• Korčuliarsky kurz

    • Do fotogalérie bol pridaný nový album Korčuliarsky kurz.

     Vo februári sa žiaci 1.A, 3.A a 4.A zúčastnili Korčuliarskeho kurzu, ktorý sa realizoval v Aréne Sršňov v Košiciach. Hlavným cieľom kurzu bolo naučiť deti základom korčuľovania , udržať a rozvinúť ich prirodzený záujem o pohyb a hru. Pod vedením skúsených výcvikových trénerov sa učili rôzne korčuliarske techniky – pohybovať sa po ľade kĺzavým spôsobom, korčuľovať okolo prekážok, jazdiť v predklone, zdvíhať za jazdy predmety, naberať rýchlosť a brzdiť, prekonávať prekážky, korčuľovať vpred aj vzad. Ak spadli, postavili sa a korčuľovali ďalej. Ani malé neúspechy ich neodradili a cviky opakovali znovu a znovu.

     Ďakujeme rodičom, že podporujú svoje deti v športových aktivitách.

    • Výpis známok a polročné prázdniny

    • Dňa 31.1.2022 (pondelok) sa budú na poslednej vyučovacej hodine rozdávať výpisy známok.

     POLROČNÉ PRÁZDNINY budú dňa 4.2.2022 (piatok). Nástup do školy po prázdninách je 7.2.2022 (pondelok).

    • Ako postupovať, ak mal žiak pozitívny antigénový samotest

    • Od začiatku pandémie COVID-19 sa snažíme byť s naším portálom Učíme na diaľku pre vás miestom, kde nájdete všetky potrebné informácie k aktuálne platným usmerneniam a vyhláškam. Niekedy si človek nie je istý, ako v niektorých špecifických situáciách postupovať, preto sme pre vás zriadili hneď v úvode službu E-mailové poradenstvo.

     V poslednom čase ste sa na nás viacerí obrátili s otázkou ohľadne postupu pri pozitívnom antigénovom samoteste žiaka. Prečítajte si, aké povinnosti má rodič/zákonný zástupca a ako by mala postupovať škola, ak dostanú takúto informáciu.

     POVINNOSTI RODIČA/ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU

     V prípade, že výsledok domáceho antigénového testu je u žiaka pozitívny, žiak zostáva doma a rodič/zákonný zástupca je povinný:

     • oznámiť škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam,

     • telefonicky kontaktovať detského lekára - pediatra, ktorý stanoví ďalší postup a v prípade potreby stanoví nutnosť vyšetrenia na ochorenie COVID-19.

     POVINNOSTI ŠKOLY

     • pristúpiť k zvýšeným hygienicko-epidemiologickým opatreniam v škole, ktoré sú uvedené v ŠKOLSKOM SEMAFORE v časti Základné prevádzkové pokyny, a teda zabezpečiť:

     • aby rodičia predkladali škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ na základe pokynov ŠKOLSKÉHO SEMAFORA,
     • nástup žiakov, pri ktorom dochádza k čo najmenšiemu vzájomnému premiešavaniu,
     • dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do priestorov školy,
     • častejšiu dezinfekciu dotykových plôch, spoločných priestorov,
     • minimalizovanie premiešavania žiakov,
     • rozostupy medzi žiakmi počas dňa,
     • dostatok dezinfekčných prostriedkov,
     • vykonávanie ranného filtra (MŠ ho povinne vykonávajú, ostatné školy to v takomto prípade majú odporúčané),
     • opakované upozorňovanie žiakov na dodržiavanie hygienických opatrení;

     • informovať o tom rodičov/zákonných zástupcov žiakov, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, aby sledovali zdravotný stav svojich detí.

     AKO FUNGUJE TRIEDA, V KTOREJ MAL ŽIAK POZITÝVNY AG SAMOTEST?

     Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu ide do 5-dňovej karantény – nemôže ísť do školy. Všetci žiaci, ktorí boli v úzkom kontakte so žiakom s pozitívnym výsledkom Ag samotestu za posledné 2 dni od jeho testovania alebo od objavenia sa prvých klinických príznakov (okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény a neprejavujú príznaky COVID-19), kontaktujú svojho všeobecného lekára.

     DĹŽKA KARANTÉNY

     Karanténu je možné ukončiť po 5. dňoch od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie. Platí, iba ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia počas posledných 24 hodín pred ukončením karantény. V prípade výskytu klincikých príznakov rozhoduje o ukončení karantény všeobecný lekár pre deti a dorast.

     Po ukončení karantény tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Nosenie respirátora odporúčame aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, kde je ho možné na základe vyhlášky ÚVZ nahradiť aj rúškom.

     DĹŽKA IZOLÁCIE ŽIAKA POZITÍVNE TESTOVANÉHO AG SAMOTESTOM

     Izolácia trvá po dobu 5 dní od :

     • dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo objavenia prvých klinických príznakov ochorenia. Začiatok a koniec izolácie určuje lekár.

     Po ukončení izolácie tieto osoby musia mať 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2. Nosenie respirátora odporúčame počas tohto času aj v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, kde je ho možné na základe vyhlášky ÚVZ nahradiť aj rúškom. Zároveň odporúčame, aby žiaci minimalizovali kontakt so žiakmi z iných tried a mimovyučovacie aktivity.

     OSOBY S VÝNIMKOU Z KARANTÉNY

     Výnimku z karantény v prípade výskytu osoby pozitívnej na ochorenie COVID-19 v triede si môžu uplatniť:

     • žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní (na základe výsledku PCR testu),
     • kompletne zaočkovaní žiaci alebo žiaci zaočkovaní 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

     Za žiaka môže rodič oznámiť škole výnimku z karantény predložením „Oznámenie o výnimke z karantény“(Príloha č.2).

     ČO JE POTREBNÉ PREDLOŽIŤ PRI NÁVRATE ŽIAKA DO ŠKOLY

     Ak žiak vynechal menej ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (vrátane):

     • ospravedlnenie neprítomnosti na vyučovaní od rodiča,
     • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

     Ak žiak vynechal viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú):

     • písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti,
     • potvrdenie od lekára.

     Pred návratom do školy odporúčame vykonať Ag samotest.

     Viac ako inokedy záleží na našej zodpovednosti a ohľaduplnosti pri dodržiavaní protiepidemiologických opatrení nielen v školskom prostredí, ale aj mimo neho. Ďakujeme.

     Aké sú pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest v školách

     (aktualizácia 6. 12. 2021)

     Sme radi, že s naším e-mailovým poradenstvom sme pre vás v tomto náročnom období oporou.

     Minulý týždeň ste sa na nás najčastejšie obracali s otázkou, či sa menia podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v školách v závislosti od farby na COVID automate.

     Ako to teda je, musí mať pedagogický zamestnanec alebo žiak, ktorý je v červenom, bordovom alebo čiernom okrese v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu v škole respirátor? Spísali sme pre vás výnimky i odporúčania.

     Aká je povinnosť nosiť rúška?

     Povinnosť nosiť rúška sa týka všetkých škôl a školských zariadení v interiéri.

     Aktuálnu výnimku z povinnosti nosiť rúško majú:

     • deti do 6 rokov veku, deti v materskej škole,
     • deti a žiaci so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagógovia, odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní týchto detí,
     • žiaci pri výkone športu v telocvičniach alebo v iných interiérových športoviskách.

     Výnimka na nosenie rúšok pre žiakov ZŠ a SŠ bola ZRUŠENÁ dňa 25. 11. 2021.

     Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje aktuálne platná vyhláška ÚVZ SR, ktorá je dostupná na webovej stránke.

     ŽIACI V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

     Žiak základnej školy má podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR v priestoroch školy stále povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom.

     Žiak základnej školy nemusí v priestoroch školy nosiť respirátor, môže ho nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál, šatka).

     Podľa aktuálne platnej vyhlášku ÚVZ SR žiak základnej školy nemusí nosiť rúško:

     • na telesnej výchove,
     • pri konzumácii jedla a nápojov.
     • PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI V ŠKOLÁCH
     • Pedagogický zamestnanec školy musí nosiť rúško podľa aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR. Výnimku majú pedagogickí a odborní zamestnanci pri výchove a vzdelávaní detí so závažnými poruchami autistického spektra, so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.
     • Pedagogický zamestnanec školy nemusí v priestoroch školy nosiť respirátor. Respirátor môže nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky (rúško, šál, šatka).
     • Nosiť teda v priestoroch školy rúško alebo respirátor?
     • Povinnosť nosiť respirátor v priestoroch školy nie je, platí iba povinnosť nosiť rúško. Ale vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu odborníci odporúčajú zvýšenú opatrnosť aj v školách. A nosenie respirátora medzi ne rozhodne patrí.
     • Uvedené pravidlá a výnimky platia v školách bez ohľadu na farbu COVID automatu, v ktorej sa nachádzajú, ako aj počas zákazu vychádzania, vyplývajúceho z uznesení vlády SR. Ďakujeme, že chránite seba aj ostatných.