude to dôvod k opakovaniu ročníka,

     - v čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, to znamená: mali  možnosť sa vzdelávať v domácom prostredí (cez video, mailom, telefonicky s učiteľom) a napriek tomu neplnili stanovené úlohy. Títo žiaci  môžu byť po rozhodnutí pedagogickej rady preskúšaní pred začiatkom nového školského roka formou komisionálnej skúšky.Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020,

     - V čase mimoriadnej situácie je možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka komisionálne preskúšanie u tých žiakov  ktorí plnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli výsledky, ktoré subjektívne nezodpovedajú ich hodnoteniu vyučujúcim.  Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia  v jednotlivých predmetoch druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia, požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; ak je vyučujúcim riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky

     Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020.

     - žiaci 4. ročníka po jeho absolvovaní získajú primárne vzdelanie,

     - žiaci 9. ročníka po absolvovaní posledného ročníka ZŠ získajú nižšie stredné vzdelanie,

      

     •        Spôsob  koncoročného hodnotenia

             1. Stupeň

      

     • 0. 1. ročník - slovné hodnotenie
     • 2. – 4. ročník Slovenský jazyk a literatúra,  Matematika, Vlastiveda, Prírodoveda

     hodnotenie klasifikáciou

     • Náboženská výchova, Etická výchova, Telesná výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Informatika, Pracovné vyučovanie, Dopravná výchova, Prvouka, Konverzácia v rómskom jazyku  
     • hodnotenie slovom absolvoval

      

           2. Stupeň

     Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk- Španielsky jazyk- Ruský jazyk , Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia

     hodnotenie klasifikáciou

     Občianska náuka, Náboženská výchova, Etická výchova, Telesná výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Technika, Informatika, Tvorba životného prostredia, Rodinná výchova 

      hodnotenie slovom absolvoval

      

     Mgr. Terézia Besterciová, riaditeľka školy

    • Organizácia výchovy a vzdelávania pre rodičov a žiakov 1.-5. ročníka a špeciálnych tried 1. júna 2020

    • Vážení rodičia,

            na základe odporúčania vlády a rozhodnutia zriaďovateľa Obce Veľká Ida o obnovení vyučovania od 1. júna budú môcť žiaci 1.-5. a špeciálnych tried prípravného až 9. ročníka navštevovať školu. Výchovno-vzdelávacia činnosť bude prebiehať od 1. júna 2020 pre žiakov 1.-5. ročníka a žiakov prípravného až 9. ročníka špeciálnych tried.. Žiaci budú zaradení do tried, z ktorých každá bude mať max. 20 žiakov a v špeciálnych triedach 10 žiakov.. Výchovno-vzdelávací proces (VVP)bude  prebiehať v 1.- 4. ročníku od 8,00 hod. do 11,35 hod. a v 5. ročníku a 2. stupni v špeciálnych triedach 7.50 hod. do 12,20 hod.

     Po skončení VVP, podľa záujmu bude nasledovať výchovná činnosť v školskom klube detí max. do 15.45 hod. Žiakom, ktorí sa zúčastnia vyučovania, bude poskytnutá strava v ŠJ za prísnych hygienických noriem.

     Účasť na vyučovaní je dobrovoľná. Ak má zákonný zástupca obavy o zdravie, nemusí sa žiak vyučovania zúčastňovať a pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

     Príchod a odchod:

     Žiak prichádza v čase cca od 7,15 c hod. do 8,00 hod. a vstupuje do školy  2 vchodmi (hlavný vchod a vedľajší) a odchádza zo školy v presne stanovenom čase, len s rodičom, prípadne s inou osobou žijúcou v spoločnej domácnosti  alebo po písomnom  prehlásení rodiča o samostatnom odchode žiaka, ktoré odovzdá triednemu učiteľovi 1. júna 2020. Pred vstupom do areálu školy odovzdajú  prehlásenie podpísané rodičom o zdravotnom stave. Žiakom  po vstupe do budovy školy bude zmeraná teplota , prevedená dezinfekcia rúk, žiakovi, ktorý nebude mať svoje rúško poskytne škola.

      Zákonnému zástupcovi nebude umožnené vstupovať do priestorov školy.

      Škola neumožní žiakom účasť na vyučovaní v prípade, ak:

     •          nedodrží určený čas príchodu,

     •        pri príznakoch akéhokoľvek ochorenia (kýchanie, kašľanie, upchatý nos, zvýšená teplota nad 37,5°C, strata čuchu, vyrážky).

     Pri nedodržaní týchto pokynov, škola žiaka nevpustí do budovy, neodkladne kontaktuje zákonného zástupcu. Ak sa žiak z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní vyučovania, zákonný zástupca musí túto skutočnosť oznámiť telefonicky, prípadne mailom triednemu učiteľovi.

     V prípade, že žiak bude chýbať viac ako 3 dni, škola bude žiadať písomné odôvodnenie lekára. Škola pristupuje k týmto opatreniam z dôvodu zabezpečenia ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID-19 v základnej škole.

                 

     Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu:

     •          Žiaci budú rozdelení do skupín (do tried) v maximálnom počte 20 žiakov v skupine (triede) v špeciálnych triedach 1 žiakov.

     •          Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, aby nedochádzalo k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami.

     •          K spájaniu skupín žiakov dôjde len v prípade, ak počet žiakov v skupine klesne na 7 žiakov (a menej), ale stále až v pondelok – nasledujúci týždeň.

     •          Pre žiakov, ktorí sa nezúčastnia VVP, škola sprostredkuje dištančné vzdelávanie.

     •          Vyučovací proces pre žiakov 1.-4. ročníka bude každý deň v rozsahu 4 vyučovacích hodín do 11,35 hod., v 5. ročníku a v špeciálnych triedach na 2. stupni  bude v rozsahu 5 vyučovacích hodín do 12,20 hod.

     Organizácia stravovania v ŠJ a školský klub detí:

     •          Žiaci, ktorí sa nestravujú v ŠJ a nenavštevujú ŠKD, budú odchádzať zo školy po skončení vyučovania.

     •        Žiaci, ktorí sa stravujú v ŠJ a nenavštevujú ŠKD, budú odchádzať zo školy po skončení obeda v sprievode zákonného zástupcu alebo ním poverenou osobou, prípadne samostatne (len žiaci 5. ročníka).

     Vyberanie žiakov z ŠKD bude prebiehať len po oznámení službukonajúcej osoby pred hlavným vchodom.

     Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia.

      

     Mgr. Terézia Besterciová,  riaditeľka školy

      

     Prílohy na stiahnutie:

     Príloha 1 - Vyhlásenie

     Príloha 2  - Prehlásenie rodiča

    • Vážení rodičia, milí žiaci!

    •  

     Na základe rozhodnutia MŠ SR a zriaďovateľa „Obec Veľká Ida“  od 1. júna 2020  sa otvára škola pre žiakov 1. stupňa a 5. ročníka Základnej školy vo Veľkej Ide.

     Škola bude pre žiakov otvorená od 07.15  hod. do 15.45 hod.

     Vyučovanie na 1. stupni bude v rozsahu 4 vyučovacie hodiny, t.j. do 11.30 hod.

     Vyučovanie na 2. stupni bude v rozsahu 5 vyučovacích hodín , t.j. do 12.20 hod.

     Nástup žiakov do školy bude na báze dobrovoľnosti ale bude potrebné vyplniť tlačivo o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré  rodič alebo žiak odovzdá pred vstupom do školy .

     Na webovej stránke školy sú sprístupnené  požadované tlačivá. Prihlasovanie žiakov do školy  je aktívne od 20.5.2020  do 27.5.2020.

     V prípade, že nemáte prístup na internet kontaktujte triedneho učiteľa svojich detí alebo osobne si prihlášky a tlačivá o zdravotnom stave  vyzdvihnite v Komunitnom centre vo Veľkej Ide, v ZŠ od 8.00 hod. do 12.00 hod. alebo si ich prevezmite od terénnych pracovníkov OÚ alebo od pracovníkov obecnej hliadky vo Veľkej Ide.

     Na základe vypracovaných protiepidemiologických opatrení budú žiaci rozdelení do skupín v jednej skupine bude 20 detí. Pri vstupe do areálu školy žiaci odovzdajú tlačivo o zdravotnom stave a následne prejdú do budovy školy vstupným filtrom,  kde im bude zmeraná teplota a vykonaná dezinfekcia rúk. Počas vyučovania sa žiaci riadia pokynmi vyučujúceho. Nesmú sa stretávať na chodbách a prechádzať do iných miestností.  Žiak musí mať 2 rúška a hygienické vreckovky. 

     V prípade, že sa u žiaka preukáže zvýšená teplota, bude žiak umiestnený do karanténnej miestnosti a bude kontaktovaný zákonný zástupca žiaka.

     Školský  klub detí bude od 11.30 do 15.45 hod.  Prednostné právo navštevovať ŠKD v tomto období budú mať deti pracujúcich rodičov a to aj tých, ktorí  ŠKD doteraz nenavštevovali.

     Počas pobytu v škole bude zabezpečené aj stravovanie žiakov pri dodržiavaní hygienických pravidiel. 

      

      

     Vo Veľkej Ide 20. 5.2020                                                                                                                                                                                                    

      Peter Nagy                                                                                  Mgr. Terézia Besterciová

     starosta obce                                                                                      Riaditeľka školy

      

      

      

    • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie

    • Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo 6. apríla 2020

     Základné princípy hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

     ● zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,

     ● sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,

     ● akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

     Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR sa budú žiaci v 2. polroku školského roka 2019/2020 hodnotiť podľa nasledovných pokynov. Riaditeľ školy o tejto skutočnosti oboznámi žiakov a ich zákonných zástupcov do 20.4.2020.

     1. Žiaci 0. a 1. ročníka budú vo všetkých predmetoch hodnotení slovne.

      

     2. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase 

         mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou.

         Žiaci 2. - 9. ročníka budú hodnotení na základe v jednotlivých predmetoch

         nasledovne:

      

     a)  Slovenský jazyk a literatúra, Anglický jazyk- Španielsky jazyk- Ruský jazyk len na 2. stupni,         

         Matematika, Fyzika, Chémia, Biológia, Dejepis, Geografia, Vlastiveda, Prírodoveda  

      

        hodnotenie klasifikáciou,

      

     b) Občianska náuka, Náboženská výchova, Etická výchova, Telesná výchova, Hudobná výchova, Výtvarná výchova, Technika, Informatika, Tvorba životného prostredia, Rodinná výchova,  Pracovné vyučovanie, Dopravná výchova, Prvouka, Konverzácia v rómskom jazyku

      

       slovom absolvoval

      

           Vo Veľkej Ide 17.4.2020                                                                                        vedenie školy