• Preberanie samotestov

    • Rodičia, ktorí prejavili záujem o samotesty, si ich môžu vyzdvihnúť po dohode s triednym učiteľom už v piatok 10.09.2021 od 12,30 do 15,00.

    • Letná škola 2021 - vyhodnotenie

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Letná škola - opäť po roku.

     Letná škola – 1. Týždeň

     Cieľom letnej školy, ktorá sa organizovala v termíne od 9.8.2021 – 13.8.2021, bolo pomôcť žiakom vyrovnať rozdiely vo vedomostiach, zručnostiach a schopnostiach, ktoré vznikli počas mimoriadnej situácie v školstve a to z dôvodu prerušenia výchovno-vzdelávacej činnosti dôsledkom Covid -19. Žiakom sme týmto chceli poskytnúť aj možnosť adaptácie na začatie nového školského roka a to najmä po stránke socializačnej a vzdelávacej.

     Výchovno vzdelávacia činnosť LŠ prebiehala projektovou metódou a to pod názvom Spoznávaj krásy svojho okolia“. Každý deň bol tematicky zameraný na inú oblasť v rámci názvu projektu LŠ nasledovne:

      ,, Svet okolo nás“,  

     ,, Z rozprávky do rozprávky“,

     ,, Spoznávame okolie  našej  obce“,

      ,, Svet  zvierat “,

      ,,Krásne chvíle v škole“.

      

     Letná škola – 2. Týždeň

     Naša škola sa aj tento rok zapojila do projektu Letná škola. V termíne 16.-20. augusta 2021 sa zapojili žiaci  3. a 4. ročníka. Počas celého týždňa plnili rôzne edukačné aktivity. Hravou formou si zopakovali učivo pri ktorom použili nie len svoju rýchlosť, bystrosť ale aj tvorivosť, tímovosť a spoluprácu. Každý deň si našli čas aj na relaxačné aktivity, či sa zabavili na koncerte Martina Krausa. 

    • Oznam

    • Manuál pre školy a školské zariadenia, ktoré vydalo MŠVaŠ   pre školský rok 2021/2022  pod názvom Školský semafor, s cieľom udržať bezpečné prostredie po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.

     Konkrétne úlohy pre školy a rodičov našich žiakov

     1.  V prípade pozitívneho výsledku testu žiak zostáva doma, rodič kontaktuje detského lekára a školu.
     2. Zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy a pri každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, alebo priamo cez EDUPAGE, tak ako ste to robili v minulom období.
     3. V prípade, že žiak nepredloží toto písomné vyhlásenie, bude sa považovať za príznakového, presunie sa do izolačnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonného zástupcu.
     4. V takom prípade máte možnosť zaslať vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom EDUPAGE, alebo poslať scan vyhlásenia e-mailom.
     5.  Medzi základné podmienky účasti na vyučovaní patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Prosíme preto rodičov, aby zabezpečili pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky.
     6.  Zákonný zástupca je povinný informovať školu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.
     7. Zákonný zástupca môže ospravedlniť neprítomnosť žiaka na vyučovaní 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní.
     8.  Pri vstupe do budovy školy budeme vykonávať ranný filter (meranie telesnej teploty). Podmienky vstupu do školy pre verejnosť, ktoré budú zverejnené na bráne školy a všetkých vchodových dverách si môžete pozrieť aj TU: podmienky vstupu do školy.  

     Vo Veľkej Ide, 24.8.2021                Riaditeľka školy Mgr. Terézia 

                                                              Mgr. Terézia Besterciová

    • Vážení rodičia,

    • na základe vyhlásenia MŠVVaŠ SR sa školy v novom školskom roku 2021/2022 nebudú plošne zatvárať. Podľa COVID AUTOMATU sú vo všetkých farbách otvorené. 

     Na základe žiadosti rodiča škola poskytne žiakovi možnosť:

     1. samotestovania žiaka v domácom prostredí,
     2.  alebo testovanie kloktacími PCR testami v škole za podmienok nižšie uvedených.

     Vážení rodičia,

     ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne:

     1. Antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, špeciálnych základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o neprejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

     Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

     V prípade vášho záujmu napíšte na edupage školy, alebo na našu mailovú adresu školy

     ( zsvelkaida@zsvelkaida.sk).

     Od 31. 8. 2021 škola vás bude informovať o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka.

     Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

     Návod na použitie

     https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

     Sprievodca pre samotestovanie

     https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

     2. Na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. -9. ročníka) a všetkých žiakov špeciálnych základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách.

     Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem.

     Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     HARMONOGRAM PRE REALIZÁCIU TESTOVANIA KLOKTACÍMI TESTAMI NA ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022

      

     Od 23. 8. 2021 do 26.8.2021 škola zistí záujem o testovanie kloktacími PCR testami medzi rodičmi žiakov (cez EDUPAGE alebo na email zsvelkaida@zsvelkaida.sk). Tí svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v súvislosti s testovaním žiaka vyjadria prostredníctvom tlačiva – „Súhlas dotknutej osoby“ a „Zber údajov“.

     Ak sa testovanie vykonáva v domácom prostredí, rodič vyplní iba tlačivo „Čestné prehlásenie – samoodber“. Vzory týchto tlačív sú uverejnené na webovej stránke https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

     Do 26. 8. 2021 do 10:00 riaditeľ školy na základe zisteného záujmu objedná potrebný počet testov prostredníctvom formuláru https://covid2021.iedu.sk/kloktanie/pridaj. Požiadavky po tomto termíne nebudú akceptované ministerstvom, ani dodávateľmi.

     Po objednávke sa dodávateľ spojí so školou a dohodne spôsob distribúcie a realizácie testovania kloktacími PCR testami. Kontaktné údaje dodávateľov podľa krajov sú zverejnené na webovej stránke https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/. Dodávateľ inštruuje školu kedy, a akým spôsobom budú vytvorené zoznamy žiakov, ktorí sa budú testovať.

     Od 30. 8. 2021 sa uskutoční distribúcia testov priamo do škôl v termíne dohodnutom školou s dodávateľom.

     Od 2. 9. 2021 do 5. 9. 2021 sa realizuje testovanie žiakov. Škola na základe dohody s dodávateľom testov určí deň a spôsob realizácie testovania kloktacími PCR testami. Škola informuje rodičov o dni a spôsobe realizácie testovania kloktacími PCR testami.

     Deň zberu testov si škola dohodne s dodávateľom kloktacích testov individuálne. Testy budú vyzdvihnuté dodávateľom na adrese školy.

     Do 72 hodín od zozbierania testov bude doručený výsledok testu prostredníctvom SMS alebo e-mailu rodičovi. Škola obdrží takisto anonymizovaný výsledok testovania prostredníctvom e-mailu. V prípade, že rodič neobdrží výsledok testu, kontaktuje dodávateľa.

     Spôsob, akým prebieha testovanie kloktacími PCR testami, ako aj všetky potrebné informácie o kloktacích PCR testoch nájdete na webovej stránke ministerstva https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/.

      

    • Oznam vedúcej ŠJ a zápisný lístok stravníka

    • Vážení rodičia,

     od  nového školského roka 2021/2022  dochádza k ukončeniu celoplošného poskytovania dotácií na stravu.

     Stravu bude v plnej výške uhrádzať rodič/zákonný zástupca.

     Cena obeda:

     žiak  1.stupňa – 1,41 €

     žiak  2.stupňa – 1,50 €


     Na poskytnutie dotácie na stravu sú oprávnené len deti, ktoré:

     1. Žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. (potrebné – potvrdenie z ÚPSVaR, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima)
     2. Žijú  v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil alebo nemohol uplatniť daňový bonus. (potrebné – Čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa)
     3. Dovŕšili vek 15 rokov, nakoľko si už rodič nemôže uplatniť zvýšený daňový bonus a uplatňuje si len základný daňový bonus (potrebné – Čestné vyhlásenie rodiča o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa)


     Upozorňujeme rodiča, že ak by si v čase poskytnutia dotácie na stravu uplatnil daňový bonus, je povinný o skutočnosti bezodkladne informovať vedúcu školskej jedálne s tým, že si musí  byť vedomý právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia a povinnosť vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu. 


     Podmienky poskytovania dotácie pre oprávnené deti ostávajú nezmenené:

     - zúčastniť sa vyučovacieho procesu

     - odobrať obed

     - rodič hradí len režijné náklady t.j. 0,20 €/obed


     Prosíme rodičov detí,  na ktorých sa vzťahuje poskytnutie dotácie na stravu, aby potrebné potvrdenia z ÚPSVaR a čestné vyhlásenia odovzdali vedúcej ŠJ.

     Bližšie informácie na tel. čísle 055/6992114

      

     DOKUMENTY :

     - Usmernenie k „obedom zadarmo“ a daňovému bonusu na dieťa od 1.8.2021

     - Čestne vyhlásenie k dotácii

     Zápisný lístok stravníka pre stravovanie na školský rok 2021/2022


     Milí naši stravníci,

     školský rok sa nám o chvíľu začína a prázdniny sa nám žiaľ už končia.

     V prípade záujmu o poskytnutie obedov v našej školskej jedálni je potrebné sa v novom školskom roku opätovne nahlásiť na stravu .

     Noví stravníci musia prísť osobne do kancelárie vedúcej ŠJ (zápisný lístok), 

     ostatní stravníci môžu stravu nahlásiť aj telefonicky na t.č. 055/6992114 (nie je nutné prísť osobne - zápisný lístok prineste v prvý školský deň)

     Zápis je možný už od 26.8.2021 do 31.8.2021 od 9:00 do 13:00 a zároveň aj v prvý školský deň t.j. 02.09.2021 od 7:30 do 13:00.

     Ďakujeme a už sa na každého z vás tešíme .

     V prípade možnosti nám prineste už vytlačený a vypísaný zápisný lístok.

     Na stiahnutie:

     ZÁPISNÝ LÍSTOK


    • Zoznam pomôcok do 1.ročníka

    • Zoznam pomôcok do 1.ročníka:

     1 x sada zošitov k šlabikáru Virgovičová

     1 x moje prvé čiary –písanka

     2x veľký čistý zošit č 440

     10 x zošit č. 511 s pomocnou linajkou

     10 x zošit č.513

     2x zošit č. 520

     1 x zošit č.5110 – štvorčekovaný

     1 x malý slovníček

     4 x ceruzka  HB – č.2 –odporúčame maped, faber castell

     Farbičky – s farebnou rúčkou (odporúčame značku  faber castell – sú nelámavé, prípadne maped )

     Peračník

     Výtvarná výchova:  všetky veci (okrem výkresov a farebného papiera) je porebné uložiť do menšej škatule od topánok.

     1x sada farebného papiera, 20 ks výkresov A4 , 10 ks výkresovA3,  nožnice, lepidlo v tube, vodové farby, okrúhle štetce č. 8, 12, redisové pero, tuš, pastelky, plastelína, gumený obrus

      

     Telesná výchova :  veci je potrebné uložiť do pláteného vrecúška a označiť menom.

     Tramky s bielou podrážkou , tepláky, ponožky, biele tričko, švihadlo, tenisová loptička/napísať na ňu meno/.

      

     Prezúvky so svetlou podrážkou.

     Ostatné pomôcky upresní triedna učiteľka po nástupe do školy.

     Na stiahnutie: 

     Zoznam pomôcok do 1.ročníka

      

      

    • MÔJ SLOVNÍK Z REALITY alias SLOVÍČKA V MALÍČKU

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album MÔJ SLOVNÍK Z REALITY alias SLOVÍČKA V MALÍČKU.

     MÔJ SLOVNÍK Z REALITY alias SLOVÍČKA V MALÍČKU – to je názov celoslovenskej jazykovej súťaže. A že španielske slovíčka skutočne ovládame,  sme bezpochyby dokázali. Preukázala to žiačka Emma Timárová zo VI.A.

     Emma vytvorila vlastný humorno-obrázkový, slovensko-španielsky slovník, ktorý mal čitateľom vyčariť úsmev na tvári. Podarilo sa. Emmin slovník z reality obsadil 2. miesto v celoslovenskom finále.

     Srdečne blahoželáme :-)

    • Projekty GEG

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekty GEG.

     Aj v tomto školskom roku tvorili žiaci projekty na hodinách geografie. V triedach VI.A a VI.B sme cestovali po svetadieloch Afrika a Ázia.

     Navštívili sme v Afrike pyramídy, videli sme aj hrobku faraóna. V Ázii sme vyliezli na vrch Mount Everest, kúpali sme sa v rieke Ganga, videli sme posvätnú horu Fudži, veže Petronas v Malajzii aj hrad Himedji. Kráčali sme aj po Veľkom čínskom múre a ochutnali sme aj Tadž Mahal.

    • Ochrana života a zdravia - Účelové cvičenie

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Ochrana života a zdravia - Účelové cvičenie.

     Dňa 28.6.2021 sa na našej škole konalo účelové cvičenie zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. Po didaktických hrách a teoretickej príprave, ktorú si pre nás pripravila p. uč. Mária Černá, sa žiaci v skupinách striedali na dvoch stanovištiach. Jedno bolo zamerané na topografiu. P. uč. Gabriela Gallayová vysvetlila žiakom prácu s mapou, buzolou a pripravila si pre nich zaujímavé aktivity. Druhé stanovište bolo zamerané na poskytnutie prvej pomoci. P. uč. Radoslav Servila žiakom vysvetlil a ukázal, ako poskytnúť prvú pomoc. Žiaci si mohli oživovanie figuríny aj vyskúšať a vďaka programu si mohli overiť aj úspešnosť resuscitácie. Bol to pre všetkých veľmi príjemný a obohacujúci deň.