• Oznam

    • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe rozhodnutia krízového štábu , zriaďovateľa školy a po dohode s riaditeľkou školy vám oznamujeme, že  od pondelka 8. 2. 2021 až do odvolania pokračujeme v dištančnom vzdelávaní žiakov na 1. aj 2. stupni ZŠ. Dôvodom je kritická epidemiologická situácia. ŠKD pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry bude prebiehať aj naďalej.

     Vo Veľkej Ide 7.2.2021                         riaditeľka školy

    • Otvorenie školy od 8.2.2021

    • Milí rodičia, vážené kolegyne a kolegovia.

     Dnes v nedeľu 7.2. 2021 o 13.30 hod. zasadne krízový štáb obce Veľká Ida, ktorý rozhodne o otvorení, resp. neotvorení školy od pondelka 8. februára. Po skončení zasadnutia ihneď zverejníme rozhodnutie.

     Riaditeľka školy

    • Oznam

    • Otváranie škôl od 8.2.2021

     Milí žiaci, vážení rodičia!

     Od pondelka 8. februára 2021 bude otvorená škola pre žiakov 1. stupňa ZŠ, špeciálnych tried a  pre žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí sa nemôžu dištančne vzdelávať. Ostatní žiaci 2. stupňa budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

     1. Testy – otestovaný musí byť aspoň jeden zákonný zástupca žiaka na stupni, v špeciálnych triedach a žiaci 2. stupňa , ktorí nemajú možnosť sa dištančne vzdelávať,  ako aj ich   zákonný zástupca.  
     2. Žiaci 1. stupňa sa netestujú aj keď presiahli vek 10 rokov.
     3. Všetci zamestnanci pri nástupe do práce – negatívny test.
     4. Test nesmie byť starší ako 7 dní. 
     5. Ak sa rodič rozhodne, že nepošle svoje dieťa do školy, nebude mať žiadnu výnimku z vychádzania a bude potrebovať negatívny výsledok testu aj na prechádzku v prírode. 
     6.  Minister školstva upozorňuje, že pri dištančnom vzdelávaní, ak bude prezenčné vzdelávanie,  pôjde skôr o individuálne zadávanie úloh, keďže učitelia sa budú venovať predovšetkým žiakom v škole. Rodičia, ktorí nepošlú svoje deti navštevujúce spomínané ročníky do škôl, nebudú mať nárok ani na vyplácanie OČR. 
     7. Testovanie  vo Veľkej Ide sa uskutoční dňa 5.2.2021 nasledovne: od 15. 00 hod do 16. 00 hod. sa budú testovať zamestnanci ZŠ a MŠ, od 16. 00 hod – do 20.00 hod. bude prebiehať testovanie pre rodičov 1. stupňa, špeciálnych tried a žiakov, ktorí nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu a ich zákonných zástupcov v budove ZŠ vo Veľkej Ide.
     8. V prípade, že sa objavia pozitívne prípady medzi deťmi alebo pedagógmi, školy sa budú riadiť tzv. školským semaforom.  Budú teda platiť rovnaké pravidlá ako platili už na začiatku nového školského roka. Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú mať právo zatvoriť školy v danom regióne v prípade, že sa u nich bude situácia vyvíjať zle.
     9. Ak škola alebo školské zariadenie nenaplní podmienky otvorenia prezenčnej výučby, budeme  pokračovať  v dištančnej forme. Tak isto bude škola pokračovať v dištančnej forme, ak výsledky testovania neumožnia spustiť prezenčnú výučbu, napr. vysoký počet infikovaných zamestnancov alebo vysoký počet infikovaných zákonných zástupcov či žiakov.
     10. Školská dochádzka

     V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

     1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

     2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

     3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

       11. Školský klub detí

     Otvorí sa  školský klub detí ak bude prezenčné vyučovanie, po splnení testovania rodičov ( negatívny test) nielen pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre.

     COVID AUTOMAT - Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) - zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19

     Škola/školské zariadenie         Forma                 Prezenčne

     Špeciálne triedy                                          prezenčne                  test zamestnancov a zákonného zástupcu

     ZŠ 1. stupeň a 0. roč.                                  prezenčne                test zamestnancov a zákonného zástupcu

     ZŠ 2. stupeň                                                 Dištančne a/alebo možnosť vytvárania 5+1 ak nie je možnosť     dištančnej  formy vzdelávania

                                                                                                             test zamestnancov a pri prezenčnom 5+1

                                                                                                              test zákonného zástupcu žiaka

    • Model pľúc - IV.A

    • Na hodine prírodovedy sme sa učili o dýchacej sústave človeka a niektorí šikovní žiaci si doma s rodičmi vytvorili model pľúc.

     Martin Lukács

     Nikolas Kateržabek

     Vivien Veresová

    • Oznam

    • Milí žiaci , vážení rodičia.

      Od 1. februára (pondelok) 2021 naďalej bude prebiehať dištančné vzdelávanie. Návšteva žiakov v školskom klube bude umožnená deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre,  (zdravotníci, hasiči, príslušníci policajného zboru a pod.) alebo pre deti, ktorých ani jeden z rodičov nemá umožnené vykonávať prácu z domu.

      

    • 27. Január Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

    •  

      

     NO DISCRIMINATION!            

     WE ARE ALL EUROPEAN CITIZENS!

     27. Január Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

     Naši členovia ERASMUS+ klubu si  na spoločnom on-line stretnutí pripomenuli  Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu .  Spoločne sme sa vrátili späť do histórie a pripomenuli si formou prezentácie ,či príbehov toto veľmi smutné obdobie . Prečítali sme si základné historické fakty, ale aj príbehy preživších  obetí holokaustu. Následne si žiaci medzi sebou mohli vymieňať svoje vlastné názory a pocity na túto tému.

      

     Our members of the ERASMUS + club commemorated the International Holocaust Remembrance Day  joining  online meeting. Together, we went back in history and remembered  it in the form of a presentation or  short stories of this very sad period. We read the basic historical facts, but also the stories of Holocaust survivors. Subsequently, students could exchange their own views and feelings on this topic.