• Oznam pre rodičov a žiakov

    • Oznam pre rodičov a žiakov1. stupňa ZŠ

     • Od 11.1.2021 všetci žiaci 1. stupňa prechádzajú na dištančné vzdelávanie,
     • triedni učitelia pripravia pre online hodiny  v Edupage  rozvrh hodín pre svojich žiakov a následne budú informovať svojich žiakov a ich rodičov o priebehu dištančného vzdelávania v pondelok 11.1.2021,
     • triedni učitelia budú mať konzultačné hodiny pre rodičov od 11.30 hod. do 12.00 hod. a pre žiakov od 12.30 do 13. 00 hod. Zmena konzultačných hodín je možná len po dohodnutí s triednym učiteľom,
     • vyučovať sa budú predmety slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, prírodoveda, vlastiveda,
     • práca žiakov sa bude hodnotiť podľa bežných kritérií hodnotenia prijatých v metodickom združení, pri hodnotení sa budeme zameriavať na motivačné hodnotenie, pozitívnu spätnú väzbu a povzbudenie,
     • žiaci, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu, budú mať možnosť vzdelávať sa dištančnou formou prostredníctvom pracovných listov alebo telefonickým kontaktom s vyučujúcim,
     • absencia žiakov na online hodinách sa bude zaznamenávať v triednej knihe. Povinnosťou rodiča je informovať triedneho učiteľa o neúčasti žiaka na vyučovaní.

     Vo Veľkej Ide, 9.1.2021                                                        riaditeľka školy

    • Oznam

    • Vážení rodičiamilí žiaci,

     Na základe rozhodnutia MŠ od 11. januára 2021 (pondelok) žiaci prvého aj druhého stupňa základnej školy budú vzdelávaní dištančne. Online rozvrh pre žiakov 1. stupňa zverejníme v najbližších dňoch. Žiaci 2. stupňa pokračujú podľa rozvrhu dištančného vzdelávania.  Zároveň Vás informujeme, že v prípade potreby je možné od 11. januára 2021 otvoriť  školský klub detí výhradne pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (zdravotníci, hasiči, príslušníci policajného zboru a pod.) alebo pre deti, ktorých ani jeden z rodičov nemá umožnené vykonávať prácu z domu. Pokiaľ patríte do tejto skupiny, prosíme Vás, aby ste svoj záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole alebo v školskom klube nahlásili na t. č. 0917539349 najneskôr do 8. januára do 10.00 hod.  Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa bude potrebné doložiť o tejto skutočnosti potvrdenie zamestnávateľa u obidvoch rodičov. Nakoľko je situácia vážna, vysoko odporúčame, aby deti zostali doma, ak je to aspoň trochu možné. Dávame Vám do pozornosti aj informáciu, že v termíne od 11.1.2021 do 18.1.2021 bude vyplácaná pandemická OČR. 

      0401_Infografika_plán otvárania škôl

      

      

    • Vážení rodičia.

    • Prosím o vyplnenie v prílohe uvedeného dotazníka.

     Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie (podľa „COVID AUTOMATU“ spracovaného Ministerstvom zdravotníctva SR, ktorého platnosť sa predpokladá od začiatku roka 2021) je predpoklad, že po vianočných prázdninách nastane situácia, že v okrese, v ktorom má škola sídlo bude potrebné pretestovať zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti, nakoľko sa okres na základe regionálnych indikátorov dostane do fázy II. alebo III.

     Identifikovaná skupina zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti na testovanie:

     • 2. stupeň základných škôl.

     V tomto prípade je potrebné v termíne:

     • do 18. 12. 2020 zrealizuje riaditeľ školy prieskum prostredníctvom dotazníkov (Príloha č. 1), na základe ktorého vyhodnotí záujem o testovanie zo strany zákonných zástupcov žiakov, plnoletých žiakov a zamestnancov. O výsledku informuje zriaďovateľa školy a Radu školy,
     • riaditeľ/zriaďovateľ si zistí možnosti odberového miesta (možnosť objednania MOM a kapacitu MOM na testovanie) pre identifikovanú testovanú skupinu zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti,
     •  21. 12. 2020 do 14:00 nahlási zriaďovateľ školy/školského zariadenia prostredníctvom formulára zverejneného na stránke ministerstva školstva. Indikatívne zistenie záujmu o testovanie, je potrebné z dôvodu plynulého zabezpečenia logistiky a distribúcie antigénových testov zo strany Ministerstva vnútra SR,
     •  7. 1. 2021 – 9. 1. 2021 odporúčaný termín testovania,
     •  10. 1. 2021 riaditeľ školy vyhodnotí výsledky testovania, informuje Radu školy, a spoločne so zriaďovateľom sa rozhodne o forme vyučovania (prezenčná, dištančná, kombinovaná forma vzdelávania)
     • 11. 1. 2021 začína školské vyučovanie po vianočných prázdninách vo forme vyučovania, akú je schopný zabezpečiť zriaďovateľ školy. V prípade, ak škola/školské zariadenie tieto termíny nestihne, je potrebné, aby vždy najmenej päť pracovných dni pred vlastným testovaním oznámil ich zriaďovateľ cez vyššie uvedený formulár potrebu antigénových testov a dohodnuté miesto testovania.

     Vyplnenie dotazníka priamo cez EduPage odoslať triednemu učiteľovi alebo nahlásiť emailom, mob. tel. triednemu učiteľovi.

     NA STIAHNUTIE:

     ►Dotazník◄


    • Oznam pre žiakov a rodičov školy

    • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od

     21. decembra 2020 do 8.januára 2021.

     Školské vyučovanie v základnej škole začne 11. januára 2021.

    • Erasmus+ „Together against dropout“  a „Roots and wings“ + Vianočný (video) pozdrav

    • V týchto dňoch na nás dýcha vianočná atmosféra zo všetkých strán, koledy počuť v rádiách i v obchodoch. Aj žiaci našej školy si už trochu mohli vychutnať z tejto sviatočnej nálady pri plnení jednej z úloh našich projektov Erasmus+ s názvom Together against dropout“  a „Roots and wings“. Vyrábali sme Betlehemy, ktoré majú v našej krajine dlhoročnú vianočnú tradíciu, a tiež vianočné pozdravy pre účastníkov projektu. Deti aj v týchto ťažkých Covidom obmedzených podmienkach zhotovili za pomoci p. učiteľa Horvátha, p. učiteľky Radvanovej a koordinátorov projektu krásne vianočné Betlehemy. Žiaci 3.A a 4.A zase za pomoci p. učiteľky Fockovej a p. učiteľky Müllerovej vlastnoručne vyrobili krásne vianočné pozdravy so želaním v anglickom jazyku. Všetky tieto vianočné balíčky už cestujú po Európe, aby mohli potešiť žiakov i učiteľov iných krajín. V mene koordinátorov Erasmus+ projektov chcem všetkým veľmi pekne poďakovať za úžasnú spoluprácu a popriať

     Šťastné a Veselé Vianoce / Merry Christmas

     Erasmus Vianoce 2020 - fotodokumetácia

    • Vianočné trhy

    • Stalo sa už krásnou tradíciou, že v predvianočnom období prebiehajú na našej škole vianočné trhy.

     Tento rok boli mimoriadne, bez účasti rodičov, či starých rodičov. No chceli sme v týchto ťažkých chvíľach dopriať aspoň kúsok predvianočnej nálady našim žiakom, a preto za prísnych hygienických a organizačných opatrení sme vytvorili túto predvianočnú zvyklosť trošku neobvyklým spôsobom, no o to srdečnejšie. Žiaci sa veľmi tešili.


     Ďakujeme všetkým zúčastneným.

    • Pytagoriáda 2020/2021

    • Školské kolo

     Aj v tomto školskom roku sa  na našej škole uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Prebiehalo on-line, žiaci piateho až deviateho ročníka riešili úlohy z domu a žiaci tretieho a štvrtého ročníka riešili úlohy v škole. Zúčastnilo sa  18 žiakov.

     Úspešní riešitelia:

     P3   Vanda Plošticová  získala 24 bodov

             Jozef Cihan získal  16 bodov

     P4   Dávid Lassú  získal 16 bodov

     P5   Adriána Sopoligová získala 18 bodov

     P6   Emma Timárová získala 22 bodov

             Sabína Plošticová získala 18 bodov

             Katarína Nalevanková získala 17 bodov

      

     Úspešným riešiteľom blahoželáme!

    • Maksík

    • Tvorba Maksáčikov

     Naša škola sa aj v tomto roku zapája do matematickej súťaže Maksík. Okrem toho, že šikovní žiaci riešia úlohy, tak nám štvrtákom sa podarilo uspieť aj po výtvarnej stránke v tvorbe Maksáčikov. Miška Spišáková nakreslila krásny obrázok zimnej krajiny, ktorý redaktori vybrali na hlavnú stránku 3. kola Maksíka.

     Miške blahoželáme a tešíme sa  na ďalšie krásne kresby!