• OZNAM

    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Na základe rozhodnutia  zriaďovateľa školy a po dohode s riaditeľkou školy vám oznamujeme, že  od stredy 7.4.2021 sa obnovuje  prezenčný výchovno-vzdelávací proces v  ZŠ pre žiakov 1. stupňa,, žiakov špeciálnych tried a žiakov 2. stupňa,  ktorí nemajú vytvorené podmienky na dištančné vzdelávanie (v jednej skupine 5 žiakov + pedagóg). Ostatní žiaci 2. stupňa budú naďalej pokračovať v dištančnom vzdelávaní v súlade s COVID AUTOMATOM.

     Podmienkou nástupu žiaka do školy je:

     • negatívny test na Covid19 aspoň jedného zákonného zástupcu, ktorý žije so žiakom z prvého stupňa v spoločnej domácnosti, žiaci 2. stupňa vlastný negatívny test nie starší ako 7 dní (preukáže sa ním rodič/zákonný zástupca v deň nástupu žiaka, žiak, môže byť aj formou SMS správy); v prípade, že platnosť testu rodiča  a žiaka končí v priebehu týždňa, je potrebné na ďalší deň, po skončení platnosti testu, predložiť aktuálny test, aby žiak mohol ostať na prezenčnom vzdelávaní v ZŠ,
     • potvrdenie od lekára o prekonaní ochorenia (nie staršie ako tri mesiace – môže byť aj formou SMS),
     • potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid 19 preukázané pozitívnym antigénovým alebo PCR testom  nie starším ako tri mesiace (môže byť formou SMS správy),
     • potvrdenie preukazujúce výnimky z testovania v zmysle Vyhlášky ÚVZ č. 47/2021,
     • žiaci 2. stupňa  preukázanie negatívnym testom
     • čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov.

     Pokyny k obnoveniu vyučovania a príslušné tlačivá sú zverejnené na www stránke školy alebo si ich je možné vyzdvihnúť v tlačenej forme pri hlavnom vstupe do školy dňa 7.4.2021 (streda) za dodržiavania platných epidemiologických opatrení. Prosíme rodičov, aby v prvý deň nástupu žiaka do školy (7.04.2021) osobne sprevádzali svoje dieťa, bez vyzvania preukazovali vyššie uvedené potvrdenia a dôsledne dodržiavali platné epidemiologické opatrenia.

     Záujem o kloktacie PCR testy.

     Po veľkej noci budeme na našej škole realizovať kloktacie PCR testy v 4.,3. ročníku a pre žiakov 2. stupňa, ktorí nastúpia do školy. Testovať budeme len žiakov, ktorých rodičia pošlú súhlas s testovaním. Prihlasovať môžete svoje deti na testovanie cez Edupage alebo vypísaním súhlasu, ktorý prinesiete do školy.  Rodičom testovaných žiakov príde SMS správa o výsledku testu.

     S testovaním chceme začať 12.4.2021

     Podrobnejšie info na stránke:

      Vo Veľkej Ide 31.3.2021                                          riaditeľka školy: Mgr. T. Besterciová

    • OZ Makovička - 2%


    • Vážení rodičia a priatelia školy,

     pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

     Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie Makovička. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

     TLAČIVÁ

    • Kloktacie testy na školách

    • TLAČIVO: Súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom testovania žiakov - KLOKTACIE TESTY

     Kloktací test je bezpečné a jednoduché odobratie vzorky vo forme výplachu ústnej dutiny žiaka fyziologickým roztokom alebo čistou vodou bez nutnosti prítomnosti zdravotníckeho personálu. Odber vzorky sa preto vykonáva len pod dohľadom zamestnancov školy. Odobraté vzorky zozbiera zo školy poskytovateľ služby, ktorý ich vyhodnotí PCR testom a výsledok testu doručí zákonnému zástupcovi žiaka (sms alebo e-mail).

     Kloktací test je určený primárne žiakom II. stupňa v základných školách (nie pre zamestnancov škôl, ani pre zákonných zástupov žiakov). V prípade podozrenia na výskyt ochorenia SARS-CoV-2 alebo v prípade záujmu je možné pretestovanie kloktacím testom žiakov I. stupňa (odporúčame predovšetkým 3. a 4. ročník). Žiak na II. stupni základnej školy môže byť v prípade nezáujmu o kloktacie testy naďalej testovaný antigénovými testami a tak preukazovať platný výsledok testu. Testovanie je bezplatné.

     Odber vzorky od žiaka je vykonávaný prostredníctvom odberovej sady, ktorá obsahuje odberovú skúmavku, fyziologický roztok alebo nádobu na čistú vodu z vodovodu (záleží od výrobcu odberovej sady), môže obsahovať aj slamku slúžiacu na transport vzorky z úst do skúmavky, leták/štítok s identifikačným číslom vzorky, absorpčný papierik a bezpečnostné obalové vrecúško na odobratú vzorku za účelom ochrany vzorky a okolia pri transporte.

     Škola pri preberaní a odovzdávaní odberových sád komunikuje s poskytovateľom služby, s ktorým si dohodnú čas a miesto preberania resp. odovzdávania odobratých vzoriek. Poskytovateľ služby distribuuje a zbiera odberové sady priamo do a zo školy.

     Tento druh testovania z odobratej vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny žiaka sa vyhodnocuje v akreditovanom laboratóriu PCR testom na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2. Výhodou kloktacích testov je omnoho presnejšia/citlivejšia detekcia prítomnosti vírusu SARS–CoV-2 v porovnaní s antigénovými testami. Zároveň odber vzorky prostredníctvom výplachu ústnej dutiny predstavuje najmenej invazívnu formu odobratia vzorky oproti výterom z nosohltana.

     Ďalšou z výhod je, že nie sú potrebné pri odbere vzorky žiadne špeciálne ochranné pomôcky okrem bežne používaných, ako je respirátor, rúško alebo štít a môžu sa použiť aj ochranné gumene rukavice. Taktiež sa nevyžaduje prítomnosť zdravotného personálu.

     Škola zistí záujem zákonných zástupcov o takýto typ testovania prostredníctvom získania súhlasov zákonných zástupcov. Vzory súhlasov pre jednotlivé kraje sú nižšie dostupné na stiahnutie -Príloha č. 1A - „Súhlas dotknutej osoby“ a Príloha č. 1B - „Zber údajov“.

     Online formulár vypĺňa riaditeľ školy, ktorý sa prihlasuje pod svojim EDU ID. Riaditeľ školy nahlasuje množstvo požadovaných kloktacích testov na jedno najbližšie testovacie kolo pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčnej formy vzdelávania alebo je u nich predpoklad, že po pretestovaní nastúpia na prezenčnú formu vzdelávania a ktorých zákonní zástupcovia súhlasia s pretestovaním žiakov. Zákonní zástupcovia žiakov, a teda aj samotní žiaci sa dozvedia výsledok z kloktacieho testu najneskôr do 72 hodín od termínu vyzdvihnutia vzoriek zo školy poskytovateľom služby, a to buď prostredníctvom zaslanej SMS alebo zaslaného e-mailu. Škola dostane od poskytovateľa služby sumárnu anonymizovanú informáciu o výsledkoch testovania žiakov vo formáte celkového počtu negatívne alebo pozitívne testovaných žiakov na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 v štruktúre buď za celú školu alebo za jednotlivé testované skupiny.

     Testovacie kolá sa budú vykonávať v týždňových intervaloch (7 dní) a je potrebné na každé testovacie kolo znovu požiadať o takýto typ testovania prostredníctvom online formulára s aktuálnymi požiadavkami.

     Školy si naďalej môžu zadávať aj požiadavku na antigénové testy tak ako doteraz a testovať tak svojich zamestnancov, jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti alebo žiakov na II. stupni, ktorí sa neotestujú kloktacími testami a zúčastňujú sa prezenčnej formy vzdelávania v malých skupinách vo forme 5+1.

     Formulár na nahlásenie požadovaného množstva kloktacích testov na ochorenie spôsobené vírusom SARS-CoV-2 : https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj

     V prípade potreby usmernenia pri zadávaní požiadavky do online formuláru môžete kontaktovať call centrum ministerstva školstva: 0800 138 033 – voľba 9.

    • No discrimination! We are all European citizens!

    • Vyhrali sme logo súťaž pre taliansky projekt pod názvom No discrimination! We are all European citizens! Obrázok, ktorý nakreslila na túto tému žiačka 9.A - Vanesa Vitániová vyhral. Do súťaže o logo projektu bolo zapojených ešte ďalších 5 krajín : Taliansko, Rumunsko ,Francúzsko, Poľsko a Nemecko.

     Gratulujeme!

    • Súťaž - ,,Rozcvička na každý deň“

    •           Možno viete, možno nie, že naša škola sa zapojila do projektu „Viem, čo zjem“, ktorý podporuje Úrad verejného zdravotníctva SR, Nestlé a Neuropea s podporou Ministerstva školstva VVaŠ SR (viac informácií nájdete tu: https://www.viemcozjem.sk). Na uvedenej stránke nájdete aj typy na rôzne  zdravé recepty.

                 Keďže sa všetci vzdelávame dištančne, veľmi dlho sedíme počas online hodín za počítačom. Všetkým nám chýba pohyb a dlhé či nesprávne sedenie za PC nám teda môže spôsobiť problémy s chrbticou. Rozcvička je ideálny spôsob, ako sa ponaťahovať, uvoľniť a dokonca aj odreagovať pri online vyučovaní. Z tohto dôvodu Úrad verejného zdravotníctva v spolupráci s vyššie spomenutými organizáciami vyhlásil súťaž s názvom ,,Rozcvička na každý deň“, ktorej podstatou bolo zostaviť sériu cvikov podporujúcich zdravie našej chrbtice. Do súťaže sa zapojila aj naša žiačka zo 6. A – Gabriela Lukáčová, ktorá do nej poslala nádhernú zostavu cvikov ideálnych na rozcvičenie si celého tela počas namáhavého a dlhého sedenia v rámci online vyučovania. Pevne verím, že sa do podobných zaujímavých súťaží zapojíte v budúcnosti aj Vy priatelia v hojnom počte. 😊

      

                                                                                                               Mgr. Mária Černá, koordinátorka Zdravej školy

      

    • Ponožková výzva

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ponožková výzva.

     Veľmi pekne ďakujeme za ponožkové variácie, ktorými ste spolu s nami podporili myšlienku, že každý sme iný & to robí náš svet pestrejším a krajším. 21. marec = Svetový deň Downovho syndrómu.

    • Zápis do I. ročníka

    • Základná škola, Veľká Ida 1

     pozýva rodičov a deti na  zápis do I. ročníka v školskom roku 2021/2022, ktorý sa uskutoční v dňoch 8. a 9. apríla 20201 v čase od 8.00 - 15.30. Zápis sa týka detí, ktoré do 31. 8. 2021 dovŕšia šesť rokov.

     Zápisu sa zúčastnia rodičia spolu s deťmi.

      

     Vzdelávacie možnosti:

     • výučba cudzích jazykov,
     • anglický jazyk od 1. ročníka,  španielsky jazyk  a ruský jazyk  od  3.ročníka,
     • výučba šachu
     • pomoc pri učení  sa a vzdelávaní žiakov ponúka špeciálny pedagóg,
     • pomoc pri učení sa žiakov novou  overenou metódou  v zahraničí (Feuerteinove inštrumentálne obohacovanie ) rozvoj kognitívneho potenciálu detí,
     • informatická výchova od 1.ročníka
     • množstvo zaujímavých krúžkov ( informatický, futbalový, basketbalový, výtvarný, dramatický, športovo – pohybový, Angličtina hrou, Tvorivé písanie, Tvorivé hry)
     • organizovanie lyžiarskeho, plaveckého výcviku,
     • spolupráca so školami v zahraničí, výmenné pobyty- Erazmus (Turecko, Rumunsko, Litva, Česká republika, Poľsko...,
     • technické vybavenie tried a učební
     • Čarovná noc v knižnici a iné zaujímavé podujatia
     • profesionálny prístup kvalifikovaných pedagógov

     V prípade striedavej starostlivosti je na zápise nutná prítomnosť obidvoch rodičov. K zápisu je potrebné doniesť: rodný list dieťaťa, kartu poistenca,   občiansky preukaz rodičov.

     Bližšie  informácie o našej škole a zápise do 1. ročníka môžete získať na tel. čísle:

     0904111123 zást.riad.školy, 0917539349 riaditeľka školy.

     Tešíme sa na Vašu účasť!

      

     Viac informácií TU: Zápis do prvého ročníka

      

      

    • Dôležitý oznam!

    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Po víkendovom testovaní obyvateľov obce Veľká Ida sa zriaďovateľ obce so súhlasom RÚVZ v Košiciach a riaditeľky školy, rozhodli zajtra 1.3.2021 ešte školu pre prezenčné vyučovanie žiakov neotvárať. Pokračujeme v dištančnej forme vyučovania, naďalej bude otvorený školský klub pre žiakov, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre.

     V pondelok zasadne krízový štáb obce. O rozhodnutí  krízového štábu ako pokračovať ďalej Vás budem včas informovať.   

     S pozdravom RŠ

    • Jarné prázdniny

    • Od 22.februára do 26.februára 2021 budú jarné prázdniny. Prepokladaný nástup do školy včas oznámime.

    • Oznam

    • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe rozhodnutia krízového štábu , zriaďovateľa školy a po dohode s riaditeľkou školy vám oznamujeme, že  od pondelka 8. 2. 2021 až do odvolania pokračujeme v dištančnom vzdelávaní žiakov na 1. aj 2. stupni ZŠ. Dôvodom je kritická epidemiologická situácia. ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry bude prebiehať aj naďalej.

     Vo Veľkej Ide 7.2.2021                         riaditeľka školy