• Školský výlet - Bachledova dolina – Chodník korunami stromov

    • Aký by to bol školský rok, keby sme ho neukončili výletom? Rozhodnutie žiakov tento rok padlo na prekrásne prostredie Belianskych Tatier. Žiaci V.A, VI.B a IX.A si užili príjemnú cestu, turistiku i prechádzku po samotnom chodníku, vyhliadkovú vežu i adrenalín na pochôdznej sieti, ktorá sa nachádza vo výške až 32m. Z výletu si neodnášame iba zážitky, ale aj krásne suveníry, spomienku na krátky dážď, ale aj chutný obed v reštaurácii. Tešíme sa na ďalšie zážitky.

    • 2 voľné pracovné miesta: Učiteľ/učiteľ prvého stupňa základnej školy, Učiteľ základnej školy/špeciálny pedagóg

    • Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

     V zmysle § 84, ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

     Voľné pracovné miesto na dobu neurčitú.

     Pozícia: učiteľ/ka prvého stupňa základnej školy

     Názov zamestnávateľa:  Základná škola Veľká Ida

     Adresa: Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

     Kontakt:  055/69 92 117   email. zsvelkaida@zsvelkaida.sk

      Kategória a podkategória pedagogických zamestnancov:

      Učiteľ

      Učiteľ prvého stupňa základnej školy

      Kvalifikačné predpoklady:

      Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa vzdelanie v požadovanom odbore

      Zoznam požadovaných dokladov:

      · Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

      · Overené doklady o vzdelaní

      · Životopis

      · Motivačný list

      · Súhlas so spracovaním osobných údajov

      · Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

      · Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

     Nástup: 1.9.2021

     Úväzok: 100 %

     Pracovný pohovor: 6.7.2021 o 9. 00 hod. v budove ZŠ.

     Platové podmienky:

     V zmysle ustanovení zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov platnej od 1.1.2020 v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

     Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 2.7.2021. 

      

     Vo Veľkej Ide  dňa 21.6.2021           Mgr. Terézia Besterciová                                                                                                                                                                                                          riaditeľka školy                                                           

                                                                                                                        

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

      

     Informácia o voľnom pracovnom mieste

     V zmysle § 84, ods.1 zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca

      

     Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola Veľká Ida, Veľká Ida 1,044 55 Veľká Ida

     Kontakt:  055/69 92 117   email. zsvelkaida@zsvelkaida.sk

     Kategória voľného pracovného miesta:  učiteľ základnej školy

     Podkategória pedagogického zamestnanca: špeciálny pedagóg

     Kvalifikačné predpoklady: vzdelanie príslušného stupňa

     Zoznam požadovaných dokladov:

      · Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru

      · Overené doklady o vzdelaní

      · Životopis

      · Motivačný list

      · Súhlas so spracovaním osobných údajov

      · Odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

      · Lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti

     Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

     Nástup: 1.9.2021

     Úväzok: 100 %

     Pracovný pohovor: 6.7.2021 o 9. 00 hod. v budove ZŠ.

     Platové podmienky:

     V zmysle ustanovení zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, a podľa stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov platnej od 1.1.2020 v závislosti od dĺžky započítanej praxe.

     Všetky potrebné doklady je potrebné zaslať poštou, prípadne doručiť osobne do 2.7.2021. 

      

     Vo Veľkej Ide  dňa 21.6.2021           Mgr. Terézia Besterciová                                                                                                                                                                                                          riaditeľka školy                                                           

    • OZNAM

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     na základe rozhodnutia RÚVZ, zriaďovateľa školy a po dohode s riaditeľkou školy oznamujeme,  že  po skončení karantény nariadenej RÚVZ  od pondelka 17.5.2021 prechádza škola na prezenčné vyučovanie, okrem tried I.A, II.A a IV.A. Títo žiaci pokračujú v dištančnom vzdelávaní až do 18.5.2021 podľa pokynov triednych učiteľov.  

     Prezenčné vyučovanie bude prebiehať podľa daných rozvrhov v triedach a pokynov triednych učiteľov.  ŠKD bude zabezpečovať prevádzku pre žiakov. V školskej jedálni sa nebude variť pre žiakov a zamestnancov školy až do 19.5.2021. Prosím, rodičov žiakov, ktorí budú v školskom klube, aby im zabezpečili výdatnejšiu desiatu.

     Ďakujem všetkým rodičom a zamestnancom školy za pochopenie a trpezlivosť.

     Žiak a zákonný zástupca nemá povinnosť predkladať negatívny výsledok testu pri vstupe do školy.

     Pri prerušení školskej dochádzky na viac  ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie. Príloha č. 8 a. Zamestnanec školy predkladá prílohu č. 9a.( Prílohy si môžete stiahnuť z web. stránky školy).

      Vo Veľkej Ide, 13.5.2021                                         riaditeľka školy

     Mgr. Terézia Besterciová

     Návrat do škôl 2021 ( od  3. mája 2021)

     https://www.minedu.sk/data/att/19579.pdf

      

      

      

      

      

    • OZNAM

    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     na základe rozhodnutia RÚVZ, zriaďovateľa školy a po dohode s riaditeľkou školy oznamujeme, že  od utorka  4.5.2021 do 14.5.2021 (pondelok) z dôvodu pozitívneho počtu žiakov na COVID 19  v priebehu posledných týždňov, prechádza škola na dištančné vzdelávanie.

     Nástup do školy po karanténe 17.5.2021.

     Dištančné vzdelávanie bude prebiehať  online a zasielaním pracovných listov podľa pokynov triednych učiteľov.  ŠKD nebude zabezpečovať prevádzku pre žiakov.

      

      Vo Veľkej Ide, 3.5.2021                                           riaditeľka školy: Mgr. Terézia Besterciová

      

    • Aktivita na Deň Zeme v 6.A

    • V rámci aktivít na pripomenutie si Dňa Zeme sa žiaci  v 6.A triede nielen vyobliekali do farieb Zeme, ale spoločnými silami vytvorili aj koláž na túto tému. Žiaci boli veľmi šikovní a rýchlo sa spriatelili s programom Mural, v ktorom spolupracovali na koláži. Prejavili tak zdatnosť v oblasti informatiky, geografie  a v neposlednom rade aj v oblasti výtvarnej výchovy.

     Proces tvorenia koláže...

     A výsledok našej spoločnej práce na hodine...

    • Nástup žiakov do škôl od 26. apríla 2021

    • Od 26. apríla 2021 sa obnovuje školské vyučovanie vo všetkých školách a prevádzka všetkých školských zariadení v súlade s podmienkami regionálneho COVIDOVÉHO AUTOMATU

     Nástup žiakov do škôl

     Od 26.4.2021 nastupujú do škôl aj žiaci 5.,6. a 7.ročníka.

     Podmienkou nástupu žiaka do školy je podľa platnej vyhlášky ÚVZ SR 132/2021 a nariadenia Vlády SR 160/2021:

     •          Čestné vyhlásenie – podpísané zákonným zástupcom žiaka (Príloha č.8/a), ktoré odovzdá triednemu učiteľovi pri nástupe do školy a k nahliadnutiu:

     •          negatívny test na COVID19 nie starší ako 7 dní – jedného zákonného zástupcu žiaka a zároveň aj negatívny test na COVID19 nie starší ako 7 dní – žiaka 2.stupňa ZŠ (test môže byť antigénový, PCR alebo kloktací)

     Pri nástupe žiakov 2.stupňa do školy, po dlhotvrajúcom dištančnom vzdelávaní, sa budeme zameriavať aj na postupnú adaptáciu žiakov a v zmysle novovydaného metodického usmernenia budú mať počas adpatácie 5 vyučovacích hodín. Viac informácií im poskytnú triedni učitelia v pondelok.

     Upozorňujeme žiakov a zákonných zástupcov, že školská dochádzka je povinná a neúčasť žiakov na vyučovaní bude škola hlásiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

     Antigénové testovanie pre žiakov a ich rodičov sa uskutoční dňa 24.4.2021 v budove Základnej školy vo Veľkej Ide a v priestoroch Obecného úradu vo Veľkej Ide. Bližšie informácie nájdete na webovej stránke obce.

    • Deň Zeme - 22.4.2021 (štvrtok)

    • Dňa 22.4.2021 (štvrtok) si pripomenieme Deň Zeme. Preukážme náš záujem a našu úctu planéte Zem, zapojme sa do aktivity školy – oblečme si v tento deň čokoľvek modré alebo zelené. Je jedno, ktorú farbu si zvolíte a aký kúsok viditeľného oblečenia to bude, dôležité je zapojiť sa. Žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne, prosíme, aby nám zaslali screenshot obrazovky z nejakej vyučovacej hodiny. Zaslať ich môžete p. uč. Timárovej alebo p. uč. Gallayovej.

    • Oznam

    • Žiaci, ktorých rodičia dali súhlas škole s kloktacími testami, budú testovaní v stredu 21.4.2021,  podľa časového harmonogramu. Bližšie informácie poskytne triedny učiteľ.

     Uznesenie vlády SR číslo 203/2021 z 16.apríla 2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy od pondelka, 19. apríla 2021. Aké to sú?

     Rezort školstva na sociálnej sieti cez víkend zverejnil infografiky, ktoré obsahujú nové pravidlá.  Podľa nich sa majú riadiť školy a školské zariadenia na Slovensku počnúc dnešným dňom. ​​​​​​​

    • Nástup do školy od 19.apríla 2021

    • Vážení rodičia.

     Na základe Rozhodnutia ministra školstva od 19.apríla 2021 nastúpia žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ na prezenčnú formu vyučovania.

     Žiaci a rodičia sa môžu otestovať antigénovými testami v piatok 16. apríla od 15. 00 hod. do 20. 00 hod. v budove Základnej školy vo Veľkej Ide.

     Podmienkou nástupu do školy je negatívny test za žiaka, zákonného zástupcu a vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je možné podať aj elektronicky cez Edupage. O vykonaní kloktacích testoch v škole, Vás budeme včas informovať.

     V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

     1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

     2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

     3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

     • im bola nariadená karanténa/izolácia,

     • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o  riaditeľské voľno,

     • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

     O neúčasti dieťaťa na prezenčnom vyučovaní je potrebné informovať triedneho učiteľa/učiteľku.

      

     Vo Veľkej  Ide, 13.4.2021                                                                                         riaditeľka školy

                                                                                                                              Mgr. Terézia Besterciová