• Vnútorný poriadok školy

   • Základná škola  Veľká Ida

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vnútorný  poriadok  školy

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                                                 Mgr.Terézia Besterciová

                                                                    Riaditeľka školy


     

     

    Vnútorný poriadok Základnej školy Veľká Ida

     

     

     

    Č.        /2021

     

    Riaditeľka Základnej školy Veľká Ida podľa § 153, ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 20 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov, § 2 ods. 12 a § 6 ods. 7 vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe a po prerokovaní v  Pedagogickej rade ZŠ Veľká Ida  dňa 21. 09. 2020

     

     

     

    v y d á v a

     

        Vnútorný poriadok školy  Základnej školy Veľká Ida.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Účinnosť od 2. 9. 2021

     

    OBSAH

     

    A Organizácia vyučovania

     

     Čl. 1 Všeobecné ustanovenia

     

               Čl. 2 Organizácia vyučovania

     

     B Školský poriadok -  Práva a povinnosti žiakov a zákonných zástupcov

     

    1. Práva žiakov  - Deklarácia práv dieťaťa

     

          II. Povinnosti žiakov:   Čl. 3  Príchod žiakov do školy

                                                 Čl. 4  Správanie žiakov na vyučovaní

                                                 Čl. 5  Správanie v učebniach a iných priestoroch školy

                                                 Čl. 6  Správanie žiakov počas prestávok

                                                 Čl. 7  Správanie žiakov mimo školy

                                                 Čl. 8  Odchod žiakov zo školy

                                                 Čl. 9  Dochádzka žiakov do školy

                                                 Čl. 10 Starostlivosť žiakov o školský majetok a učebnice

                                                 Čl. 11 Starostlivosť o zdravie žiakov 

                                                 Čl. 12 Dodržiavanie BOZP žiakov         

                                                 Čl. 13 Samospráva triedy

     

       III.  Základné práva a povinnosti rodičov, resp. zákonných zástupcov

              

    Čl.  14  Práva a povinnosti zákonných zástupcov

    Čl.  15  Rada rodičov

    Čl.  16  Spolupráca rodiny a školy

     

      IV.  Opatrenia vo výchove

     

          Čl. 17  Pochvaly a iné ocenenia

          Čl. 18 Pokarhania, znížené známky zo správania a iné napomenutia

          Čl. 19 Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

     

     C  Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov

      

        I.    Charta učiteľa

        II.   Práva učiteľa

        III.  Povinnosti učiteľa

        IV.  Povinnosti TU

        V.   Povinnosti učiteľov vykonávajúcich dozor

     

    Čl. 20  Záverečné ustanovenia

     

     

     

     

     

    Vnútorný poriadok školy

     

     

                Vnútorný poriadok definuje práva a pravidlá pre správanie sa žiakov v školy i mimo nej, zjednocuje pedagogický zbor k spoločnému výchovnému pôsobeniu na žiakov školy.

                Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa zabezpečuje riadny chod školy. Podľa týchto pravidiel sa riadi každý žiak a jeho dodržiavanie je povinný zabezpečiť každý pedagogický zamestnanec školy. Dodržiavanie pravidiel správania sa a tohto školského poriadku počas klasifikačného obdobia je kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania žiakov.

    Dodržiavanie vnútorného poriadku školy je základnou povinnosťou každého učiteľa i žiaka

     

    A   Organizácia vyučovania

     

    Čl. 1  Všeobecné ustanovenia

     

     Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti o právach a povinnostiach žiakov v škole, o pravidlách vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy, o prevádzke a vnútornom režime školy, o bezpečnosti a ochrane zdravia žiakov a ich ochrane pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím a o podmienkach nakladania s majetkom školy. Všetky ustanovenia Vnútorného poriadku školy platia tak v ZŠ  ako aj v ŠKD a v ŠJ, ktoré sú súčasťou ZŠ.

     

     

    Čl. 2    Organizácia vyučovania

     

    1. Prevádzkový čas školy je od 6:45 do 16:30. Škola je pre žiakov otvorená od 7:30 do 16:00.

    2. Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý je schválený riaditeľkou školy. Rozvrh hodín je v každej triede podpísaný triednym učiteľom a riaditeľkou školy. Začiatok vyučovania je o 7:50 hod. Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením. Režim vyučovacích hodín a prestávok sa realizuje nasledovne:

    1. 07:50 - 08:35 (10´ prestávka)

    2. 08:45 - 09:30 (15´ prestávka)

    3. 09:45 - 10:30 (10´ prestávka)

    4. 10:40 - 11:25 (10´ prestávka)

    5. 11:35 - 12:20 (10´ prestávka)

    6. 12:30 - 13:15 (30´ prestávka)

    7. 13:45 - 14:30 (10´ prestávka)

    8. 14:35 - 15:20

     

    3.  Obed sa podáva v ŠJ v čase od 11:30 do 13:45. Žiakov I. stupňa odvádza do ŠJ triedny učiteľ, žiakov ŠKD vychovávateľ. Ostatní žiaci odchádzajú do ŠJ  po skončení poslednej vyučovacej hodiny.  Pred vstupom do jedálne si žiaci odložia tašku v šatni pred jedálňou. V školskej jedálni sa žiaci správajú slušne, nehlučne a podľa pokynov učiteľov a asistentov vykonávajúcich dozor. Použité taniere a príbory žiaci nenechávajú na stole, ale odnesú ich na určené miesto. Po obede sa prezujú a opustia budovu školy. Žiaci, ktorí sa nestravujú v školskej jedálni, majú vstup do nej zakázaný.

    4. Žiaci, ktorí po vyučovaní neobedujú v ŠJ, po skončení vyučovania v sprievode vyučujúceho opúšťajú triedy i školu. Je zakázané zdržiavať sa po vyučovaní v triede.

     

    5. Žiaci v ŠKD sa riadia vnútorným poriadkom ŠKD.

    6. Ak žiak nenavštevuje ŠKD, na začiatok krúžkovej činnosti čaká mimo budovu školy. Po dohovore s vyučujúcim krúžku, je možné čakať na krúžok pred ŠJ, resp. na hornej chodbe pod dozorom učiteľa. Po skončení popoludňajšieho vyučovania opúšťajú v sprievode vyučujúceho budovu a areál školy.

    7. Dochádzajúci žiaci čakajú na odchod školského autobusu v priestoroch na to určených pod dozorom učiteľa. Na zastávku autobusu odchádzajú v sprievode asistenta. Ak rodič nemá záujem o túto službu, žiak odchádza zo školy samostatne po skončení vyučovania.

    B  Školský poriadok

    Práva a povinnosti žiakov a zákonných zástupcov

     

    I   Práva žiakov – Deklarácia práv dieťaťa

    Deklarácia  práv    dieťaťa

     

                Deti majú svoje práva. Majú právo na ochranu, výchovu, výživu a lekársku opateru.

    Každé dieťa, nech by žilo kdekoľvek, má právo vyrásť v podmienkach dôstojných človeka. Zdá sa to úplne logické a iste sa nenájde nik, čo by tvrdil opak. Skutočnosť však vyzerá inak.

                Každý deň sa rodia deti, ktoré pravdepodobne nespoznajú všetko to, čo je pre naše deti samozrejmosťou. Deti sú vykorisťované, nemôžu vyrastať vo svojich vlastných rodinách, pretože v ich vlasti zúri vojna. Deti nemajú dostatok jedla, nemajú možnosť rozvíjať sa.  Sú deti, ktoré ani nevedia, že sa možno hrať.

                Mnohé krajiny uznávajú aj konvenciu o právach dieťaťa. Je  to významný krok smerom k lepšej budúcnosti pre všetky deti sveta.

    P r á v a     d i e ť a ť a

    1. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.
    2. Právo na zdravý telesný a duševný rozvoj.
    3. Právo na meno a štátnu príslušnosť.
    4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.
    5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.
    6. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.
    7. Právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie.
    8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc.
    9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním.
    10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

    Práva žiakov

       • Každé dieťa – aj ty –   bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči,

         náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho

         pôvodu, majetkového alebo iného postavenia  rodiča –  máš právo na bezplatné

         vzdelanie v štátnom jazyku.

                               

    • Škola je miesto určené pre Teba, aby si tu získal potrebné vedomosti a naučil sa žiť medzi ostatnými ľuďmi. Preto máš právo, aby Ti nové poznatky vysvetlili zrozumiteľne a aby si sa na nejasnosti mohol opýtať svojich učiteľov. Na každú otázku sa pokúsia odpovedať. Máš právo na 45 minútovú vyučovaciu hodinu, na priebežné objektívne hodnotenie, vedieť ako si bol hodnotený, vidieť svoje písomné práce.
    • Máš právo na individuálny prístup rešpektujúci tvoje  schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
    • Ak si žiakom  so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami máš právo byť vzdelávaný s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú tvojim potrebám a máš mať  vytvorené nevyhnutné podmienky, ktoré ti  túto výchovu a vzdelávanie umožňujú; ak ti to  odporučilo poradenské zariadenie integráciu, môžeš byť začlenený do bežnej triedy a vzdelávať sa podľa individuálneho vzdelávacieho programu, používať pri výchove a vzdelávaní špeciálne didaktické a kompenzačné pomôcky, byť hodnotený a klasifikovaný so zohľadnením  znevýhodnenia v predmetoch, v ktorých sa znevýhodnenie prejavuje, alebo v správaní, ak si  žiakom s poruchou správania alebo žiakom s narušenými funkciami v oblasti emocionálnej alebo sociálnej, podľa  potrieb a možností školy sa ti poskytuje výučba špecifických predmetov.

     

    • Máš právo na vzdelanie zamerané na vývoj  osobnosti, rozvoj  talentu, rozumových a fyzických schopností.
    • Ak ti závažné dôvody neumožnia klasifikáciu v riadnom termíne, máš právo na vyskúšanie a klasifikáciu v náhradnom termíne.

     

    • Máš právo posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a byť za ne a ich dôsledky sám zodpovedný.

     

    • Máš právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný. Môžeš sa pomýliť, prípadne niečo zabudnúť, nezabudni sa však ospravedlniť, Tvoj učiteľ Ti umožní, aby si svoj omyl alebo chybu napravil.

     

    • Máš právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie a školského psychológa.
    • Máš právo byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania. Preto treba, aby si toto svoje právo uplatnil prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo na problém môžu upozorniť školu tvoji rodičia.
    • Máš právo vyjadriť svoju nespokojnosť so správaním tých druhých alebo vyjadriť svoj názor, ak si myslíš, že by sa v škole malo niečo zmeniť k lepšiemu.

     

    • Máš právo stravovať sa v školskej jedálni, ak budeš dodržiavať zásady spoločenského stravovania. Žiaci chodia na obed po poslednej vyučovacej hodine alebo cez obedňajšiu prestávku.

     

    • Aby si sa v škole dobre cítil, máš právo vybrať si priateľa alebo vybrať si s kým chceš sedieť tak, aby si so svojím správaním nerušil prácu a pohodu ostatných v triede. Snaž sa pomáhať svojím priateľom v učení, našepkávanie a odpisovanie však nie je pomocou.

     

    • Máš právo stráviť deň v príjemnom prostredí školy, ktorý však nevytvára len jej zariadenie. Preto prichádzaj na vyučovanie čisto a vkusne upravený, primerane svojmu veku oblečený, prezúvaj sa do čistej a zdravotne vyhovujúcej obuvi, na uloženie kabátov a obuvi sú vyhradené miesta v priestoroch školy.

     

    • Máš právo na prestávku, ktorú oznamuje po každej vyučovacej hodine školský rozhlas. Využívaj prestávku na odpočinok podľa vlastného uváženia, ale nezabúdaj, že aj druhí oddychujú.

     

    • Pri všetkom, čo konáš, nezabúdaj, že aj všetci ostatní majú také isté práva, preto ich vždy rešpektuj a správaj sa tolerantne.

     

    II  Povinnosti žiakov - Základné pravidlá správania a hodnotenia správania žiaka

    • Žiak sa musí v škole správať slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a  

         priateľstva, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a podľa svojich

         schopností sa svedomite pripravovať na vyučovanie a dodržiavať tento školský

         poriadok.

    • K dospelým osobám sa správa s úctou. V priestoroch školy a na verejnosti zdraví všetkých zamestnancov školy. Žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy pán/pani učiteľ/učiteľka, riaditeľ, zástupkyňa, kuchárka, upratovačka, školník. V školskej budove zdraví aj všetkých dospelých návštevníkov školy. Žiak nepoužíva vulgárne a hrubé výrazy.
    • Žiak sa musí slušne správať aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.
    • Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na jeho vekové osobitosti. U žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s poruchami správania so zohľadnením ich postihnutia.
    • Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, vyučujúci to môže zapísať do internetovej žiackej knižky (ďalej IŽK) a oznámiť to zákonnému zástupcovi žiaka. Do IŽK môže zapísať aj pozitívne prejavy žiakovej činnosti alebo ich oznámiť aj zákonnému zástupcovi žiaka.
    • Ak žiak, ktorý má viac ako 14 rokov, úmyselne spôsobil škole na majetku škodu väčšieho rozsahu, fajčil alebo požíval omamné látky v škole alebo v školskom areáli, v školských priestoroch úmyselne fyzicky ublížil spolužiakovi, nahlási to škola Policajnému zboru.

     

     

    Čl. 3  Príchod žiakov do školy

     

    • Žiak je povinný prichádzať na vyučovanie včas, čisto a hygienicky upravený, v primeranom oblečení, bez výstrednosti v úprave vlasov a zovňajška.
    • Ku všetkým učiteľom a zamestnancom školy i ostatným dospelým osobám sa žiak správa zdvorilo a pri stretnutí ich pozdraví. V škole, v úradnom styku a vo verejnosti žiaci zdravia riaditeľa a učiteľov ako aj ostatných pracovníkov školy pozdravom „Dobrý deň“.
    • Žiak sa dostaví na vyučovanie 15 minút pred začiatkom vyučovania, spravidla o 7,35 hod. Skôr nie sú žiaci vpustení do školskej budovy iba za výnimočných poveternostných podmienok alebo za prítomnosti učiteľov. Do školskej budovy vchádzajú žiaci základnej školy hlavným vchodom, bočným vchodom vchádzajú žiaci špeciálnych tried.
    • Pri vstupe sa bezpodmienečne riadi pokynmi príslušnej upratovačky, školníka a tých, ktorí majú dozor. Prevedie tieto úlohy:
       • dôkladne si očistí obuv na železnej rohožke pred vstupnými dverami do budovy
       • pred vstupom do triedy sa prezuje
       • obuv umiestni  do skrinky
       • plášť, zimník, sveter, vetrovku zavesí na svoj vešiak v skrini určenej pre jeho triedu

                      -   pokojne vojde do triedy, zavesí si tašku a pripravuje sa   na prvú

                          vyučovaciu hodinu

    • Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie oneskorene, čakajú pred dverami školy do prvej prestávky, kedy budú vpustení do budovy službukonajúcou upratovačkou.

     

    Čl. 4 Správanie sa žiakov na vyučovaní

     

    Žiak je povinný:

    • neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania (spolužiakov, pedagogických zamestnancov, školského psychológa, trénerov, vedúcich krúžkov),
    • dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy (prevádzkový poriadok školy, prevádzkové poriadky odborných učební a športových priestorov),
    • chrániť pred poškodením majetok a zariadenie, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
    • chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané,
    • pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať; ak nejde o žiaka, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie, alebo o žiaka vzdelávaného mimo územia Slovenskej republiky alebo o žiaka navštevujúceho školu na území SR zriadenú iným štátom,
    • konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní (spolužiakov, pedagogických zamestnancov, školského psychológa, trénerov, vedúcich krúžkov),
    • ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
    • rešpektovať pokyny zamestnancov školy, ktoré sú v súlade s týmto školským poriadkom, prevádzkovým poriadkom, prevádzkovými poriadkami odborných učební a priestorov na vyučovanie TSV, s hodnotením prospechu a správania žiakov, opatreniami vo výchove a dobrými mravmi,
    • pri prestupe na inú školu vrátiť  učebnice, učebné texty, pracovné zošity a učebné pomôcky poskytnuté do bezplatného užívania.
    • prichádzať na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne    pripravený,  so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Veci, potrebné na hodinu, si žiak pripraví cez prestávku. Rozvrh hodín schválený riaditeľkou školy je zavesený v triede a prístupný žiakom.
      • Žiak je povinný mať so sebou veci, ktoré potrebuje k vyučovaniu. Nesmie prinášať do školy veci, ktoré nepotrebuje k vyučovaniu. Osobitne sa zakazuje do školy nosiť nožíky, dýky, ostré predmety, petardy, zápalky a pod. Do školy nie je dovolené nosiť predmety na vyučovanie nepotrebné, ohrozujúce bezpečnosť a zdravie spolužiakov. Takéto predmety môže vyučujúci žiakom odobrať a vrátiť len ich rodičom.

       Cennosti a väčšiu sumu peňazí nosí žiak na vlastnú zodpovednosť. Náhradu za     stratené a odcudzené veci škola neposkytuje. Nájdené veci žiak odovzdá v kancelárii školy. Žiak má možnosť sa poistiť pre prípad krádeže.

                Žiakom sa zakazuje  používanie  mobilných  telefónov počas vyučovania. Žiak ho môže použiť v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľky školy alebo jej zástupkýň ( zo zdrav. dôvodov).

                 Učiteľ má právo odňať mobilný telefón žiakovi, ktorý poruší nariadenie riaditeľky školy a odovzdať ho triednej učiteľke, resp. v odôvodnených prípadoch riaditeľke školy, ktorá ho následne odovzdá predvolanému rodičovi.

                Ak žiak poruší zákaz používania mobilného telefónu počas vyučovania, môže mu byť uložené výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania.

                 

      • Ak žiak počas vyučovania použije tablet/mobilný telefón, alebo bude narúšať priebeh vyučovania zvonením jeho telefónu, príchodom zvukového signálu SMS alebo inou formou, bude to považované za hrubé porušenie školského poriadku. V takomto prípade má vyučujúci právo žiakovi telefón/tablet odobrať a uschovať v riaditeľni školy. Mobilný telefón/tablet bude vrátený len zákonnému zástupcovi žiaka.
      • Ak žiak počas vyučovacích hodín či prestávok použije mobilný telefón/tablet na výhražné SMS správy, filmovanie, fotenie alebo iné použitie za účelom poníženia ľudskej dôstojnosti, bude to považované za šikanovanie. Žiakovi bude znížená známka zo správania bez postupnosti vymedzenej v školskom poriadku.

     

      • Zodpovednosť

              Triedny učiteľ zodpovedá za oboznámenie žiakov s touto smernicou na triednickej

               hodine.

              Triedny učiteľ zodpovedá za oboznámenie rodičov s touto smernicou na triednom

              aktíve.

              Triedny učiteľ zodpovedá za vyvodzovanie opatrení pri previnení žiakov a vedenie  

              písomnej agendy s tým súvisiacej.

     

    Žiakom je ďalej zakázané:

     • používať akékoľvek formy šikanovania, zastrašovania, obťažovania alebo     násilia voči ostatným žiakom,
     • naháňať sa v priestoroch školy (vonkajších, vnútorných), vyvolávať hádky a roztržky končiace bitkou,
     • vzájomne sa napádať a napádať spolužiakov iných ročníkov,
     • v budove školy je mimo vyučovania zakázané používať akékoľvek športové náradie (loptičky, skateboard, a p.) a jeho náhrady (špongie, handry, papierové lopty),
     • vodiť alebo nosiť do školy a na školské akcie zvieratá,
     • akýmkoľvek spôsobom v priestoroch školy a na akciách školy propagovať znaky, symboly zakázaných spolkov a organizácií, ktoré podnecujú k prejavom násilia, k rasovej, náboženskej či inej intolerancii,
     • písať neslušné, vulgárne nápisy v triede, v priestoroch školy, na budovu školy a pod., verejne prejavovať intímne prejavy na pôde školy.
    • Zakazuje sa v škole i na akciách školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, hrať o peniaze, nosiť do školy nevhodnú literatúru a časopisy. Zakazuje sa propagovať, užívať, prechovávať drogy, distribuovať drogy alebo s nimi obchodovať, prejavovať rasizmus, intoleranciu, diskrimináciu. Zakazuje sa nosiť do školy zbrane a nebezpečné predmety, ktoré by ako zbraň mohli byť použité. Porušenie týchto zákazov sa bude hodnotiť ako závažné porušenie školského poriadku. Riaditeľstvo školy bude tieto priestupky riešiť v súčinnosti s políciou.
    • Žiaci sú povinní hlásiť svojmu triednemu učiteľovi, RŠ, prípadne ZRŠ akékoľvek formy šikanovania, zastrašovania, obťažovania, násilia, ktoré boli použité proti nim, alebo ktorého boli svedkom.
    • Žiakom sa zakazuje nosiť do školy výstredné oblečenie, oblečenie so satanistickými symbolmi, so symbolmi brutality a násilia, s vulgárnymi textami, ktoré by zaraďovalo žiaka k určitej extrémistickej skupine, extravagantné účesy, piercing alebo tetovanie na viditeľných častiach tela.
    • Žiakom sa zakazuje nosiť do školy  a užívať energetické nápoje.
    • Žiakom sa zakazuje nosiť  v budove školy slnečné okuliare a akékoľvek 

    pokrývky hlavy – čiapky, šiltovky, kapucne.

     

    • Žiaci majú zakázané počas vyučovania žuvať žuvačky, robiť bubliny a konzumovať desiatu. Je prísny zákaz nosenia slnečnicových semiačok do školy a sypania šupiek do umývadiel a toaliet.

     

    • Po vyučovaní sa môže žiak zdržiavať v školských priestoroch, len ak sa zúčastňuje  na práci krúžkov alebo inej školskej akcii a to len pod priamym dozorom učiteľa, alebo osoby určenej vedením školy. Dochádzajúci žiaci z roč.1.- 4. a 5.-9.sa zdržiavajú v klubovni pod dozorom dozor konajúcich učiteľov do 13,30 hod.

    Škola nezodpovedá za škody na zdraví alebo majetku vzniknuté mimo vyučovania nedodržaním vnútorných predpisov školy žiakom.

     

    •  Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené zdržiavať sa v areáli školy bez pedagogického dozoru určeného riaditeľom školy, používať skejtbordy, kolieskové korčule, topánky s kolieskami, kolobežky, jazdiť na bicykloch a akýchkoľvek iných dopravných prostriedkoch.

     

    • Ak žiak prišiel ráno do školy na bicykli, v areáli školy bicykel tlačí (nejazdí na ňom). Bicykel je možné odkladať len na miesto na tento účel určené. Žiak je povinný chrániť svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé (napr. fajčenie, pitie alkoholických nápojov, používanie zdraviu škodlivých látok).

     

    • Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných spolužiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.
    • Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré nesmie svojvoľne meniť.

     

    •     Pred zazvonením každý sedí na svojom mieste a v tichosti očakáva učiteľa.
    • Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad i odpovede    žiakov, svedomito aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje.
    • Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných spolužiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľka školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca.
    • Riaditeľ školy bezodkladne privolá:

    a) zákonného zástupcu žiaka,

    b) zdravotnú pomoc, ak je to nevyhnutné,

    c) policajný zbor.

     

    • Žiak má právo spýtať sa, ak niečomu nerozumie; ak chce odpovedať, hlási sa zdvihnutím ruky.
    • Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom hodiny a uvedie dôvod.
    • Po vyučovaní sa môže žiak zdržiavať v školských priestoroch, len ak sa zúčastňuje  na práci krúžkov alebo inej školskej akcii a to len pod priamym dozorom učiteľa, alebo osoby určenej vedením školy. Dochádzajúci žiaci z roč.1.- 4. a 5.- 9.sa zdržiavajú na dolnej chodbe pod dozorom dozor konajúcich učiteľov do 13,30 hod.

    Škola nezodpovedá za škody na zdraví alebo majetku vzniknuté mimo vyučovania nedodržaním vnútorných predpisov školy žiakom.

     

    • Žiaci sú na začiatku školského roku a pred každou akciou poučení o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia triednym učiteľom, príp. vyučujúcim (zápis do triednej knihy).
    • Iné povinnosti žiaka:

           1.  vybavovať všetky písomnosti a potvrdenia prostredníctvom triedneho učiteľa alebo náhradného triedneho učiteľa,

          2.   oznámiť stratu svojej veci triednemu učiteľovi alebo náhradnému triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia; ak podlieha strata poisteniu, po preverení uhradí poistenému žiakovi škodu poisťovňa,

          3.   uhradiť pri strate a zničení učebnice výšku jej zostatkovej hodnoty; pri jej väčšom poškodení uhradiť časť jej zostatkovej hodnoty,

         4.    zadovážiť si pri strate alebo poškodení zošita alebo inej pomôcky okamžite novú,

         5.    ak chýbal, dobrať si prebraté učivo; o pomoc pri doberaní učiva môže požiadať spolužiakov alebo vyučujúceho,

         6.    žiak má zakázané vyhrážať sa, slovne napádať, urážať a iným spôsobom znižovať dôstojnosť pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,  

         7.    zúčastniť sa externého testovania za účelom celoslovenského zisťovania úrovne výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v matematike a v slovenskom jazyku a literatúre; ak sa žiak 5. ročníka alebo 9. ročníka z objektívneho dôvodu nezúčastní testovania v riadnom termíne, zúčastní sa testovania v náhradnom termíne.

     

     

    ČL. 5  Správanie žiakov v učebniach alebo iných priestoroch

    • Každý žiak má triednym učiteľom presne určené miesto v zasadacom poriadku, ktoré nesmie svojvoľne meniť. V odborných učebniach určuje žiakovi miesto príslušný vyučujúci.
    • Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku. Čistotu a poriadok udržiava žiak v triedach i vo všetkých učebniach a priestoroch školy. Po ukončení vyučovacej hodiny týždenníci zabezpečia umytie tabule a upratanie triedy.
    • Pri prechode do odbornej učebne žiaci čakajú v triede a  za prítomnosti učiteľa si zoberú potrebné učebné pomôcky, zaradia sa na chodbe a disciplinovane sa odoberú do odbornej učebne. Triedu v týchto prípadoch uzamkne a kľúč so sebou zoberie týždenník alebo iný žiak, k tomu určený.  V odborných učebniach sa smú žiaci zdržiavať len za prítomnosti vyučujúceho učiteľa a riadia sa jeho pokynmi.

     

    • Na telesnú výchovu žiaci 5. - 9. ročníka čakajú na vyučujúceho v triede a v jeho sprievode odchádzajú nastúpení  do telocvične. Riadia sa pokynmi učiteľa.

     

    • Žiak  na  hodiny telesnej výchovy  nosí  telocvičný  úbor  a  vhodnú športovú obuv so svetlou    podrážkou.

     

    • Ak počas vyučovania vstúpi do triedy dospelá osoba, zdravia žiaci povstaním. Sadnú si len na pokyn vyučujúceho učiteľa. Rovnako zdravia pri odchode týchto osôb z triedy. Na hodinách telesnej výchovy, výtvarnej výchovy, rysovania, pracovného vyučovania, ako aj pri písomných prácach žiaci nevstávajú.

     

    • V triedach a učebniach môžu manipulovať s oblokmi, žalúziami, závesmi, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi  len vyučujúci, resp. žiaci len za prítomnosti a na pokyn vyučujúceho.

     

    • V triedach a učebniach nie je dovolené vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papiere a iné odpadky.

     

    • Pred odchodom z učebne resp. triedy po poslednej vyučovacej hodine sú žiaci povinní upratať a usporiadať svoje miesto a stoličky opatrne vyložiť na lavicu. Všímajú si pritom vložky z umelej hmoty v nohách, aby nedošlo k poškodeniu podlahoviny.

     

    • Po poslednej vyučovacej hodine žiaci odchádzajú z triedy za prítomnosti vyučujúceho učiteľa, ktorý sa presvedčí o poriadku v triede a o tom, či sú zatvorené okná.

     

    • Žiaci sú  povinní dodržiavať bezpečnostné a prevádzkové predpisy v jednotlivých odborných učebniach, školských dielňach, telocvični a jazykových laboratóriách.

    Čl. 6  Správanie sa žiakov cez prestávky 

     

    Časová rozvrhnutie predpoludňajšieho vyučovania a popoludňajšieho vyučovania je nasledovné:

               

    1. hodina            7.50    -     8,35        10 min. prestávka

    2. hodina            8,45    -     9,30        15          „

    3. hodina            9,45    -   10,30        10          „                                                   

    4. hodina          10,40    -   11,25        10 min. prestávka

    5. hodina          11,35    -   12,20        10          „

    6. hodina          12.30    -   13,15        30          „

    7. hodina          13,45    -   14,30        5          „

    8. hodina          14,35    -   15,20

    1. Počas desaťminútových prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa triedu, nezdržiava sa v priestore dverí do triedy. Tieto prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, zopakovanie si učiva, upratanie lavice a jej okolia, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Na WC sa žiak zbytočne nezdržiava.
    2. Desiatuje spravidla cez prestávku po druhej vyučovacej hodine. Všetky papiere a odpadky z desiatej odkladá do koša.
    3. Cez prestávky chodia určení žiaci do kabinetov po pomôcky. Podľa potreby môžu žiaci vyhľadať triedneho učiteľa, náhradného triedneho učiteľa, výchovného poradcu, školského špeciálneho pedagóga, psychológa alebo koordinátora prevencie. O dôvode svojho odchodu z chodby informujú dozor konajúceho učiteľa.
    4. Žiaci majú cez prestávky zakázané manipulovať s veľkými oknami, vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky. Žiak počas prestávky nesmie hádzať akékoľvek predmety (peračníky, kriedu, lopty, špongiu a pod.) a kopať v triede do akýchkoľvek predmetov (lopta, fľaša a pod.). Žiak si počas prestávok nesmie púšťať hudbu.
    5. Ak majú žiaci vyučovanie v odbornej učebni, počkajú na vyučujúceho, ktorý si ich vyzdvihne v triede.
    6. Na vyučovanie telesnej a športovej výchovy  sa  presunú žiaci v sprievode učiteľov. V šatniach telesnej a športovej výchovy  sa správajú disciplinovane, oblečú sa do športového úboru  a nastúpia na hodinu.  Po ich skončení vykonajú podľa potreby osobnú hygienu, čo najrýchlejšie sa oblečú a v tichosti sa presunú do svojich tried, taktiež v sprievode učiteľa. V šatniach sa žiaci navzájom správajú korektne.
    7. Na hlavnú prestávku žiaci nastúpia na chodbe a disciplinovane sa pod vedením vyučujúcich presunú do vyhradených priestorov v školskom areáli. Pri teplom a suchom počasí vychádzajú zo školskej budovy v prezuvkách, inak sa v šatni prezúvajú a pri chladnom počasí si oblečú vrchné oblečenie.
    8. Žiaci prvého stupňa sa na hlavnej prestávke zdržiavajú v priestore átria, ostatní žiaci prvého a druhého stupňa na vyasfaltovanej ploche a trávniku pred zadným a žiaci ŠT v priestoroch vonkajšieho átria. Nie je dovolené, aby žiaci navzájom prechádzali z jedného priestoru do druhého.
    9. Žiakom je zakázané opustiť školský areál. Hlavnú prestávku využívajú na voľný pohyb, riadia sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov a dbajú na ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov.
    10. Z hlavnej prestávky sa žiaci vracajú do tried 5 minút pred začiatkom tretej vyučovacej hodiny. Zoradia sa pred bočnými vchodmi a do školskej budovy vstupujú až na pokyn dozor konajúceho učiteľa.
    11. Pri zlom počasí žiaci zostávajú cez hlavnú prestávku v školskej budove, môžu opustiť svoju triedu a zdržiavať na príslušných chodbách.
    12. Žiak musí vždy, aj cez prestávky, vystupovať voči pedagogickým zamestnancom i nepedagogickým zamestnancom, ako aj voči spolužiakom, slušne.
    13. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. Cez prestávky je zakázané vybavovať si vzájomné osobné nezhody. Každé šikanovanie a vzájomné ubližovanie medzi žiakmi bude riešiť škola v spolupráci so zákonným zástupcom žiaka.
    14. Pri popoludňajšom dvojhodinovom vyučovaní a krúžkovej činnosti je prestávka medzi hodinami v rozsahu 30 minút.
    15. Pri organizovaní vyučovania iným spôsobom, ako vo vyučovacích hodinách súvisiacich s výchovno-vzdelávacou činnosťou, určí škola dĺžku prestávok podľa charakteru činnosti s prihliadnutím na základné fyziologické, psychické a hygienické potreby žiakov.

     

     

    Čl. 7  Správanie sa žiakov na verejnosti, mimo školy

     

    • Žiak je povinný slušne sa správať i v čase mimo vyučovania počas voľných dní a počas prázdnin.
    • Žiak sa nesmie zdržiavať v podnikoch verejného stravovania, kde sa predávajú alkoholické nápoje ani v sprievode svojich rodičov dlhšie ako potrebu na konzumáciu jedla a nealkoholického občerstvenia. Alkohol a cigarety nesmie kupovať z poverenia dospelej osoby.
    • Návšteva podnikov verejného stravovania iba samým žiakom sa povoľuje len v dennom čase, ak sa potrebujú najesť alebo vypiť si nealkoholický nápoj. Žiaci sa môžu zúčastniť na filmových, divadelných predstaveniach a iných kultúrnych alebo zábavných programoch, ak sú prístupné školskej mládeži. Ak ide o večerné predstavenie, môžu ich navštíviť len v sprievode rodičov alebo poverených osôb.
    • Každá mimoškolská činnosť žiaka vykonáva mimo rámca školy musí byť vopred ohlásená triednemu učiteľovi. Pokiaľ by šla na úkor plnenia školských povinností, môže sa po upozornení rodičov školou pozastaviť.
    • Porušenia vnútorného poriadku školy najmä v oblasti ohrozenia života alebo zdravia žiakov sa považujú za veľmi závažné priestupky.  Budú riešené v súčinnosti s rodičmi, políciou a ďalšími orgánmi zaoberajúcimi sa touto problematikou. Žiakovi za porušenie VPŠ hrozí zhoršenie známky zo správania.
    • Žiak je povinný správať sa slušne k dospelým aj deťom, nepoužívať vulgárne slová a nadávky.

     

    Čl. 8   Odchod žiakov zo školy

     

    1. Pred skončením vyučovania žiak nesmie bez dovolenia vychádzať zo školskej budovy.
    2. Pred odchodom z učebne zanecháva svoje miesto upravené podľa pokynov učiteľa.
    3. Po ukončení vyučovania uprace predovšetkým priestor na odkladanie vecí v školskej lavici a okolie svojej lavice. Vyloží stoličku, vezme si svoje veci a podľa pokynov učiteľa sa organizovane presunie do šatne, kde sa prezuje a oblečie. Rešpektuje dozor konajúceho učiteľa za šatňami.
    4. Zdržiavať sa pred hlavným vchodom do školskej budovy nie je dovolené.
    5. V triede a v šatni si žiak po ukončení vyučovania nesmie ponechať svoje prezuvky, pomôcky, ani žiadne iné osobné veci. Ak si tu svoje osobné veci ponecháva, je to len na jeho vlastnú zodpovednosť, a musia byť vložené vo vrecúšku.
    6. Zo školskej akcie organizovanej mimo školskej budovy, ktorá končí neskôr ako povinné vyučovanie, môžu žiaci odísť sami s písomným súhlasom rodiča.
    • Po skončení vyučovania odchádzajú žiaci organizovane zo školských objektov. Žiaci  ročníkov 1.- 4. pod dozorom triedneho učiteľa a žiaci ročníkov 5.-9. pod dozorom vyučujúceho učiteľa až po hlavnú bránu.
    • Žiaci do školského klubu dochádzajú z tried za sprievodu vychovávateľa. Do školskej jedálne na obed privedie žiakov tiež príslušný učiteľ, ktorý má s nimi poslednú vyučovaciu hodinu.
    • Pri odchode zo školy žiaci musia zachovať pokoj a poriadok. Vykrikovanie, hulákanie, vzájomné predbehovanie je pre žiakov školy nedôstojné.
    • Po ceste idú žiaci bez hluku, chovajú sa slušne, nikde sa nezdržujú, idú priamo domov. Dodržiavajú dopravné predpisy, idú po chodníkoch a cez vozovku prechádzajú po vyznačených prechodoch pre chodcov.
    • Dochádzajúci žiaci, ktorí čakajú na autobus z ročníkov 1.- 4. a 5.- 9. sa zdržujú pod dozorom dozor konajúcich učiteľov v priestore na to určených a zachovajú tam platný poriadok. Po skončení vyučovania v triedach a na chodbách pavilónov dochádzajúci  žiaci  nesmú  sa zdržovať. Na autobusových zastávkach sa zoradia

          najviac 10 minút pred pravidelným odchodom autobusov. Správajú sa a nastupujú  disciplinovane.  

    • Autobusová zastávka pre žiakov je určená pri ihrisku. Žiaci čakajú na autobus a chovajú sa slušne.
    • Po skončení vyučovania za správanie žiakov plne zodpovedá jeho zákonný zástupca.

     

    Čl. 9  Dochádzka žiakov do školy

     

    • Žiak je povinný dochádzať do školy pravidelne a načas.
    •  Povinne sa zúčastňovať činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho v  vyučovania, napr. výchovných koncertov, filmových predstavení, exkurzií, atď. Je povinný zúčastňovať sa výchovy k dopravnej disciplíne, na cvičeniach v prírode,   didaktických hrách  a účelových cvičeniach, ktoré sú súčasťou výchovy zameranej na ochranu zdravia, spoločnosti a prírody.
    • Žiak je povinný zúčastňovať sa všetkých aktivít v škole aj po uzavretí školskej dochádzky v júni. Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu a jeho zdravotný stav mu umožňuje účasť na výchove a vzdelávaní v škole, je prítomný na vyučovaní tohto predmetu a zamestnáva sa úlohami, ktoré mu uloží príslušný vyučujúci. Ak je predmet zaradený na prvú vyučovaciu hodinu alebo na poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa jeho vyučovania na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu žiaka nemusí zúčastňovať. Žiak môže byť na základe odporúčania zariadenia výchovného poradenstva a prevencie vzdelávaný pod vedením školského špeciálneho pedagóga.
    • Ak je žiak zaradený na záujmové vzdelávanie, ktoré organizuje škola, je jeho dochádzka do záujmových krúžkov alebo útvarov povinná.

     

    • Ak žiak nemôže prísť do školy pre vážnu príčinu, ktorá je vopred známa, požiada sám, prípadne rodič alebo zodpovedný zástupca triedneho učiteľa o uvoľnenie z vyučovania.
    • Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný učiteľ, z jedného vyučovacieho dňa triedny učiteľ, z niekoľkých dní riaditeľka školy. Rodič žiaka požiada o uvoľnenie písomne.
    • Nie je dovolené  počas vyučovania svojvoľne opúšťať školu. Žiaka pri zdravotných problémoch nemôže žiaden vyučujúci pustiť domov. Treba žiakovi poskytnúť prvú pomoc. Lekárnička je v kancelárii ZRŠ. Za jej stav zodpovedá p. Mikulová. Ak je zlý zdravotný stav žiaka pretrvávajúci, vyučujúci to nahlási triednemu učiteľovi. Ten sa telefonicky spojí s rodičmi žiaka alebo zabezpečí lekárske ošetrenie.
    • Všetci žiaci, hoci vynechajú z vyučovania len jeden deň, sú povinní doniesť triednemu učiteľovi písomné ospravedlnenie na esteticky upravenom papieri alebo v žiackej knižke podpísané rodičmi, lekárom. Chorobu, ktorá trvá tri dni, v každom prípade môže ospravedlniť iba lekár. Ospravedlnenku je potrebné doniesť do troch dní po návrate do školy. V prípade prenosnej choroby v rodine zákonný zástupca žiaka danú skutočnosť oznámi riaditeľke školy.
    • V prípade náhleho ochorenia alebo vymeškania ohlási neprítomnosť žiaka jeho rodič triednemu učiteľovi, prípadne  na sekretariáte školy na čísle 69 92 117.
    • Pri neodôvodnenom vymeškaní vyučovania sú vyučovacie hodiny zaznamenané ako neospravedlnené a podľa pokynov  po 61 neosp. hod. podá na príslušných rodičov trestné oznámenie triedny učiteľ.
    • Pri viac ako 15 NH v mesiaci triedny učiteľ píše návrh na pozastavenie rod. prídavku   zriaďovateľovi – OÚ Veľká Ida.

    Za 1 – 6 NH sa udelí žiakovi pokarhanie TU.

    Za 7 – 15 NH sa udelí žiakovi pokarhanie RŠ.

    Za 16 – 30 NH sa udelí žiakovi znížená známka zo správania na stupeň 2.

    Za 31 -  60 NH sa udelí žiakovi znížená známka zo správania na stupeň 3.

    Od 61 NH sa udelí žiakovi znížená známka zo správania na stupeň 4.

     

    Pri zvažovaní opatrenia vo výchove alebo návrhu na zníženie stupňa správania pre neospravedlnenú absenciu má triedny učiteľ na zreteli, či je zodpovedný za neospravedlnené hodiny žiak, alebo či neospravedlnená dochádzka žiaka do školy nie je spôsobená zanedbávaním povinnej školskej dochádzky zo strany jeho zákonného zástupcu.

     

     

    Čl. 10    Starostlivosť o školský majetok a učebnice

    • Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, učebné pomôcky, školské zariadenia a budovu, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením.
    • Ak žiak úmyselne alebo nedbalosťou poškodí majetok školy, triedny učiteľ informuje rodiča, resp. zákonného zástupcu žiaka, ktorý škodu uhradí (finančne, opravou a pod.). V prípade, že sa vinník nezistí, rozpočítavajú sa náklady na príslušnú skupinu, ktorá spôsobila zavinenie. Žiaci sú povinní udržiavať učebnice nepoškodené po celý rok. Učebnice, ktoré žiak stratí, poškodí alebo znehodnotí, nahradí podľa predpisov.

     

    • Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháva a odovzdá na škole, kde končí školský rok okrem učebníc AJ a NJ.
    • Každý žiak je za svoje miesto v triede čo do poriadku, čistoty, poškodzovania školského zariadenia osobne zodpovedný. Akékoľvek poškodzovanie zariadenia

    (písanie na lavicu, škrabanie, označovanie, poškodzovanie gumolitovej podlahy

    svojvoľným posunovaním nábytku alebo obuvou a pod.) je neprípustné.

    • Trieda ako kolektív zodpovedá za celkový stav inventára svojej triedy. Pri užívaní spoločného zariadenia sa každý žiak riadi nasledovnými pokynmi:
     • nikto nesmie posunovať lavice, meniť zasadací priestor, poriadok bez vedomia 

          triedneho učiteľa                                                               

     • je zakázané manipulovať s pákami na otváranie vetračiek okien,  

          pri používaní vodovodu je potrebné zaobchádzať s vodovodnými batériami

          šetrne podľa návodu učiteľov

     • skrinky v triedach sa smú užívať výlučne podľa pokynov triedneho učiteľa,

          nesmú sa v nich uskladňovať osobné veci žiakov

     • za čistotu a hygienu v triede zodpovedá týždenník, ktorý je zapísaný

          v triednej knihe v rubrike „týždenníci“.

     

    Čl. 11  Starostlivosť o zdravie žiakov

    • Pokiaľ príslušné zdravotnícke zariadenie neprijíma iné opatrenia, návštevy žiakov u lekára sa riadia týmito zásadami:
     • vo vážnych prípadoch žiaci navštevujú lekára v sprievode svojich rodičov,   

          alebo iného dospelého člena rodiny

     • v ambulancii v ranných hodinách alebo v inom vhodnom čase, v menej vážnych prípadoch, keď je žiak schopný sám vyhľadať lekárske ošetrenie, alebo keď onemocnie v priebehu vyučovania, nahlási tak triednemu učiteľovi, ktorý zariadi ďalšie opatrenia
     • pri vážnejšom úraze alebo nevoľnosti žiakov sa príslušný učiteľ v spolupráci

    s ďalšími členmi učiteľského kolektívu postará o sprievod dospelej osoby

    so žiakom na obvodné zdravotné stredisko alebo až do nemocnice, bez

    meškania oznámi udalosť aj riaditeľovi školy a rodičom žiaka.

     

    • Žiakom je zakázané podávať analgetiká. V prípade bolesti musí byť informovaný rodič žiaka, ktorý zabezpečí jeho bezpečný odchod zo školy.

     

    • Žiak musí byť v škole a na všetkých školských a mimoškolských podujatiach oblečený a upravený vhodne a čisto.
    • Žiak je povinný nosiť primerané oblečenie a obuv na vyučovacie hodiny telesnej výchovy, športovú krúžkovú činnosť a technickú výchovu.
    • Dievčatá majú zakázané na hodinách telesnej výchovy cvičiť s rozpustenými dlhými vlasmi a nosiť bižutériu, retiazky, ktoré môže spôsobiť úraz.
    • V prípade infekcie, parazitického ochorenia je rodič povinný dieťa izolovať v

                rodinnom prostredí, informovať o tejto skutočnosti tried. učiteľa, prípadne

                vedenie školy a zabezpečiť liečbu.

     

    • Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole preukázateľne oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. V prípadoch zvýšeného ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
    • V prípade školského úrazu žiaka mu je poskytnutá prvá pomoc. Lekárničky sú umiestnené v zborovni, dielni, telocvični.
    • Žiak je povinný bezodkladne informovať triedneho učiteľa, vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo inú osobu konajúcu dozor pri činnosti organizovanou školou o vzniku úrazu alebo akékoľvek poškodenia zdravia vrátane drobných poranení, rovnaká je oznamovacia povinnosť aj keď je svedkom úrazu.
    • Každý školský úraz treba evidovať v knihe školských úrazov a každé ošetrenie úrazu je povinné zapísať do zošita ošetrení úrazov.
    • Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov školy.
    • Žiak ochraňuje svoje zdravie a zdravie spolužiakov. Žiaci nesmú v škole ani v areáli školy fajčiť, piť alkoholické nápoje, používať toxické látky a drogy.
    • V prípade úrazu alebo nevoľnosti oznámi žiak túto skutočnosť vyučujúcemu, resp. dozor konajúcemu (cez prestávku), ktorý je povinný poskytnúť žiakovi prvú pomoc. Na lekárske vyšetrenie môže žiak odísť iba v sprievode rodiča, v prípade úrazu počas vyučovania odchádza žiak na ošetrenie s vyučujúcim. Každý žiak je povinný poskytnúť triednemu učiteľovi telefonický kontakt na svojho zákonného zástupcu.

     

    Čl. 12   Dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov

     

    I. Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov

    1. Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
    2. Žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie škodlivých látok.
    3. Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. Ostatní vyučujúci v triede ich oboznámia s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine svojho predmetu. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
    4. V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
    5. Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci určený ako zdravotník žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc.
    6. O úraze alebo ochorení informuje zákonného zástupcu žiaka pedagogický zamestnanec, ktorému bol úraz alebo ochorenie nahlásené. Žiak ide na lekárske ošetrenie buď s pedagogickým zamestnancom alebo so zákonným zástupcom.
    7. Každý úraz, ku ktorému prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov. O školskom úraze, ktorý je dôvodom neprítomnosti v škole najmenej tri dni okrem dňa úrazu, sa spisuje záznam o registrovanom školskom úraze. Záznam sa spisuje do 4 dní odo dňa úrazu. K jeho spísaniu sa prizve zákonný zástupca žiaka.
    8. Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede.
    9. Pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri výchovných akciách organizovaných školou a pri školskom stravovaní zodpovedajú za bezpečnosť žiakov dozor konajúci učitelia. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov. Na škole sú vykonávané tieto pravidelné dozory:
    • na chodbách a pri šatniach od 7.35 a cez celé malé a desiatovú prestávku,
    • cez veľkú prestávku,
    • počas vydávania obedov v školskej jedálni.
    1. Pri prechode žiakov z budovy na športovisko a pri ceste späť vykonáva dozor vyučujúci telesnej a športovej výchovy.
    2. Pri školskom výlete, exkurzii alebo mimoškolskej akcii mimo sídla školy vykonáva dozor do počtu 25 žiakov jeden pedagogický zamestnanec. Pri akciách v zahraničí pripadá na neho najviac 15 žiakov.
    3. Plavecký výcvik sa uskutočňuje len vo vyhradenom priestore bazéna do výšky vodnej hladiny 1,2 m, pričom na jedného dospelého cvičiteľa pripadá skupina s najvyšším počtom 10 žiakov. Účastníci plaveckého výcviku musia byť poistení proti úrazom.
    4. Pri lyžiarskom alebo snoubordingovom výcviku tvorí jedno družstvo najviac 15, resp. 10 žiakov. Účastníci výcviku musia byť poistení proti úrazom.
    5. Ak sú vychádzky, exkurzie, školské výlety alebo iné mimoškolské činnosti zaradené na začiatok vyučovania, žiaci sa zhromažďujú pred budovou školy. Obdobne sa postupuje pri Cvičeniach v prírode, Didaktických hrách a Účelových cvičeniach.
    6. Osobitne sú povinní žiaci dodržiavať bezpečnostné pokyny a pokyny na ochranu zdravia na hodinách telesnej a športovej výchovy, na plaveckom, lyžiarskom alebo snoubordingovom výcviku, na školskom výlete a v škole v prírode.
    7. Lyžiarsky výcvik alebo snoubordingový výcvik, plavecký výcvik, školské výlety, exkurzie a školy v prírode sa organizujú s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka.
    8. Pred uskutočnením výletu, exkurzie a výcvikov zodpovedný učiteľ napíše záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia.
    9. Na akciách organizovaných školou mimo školy sa môže žiak zúčastniť iba s informovaným súhlasom jeho zákonného zástupcu. V jednom informovanom súhlase môže zákonný zástupca žiaka vyjadriť súhlas s uskutočnením viacerých aktivít.
    10. Pre žiakov, ktorí sa uvedených aktivít nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie.

     

    II. Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

    1. Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, agresívnosti, krutosti a využívania, pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním a ponižovaním. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy alebo na problém môže upozorniť školu jeho zákonný zástupca.
    2. Žiak môže žiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť triedneho učiteľa, náhradného triedneho učiteľa, koordinátora prevencie, výchovného poradcu alebo školského psychológa.
    3. Zvýšený dozor vykonávajú učitelia najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu došlo alebo k nemu môže dochádzať (šatne, veľké prestávky, WC).
    4. ZŠ úzko spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, na ktoré sa môže v prípade potreby kontaktovať zákonný zástupca žiaka. Kontakty na centrum sú k dispozícii na webovom sídle školy.

     

    Čl. 13          Samospráva triedy

     

    Triedna samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.

    • Žiacky kolektív triedy volí so súhlasom triedneho učiteľa triednu samosprávu v tomto zložení: 

                                        Predseda – zastupuje triedu v školskom parlamente, zodpovedá za

                                                            poriadok a správanie spolužiakov triedy, predkladá              

                                                            požiadavky triedy triednemu učiteľovi, kontroluje

                                                           prácu triednej samosprávy.

    Podpredseda – pomáha predsedovi a zastupuje ho v neprítomnosti.

    Pokladník – vyberá od žiakov vstupné  na rôzne akcie.

    Nástenkár – pomáha pri estetickej úprave triedy .

     

    • Týždenníkov menuje triedny učiteľ, ich mená zapíše do triednej knihy.

    Povinnosti týždenníkov:

     

    1. zotrú cez prestávku po každej vyučovacej hodine tabuľu, pripravia kriedy a iné potreby na vyučovanie,
    2. hlásia na začiatku vyučovacej hodiny neprítomných žiakov,
    3. ak vyučujúci nepríde do triedy do piatich minút od začiatku vyučovacej hodiny, prídu to oznámiť vedeniu školy,
    4. podľa potreby zotierajú počas vyučovania tabuľu a pomáhajú učiteľovi s pomôckami,
    5. cez prestávky otvorením spodných vetracích okien vyvetrajú triedu a podľa potreby polejú kvety,
    6. nosia triednu knihu na vyučovacie hodiny, ktoré sa konajú mimo kmeňovej triedy,
    7. jeden z týždenníkov odnesie pri delení triedy na skupiny na pokyn vyučujúceho triednu knihu do učebne, v ktorej sa vyučuje druhá skupina, a okamžite sa vráti do triedy; triednu knihu môže odniesť aj iný žiak, ktorého určí vyučujúci,
    8. zotrú po skončení vyučovania tabuľu, uložia kriedu, špongiu a ostatné pomôcky, zatvoria okná a skontrolujú čistotu v triede, skontrolujú vypnutie PC, reproduktorov a dataprojektora,
    9. počas celého dňa dohliadajú, aby triedený odpad bol uložený v príslušnej nádobe,
    10. nahlásia triednemu učiteľovi poškodenie triedneho inventára.

     

    Samospráva triedy zabezpečuje kontakt so školským parlamentom, tlmočí požiadavky, názory, pripomienky žiakov príslušnej triedy, buď osobným kontaktom alebo písomnou formou.

     

    1.  Základné práva a povinnosti rodičov, resp. zákonných zástupcov

     

    Čl. 14    Práva a povinnosti zákonných zástupcov v škole

     

    Zákonný zástupca žiaka má právo:

    1. vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy (štátna, súkromná, cirkevná, zahraničná na území SR),
    2. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole žiakom poskytovali informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
    3. oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom školy a školským poriadkom; zverejnené sú na webovom sídle školy: www.zsvida.edupage.org,
    4. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa; na informovanie o priebežných výsledkoch žiaka sa používa IŽK, určené sú na to zasadnutia triednych aktívov rodičovského združenia, prípadne je možné vopred dohodnúť individuálnu konzultáciu s vyučujúcim,
    5. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa od triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora prevencie, školského psychológa, školského špeciálneho pedagóga, vychovávateľa, pedagogického asistenta a člena vedenia školy,
    6. zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
    7. vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom zástupcov rodičov v Rade školy pri ZŠ Veľká Ida,
    8. byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
    9. prihlásiť svoje dieťa na dochádzku do školského klubu detí, do centra voľného času, na záujmové vzdelávanie a na stravovanie v školskej jedálni.

     

     Zákonný zástupcu žiaka má možnosť:

    1. požiadať v priebehu plnenia povinnej školskej dochádzky o prestup žiaka do inej základnej školy; o prestupe rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej sa žiak hlási,
    2. ak má pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch na konci prvého a druhého polroka, požiadať do troch dní odo dňa získania výpisu za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ, môže požiadať o preskúšanie príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve,
    3. požiadať o individuálny učebný plán pre žiaka s nadaním alebo z iných závažných dôvodov; tvorbu individuálneho učebného plánu koordinuje triedny učiteľ,
    4. podať prihlášku do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu v gymnáziách alebo osemročného vzdelávacieho programu v konzervatóriách, ak jeho dieťa získalo primárne vzdelanie a navštevuje piaty ročník,
    5. podať prihlášku do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania, ak jeho dieťa získalo primárne vzdelanie a navštevuje ôsmy ročník,
    6. podať dve prihlášky na dve stredné školy alebo dva odbory tej istej strednej školy, ak jeho dieťa získalo primárne vzdelanie a je žiakom druhého stupňa,
    7. podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania,
    8. podať prihlášku do prvého ročníka šesťročného vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania v konzervatóriu môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie,
    9. podať ďalšiu prihlášku na prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do prvého ročníka strednej školy.

     

     Zákonný zástupca žiaka je povinný:

    • zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa školského zákona,
    • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
    • dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené vnútorným poriadkom,
    • dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
    • informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
    • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
    • dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom,
    • ospravedlniť neprítomnosti žiaka na vyučovaní bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe. Za priestupok sa považuje, ak zákonný zástupca ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého, najmä ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci.
    • Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.
    • Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac 5 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia. Lekár ospravedlní žiaka až od 4. deň jeho absencie ( Zákon o výchove a vzdelávaní - 245/2008 Zz, § 144, oddiel 10). Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.
    • Zákonný zástupca môže ospravedlniť svoje dieťa z vyučovania najviac 5x za jedno klasifikačné obdobie( polrok).
    • Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára,
    • zabezpečiť dieťaťu druh a množstvo školských pomôcok nevyhnutných pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu,
    • zúčastňovať sa na schôdzach rodičovských združení,
    • ak sa rodič odsťahuje do zahraničia, je povinný odhlásiť svoje dieťa - žiaka z vyučovania u riaditeľky školy, ktorá mu vydá rozhodnutie o povolení vzdelávania mimo územia SR. Rodič je však do mesiaca povinný oznámiť  škole, na ktorú školu v zahraničí dieťa nastúpilo, v opačnom prípade sa na žiaka bude prihliadať, ako na žiaka, o ktorom škola nemá informácie, a teda vymeškané hodiny sa tomuto žiakovi budú vykazovať ako neospravedlnené.
    • ak žiak navštevuje školský klub detí uhradiť výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí  vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza; riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,

    Povinnosti zákonného zástupcu sa vzťahujú na zástupcu zariadenia žiaka vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody primerane tak, aby sa jeho vzdelávanie zabezpečovalo v súlade s osobitnými predpismi.

    Čl. 15    Rada rodičov

     

    Rodičia, zákonní zástupcovia žiakov, bývalí žiaci školy, ostatní občania, zástupcovia patronátnych závodov a organizácií pôsobiaci v obvode školy sa dobrovoľne združujú  v Rade rodičov školy. Rada rodičov je významnou formou aktívnej účasti občanov,

     rodičov, na riešení otázok výchovy detí a mládeže a na riadení školy a výchovných zariadení.

     

    • Úlohou Rady rodičov je poskytovať škole materiálnu pomoc verejnoprospešnou

    prácou svojich členov, predovšetkým pri zlepšovaní školského prostredia, poskytovať

    škole finančnú pomoc pri zabezpečovaní mimoškolských a mimo triednych

    výchovných podujatí, plniť podľa potreby ďalšie úlohy v prospech školy pri

    zabezpečovaní školskej dochádzky, pri školskom stravovaní, podporovať úsilie

    učiteľov o trvalé a hlboké vedomosti žiakov, o zníženie počtu zaostávajúcich žiakov,

     o výchovu žiakov k uvedomelej disciplíne, pomáhať škole pri výchove žiakov,    predovšetkým v mimo triednej a mimoškolskej činnosti, venovať veľkú starostlivosť výchove žiakov k správnej voľbe povolania, pomáhať riešiť prípady žiakov s

    výchovnými problémami a spolupôsobiť pri ochrane detí a mládeže pred škodlivými

            vplyvmi.

    • Rada rodičov nezasahuje do výchovno-vzdelávacieho procesu školy, ale pomáha vytvárať podmienky pre jeho priaznivý priebeh a podporuje ho.
    • Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať počas vyučovania do priestorov   školy a vyrušovať učiteľa na vyučovacej hodine, pokiaľ tak nebude prípadne vopred dohodnuté a povolené riaditeľom školy, alebo jeho zástupcom.
    • Rodič má plnú zodpovednosť za svoje dieťa v čase mimo vyučovania.

     

    Čl. 16  Spolupráca školy a rodiny

     

    • Škola priebežne informuje rodičov o správaní a prospechu žiaka. Jedným z prostriedkov je žiacka knižka /ŽK/. Do ŽK sa vpisujú iba dôležité oznamy.
    • Učiteľ oznamuje rodičom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma zápisu v ŽK musí byť premyslená a taktná.
    • Pred zápisom do žiackej knižky učiteľ vždy zváži, či v danom prípade nie je vhodnejší

                spôsob styku s rodičmi - napr. rozhovor po triednej schôdzke, list rodičom, pozvanie

                rodičov do školy, návšteva v rodine.

    • Ak majú rodičia pochybnosti o správnosti klasifikácie, môžu do troch dní odo dňa, kedy sa dozvedeli výslednú známku, požiadať riaditeľa školy, aby bol žiak preskúšaný pred stanovenou komisiou.
    • Detailné informácie o prospechu, správaní a dochádzke, ako aj o aktuálnych potrebách školy sa rodičia môžu dozvedieť na ZRPŠ, ktoré sa uskutočňujú najmenej 4x za školský rok.

    Škola rodiča, resp. zákonného zástupcu informuje o aktivitách konaných pod hlavičkou ZŠ Veľká Ida, na ktorých sa zúčastňujú žiaci a ktoré sa realizujú mimo areálu školy (napr. exkurzie, výlety, školy v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik a p.) formou informovaného súhlasu a v zmysle vnútorného predpisu  - Organizačná smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok

     

    1.  Opatrenia vo výchove

     

    Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ. Kritériom na udelenie výchovného opatrenia je tiež dodržiavanie Vnútorného poriadku školy ako aj zásad slušného spolunažívania. Udelené výchovné opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu.

     

     

    Čl. 17 Pochvaly a iné ocenenia

     

    Za prejav aktivity, iniciatívy, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív, za záslužný čin alebo statočný čin môže triedny učiteľ dať návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia. Návrh prerokuje pedagogická rada. Môže ísť o Pochvalu triednym učiteľom, riaditeľom školy.

    1. Pochvala triednym učiteľom (navrhuje aj udeľuje triedny učiteľ):

     

    • za výborný prospech – priemer do 1,5,
    • za výbornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín,
    • za reprezentáciu školy
    • za činnosť v prospech triedy
    • za pomoc triednemu učiteľovi, prípadne iným vyučujúcim a za humánny prístup k ľuďom, príkladný čin.

     

    2. Pochvala riaditeľom školy (navrhuje triedny učiteľ, udeľuje riaditeľ školy):

    • za výborný prospech a vzorné správanie – priemer 1, 0,
    • za úspešnú reprezentáciu školy (úspešný riešiteľ v školských, obvodových, okresných, kolách súťaží),
    • za záslužný alebo statočný čin.

     

    Čl. 18    Pokarhania, znížené známky zo správania a iné napomenutia

     

    Pokarhania, znížené známky zo správania a iné napomenutia sú vnímané ako opatrenie na posilnenie disciplíny žiakov. Ukladajú sa za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku. Toto opatrenie predchádza spravidla zníženiu známky zo správania o jeden, či niekoľko stupňov a zapisuje sa do triedneho výkazu a klasifikačného záznamu (časť Poznámky k práci žiakov). Návrh na každé výchovné opatrenie predkladá a za jeho oprávnenie zodpovedá triedny učiteľ. Pred prerokovaním, či schválením opatrenia na pedagogickej rade učiteľ prerokuje návrh opatrenia s riaditeľom školy. Po jeho súhlase preukázateľne oboznámi s návrhom rodiča žiaka, resp. jeho zákonného zástupcu, o čom vyhotoví zápis do klasifikačného záznamu i pedagogického denníka. Udeleniu akéhokoľvek opatrenia predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku a prerokovanie, resp. schválenie opatrenia v pedagogickej rade. Podľa závažnosti a frekvencie porušovania školského poriadku sa na ZŠ Veľká Ida ukladajú nasledovné výchovné opatrenia:

     

    Opatrenia na posilnenie disciplíny

    1. Napomenutie TU
     • za jednorazové porušenie VPŠ v priebehu školského roka

     

     2. Pokarhanie TU

     • za 10 zápisov  v KZ, v ŽK alebo ústna sťažnosť učiteľov prednesenú na PR
     • za nevhodnú úpravu zovňajška
     • za neprezúvanie v priestoroch školy
     • za nesplnenie povinností týždenníkov
     • za neskoré, neodôvodnené príchody na vyučovanie najmenej 3x, za 1-6 neospravedlnených hodín
     • za iné priestupky

     

    Ak sa žiak voči VPŠ uvedeným spôsobom previnil viacnásobne, dôsledku je prísnejšie výchovné opatrenia.

     

    3. Pokarhanie RŠ

       • za neospravedlnenú absenciu 7 – 15 neospravedlnených hodín
       • za podvádzanie
       • za prejavy šikanovania
       • za opakované neslušné a vulgárne správanie sa
       • za 15 a viac zápisov v KZ
       • za opakujúce sa priestupky, za poškodzovanie školského zariadenia
       • za svojvoľné opustenie školy

     

    4. Znížená známka zo správania (navrhuje triedny učiteľ, schvaľuje pedagogická rada hlasovaním a odporúča riaditeľke školy)

     

    Znížená známka zo správania – 2. stupeň:

    • za neospravedlnenú absenciu od 16 – 30 hodín
    • za fajčenie
    • krádež
    • za prinášanie vecí ohrozujúcich zdravie spolužiakov
    • za ublíženie na zdraví
    • za šikanovanie, vydieranie, za prejavy rasovej neznášanlivosti, za hrubé alebo

         opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy

    • za vandalizmus a úmyselné poškodenie majetku

     

    Znížená známka zo správania – 3. stupeň – žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, alebo sa dopúšťa ďalších previnení:

    • za neospravedlnenú absenciu od 31 -  60 hodín
    • za závažné alebo opakujúce sa priestupky, veľmi závažné porušenie školského 
    •  poriadku,
    • fyzické napadnutie, ublíženie na zdraví a šikanovanie,
    • priestupok voči zákonu klasifikovaný ako prečin,
    • falšovanie úradného dokumentu, ako  výpis  z triedneho výkazu,  vysvedčenia

         a pod.

     

    Znížená známka zo správania  - 4. stupeň:

    • za neospravedlnenú absenciu nad 60 hodín
    • za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky, ak žiak sústavne porušuje pravidlá správania a vnútorný poriadok školy, zámerne narúša vzťahy medzi spolužiakmi a ohrozuje ostatných spolužiakov a učiteľov
    • priestupok voči zákonu klasifikovaný ak trestný čin, v takýchto prípadoch problém preberá sociálny kurátor a postupuje podľa právnych predpisov odobratím prídavku na dieťa a ďalšími opatreniami voči žiakovi a zákonnému zástupcovi v zmysle platnej legislatívy.

     

    Vzťahuje sa na všetkých žiakov školy.

     

    Ak žiak vymešká počas klasifikačného obdobia 300  VH bude na konci klasifikačného obdobia neklasifikovaný.

     

    Iné napomenutia:

           Okrem uvedených výchovných opatrení na posilnenie disciplíny je ktorýkoľvek vyučujúci alebo aj triedny učiteľ, ako aj člen vedenia školy oprávnený udeliť napomenutie, ktoré môže realizovať tak ústne, ako aj zápisom do žiackej knižky prípadne klasifikačného záznamu (časť Poznámky k práci žiakov). Tieto je triedny učiteľ povinný prerokovať so žiakmi na triednických hodinách. Zároveň je povinný prijať opatrenia na zlepšenie disciplíny v triede.

      

    Čl. 19   Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka

     

    Hodnotenie žiakov sa vykonáva na základe platných Metodických pokynov  na hodnotenie a klasifikáciu žiakov.

     

     1. Žiak bude klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky:

    • keď koná rozdielovú skúšku,
    • keď je skúšaný v náhradnom termíne,
    • keď jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie žiaka a riaditeľ školy akceptuje dôvody ako opodstatnené,
    • na základe rozhodnutia vyučujúceho, keď žiak vymešká v jednom polroku 300 a viac z plánovaného počtu hodín v predmete a nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie tak, ako ich určuje Metodický pokyn pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov.

    Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiaka konečný.

     

     Ak má žiak na konci druhého polroka nedostatočný prospech najviac z dvoch predmetov,  o vykonáva opravnú skúšku. Výsledok opravnej skúšky môže byť hodnotený známkou:

    • nedostatočný - ak žiak nevyhovie stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov,
    • dostatočný - ak žiak stanoveným kritériám hodnotenia a klasifikácie žiakov vyhovie.

     

    Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú alebo komisionálnu skúšku, klasifikuje sa z predmetu, z ktorého mal urobiť opravnú alebo komisionálnu skúšku - stupňom prospechu nedostatočný.

    Ak žiak neprospel a neurobil opravnú skúšku z predmetu, prípadne ak neprospel z viac ako dvoch predmetov, opakuje ročník. Bude zaradený do triedy nižšieho ročníka.

     

     

    C    Práva a povinnosti pedagogických pracovníkov

     

    I.     Charta  učiteľa

     

                Charta učiteľa bola prijatá 5. októbra 1966 na Mimoriadnej medzivládnej konferencii o postavení učiteľov zorganizovanej OSN a UNESCO a hlási sa k nej aj SR.

                Mimoriadna medzivládna konferencia (MMK) o postavení učiteľov upozorňuje hlavne na oblasti :

    • Právo na vzdelanie – základné ľudské práva.
    • Povinnosť štátu zabezpečiť patričné vzdelanie pre všetkých.
    • Uznanie základnej úlohy učiteľa v rozvoji vzdelávania a zabezpečenia patričného postavenia, ktoré by zodpovedalo tejto úlohe.

     

    MMK v snahe o doplnenie existujúcich foriem o ustanovenia, ktoré sa týkajú špecificky učiteľských problémov, nedostatku učiteľov prijala nasledovné odporučenia, v ktorých sú zahrnuté rôzne otázky školskej politiky v oblasti vzdelávania a taktiež práva učiteľa:

       • Pri definícii slova učiteľ má na mysli všetky osoby v škole, ktoré sa zaoberajú výchovou a vzdelávaním žiakov.
       • Výraz postavenie vo vzťahu k učiteľom označuje jednak spoločenské postavenie a úctu, ako aj pracovné podmienky, odmeňovanie a iné materiálne výhody, ktoré majú v porovnaní s inými profesijnými skupinami.
       • Odporúčania sa týkajú učiteľov všetkých typov (jasle, MŠ, ZŠ, SŠ) štátnych aj súkromných škôl.
       • Od ranného veku by sa vzdelávanie malo zameriavať na všestranný rozvoj ľudskej osobnosti a na duchovný, morálny, sociálny, kultúrny a ekonomický pokrok spoločnosti, ako aj na vštepovanie hlbokej úcty k ľudským právam a základným slobodám. Je potrebné vštepovať toleranciu a priateľstvo medzi všetkými národmi a všetkými rasovými a náboženskými skupinami.
       • Malo by sa uznať, že pokrok vo vzdelávaní v značnej miere závisí od kvalifikácie a schopností učiteľov, a preto je dôležité venovať príprave budúcich učiteľov značnú pozornosť, pričom všetky stránky prípravy musia byť zbavené akejkoľvek formy diskriminácie.
       • Pracovné podmienky učiteľov musia byť maximálne priaznivé pre čo najefektívnejšiu     výučbu a učiteľovi musia umožňovať plne sa sústrediť na plnenie svojich úloh.
       • V každej krajine by sa mali prijať opatrenia pre sformulovanie komplexnej školskej politiky, pričom príslušné orgány musia brať do úvahy dôsledky, ktoré vyplývajú pre učiteľov z nasledujúcich zásad a cieľov:

    - Základným právom každého dieťaťa je zabezpečiť mu čo najúplnejšie možnosti vzdelania, pričom všetky možnosti musia byť rovnako dostupné bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, náboženstvo a iné.

                - Zodpovednosť za vzdelanie nesie štát a preto musí zabezpečiť adekvátnu sieť škôl,

                bezplatné vzdelanie v nich a materiálnu pomoc žiakom, ktorí to potrebujú.

                - Je potrebné zabezpečiť voľný prístup k flexibilnému systému škôl adekvátne

                prepojených, aby nič nemohlo obmedziť možnosti dieťaťa získať vzdelanie na   

                ktoromkoľvek stupni alebo typu vzdelania.

               - V oblasti školskej politiky je potrebné zabezpečiť  úzku spoluprácu medzi

               príslušnými orgánmi, učiteľskými, zamestnávateľskými organizáciami, rodičovskými  

               organizáciami, ako aj medzi učebnými a výskumnými inštitúciami.

    Pretože dosiahnutie cieľov a úloh vzdelávania závisí od finančných prostriedkov je potrebné vyčleniť adekvátnu časť národného dôchodku na rozvoj vzdelávania.

    • Politika určujúca prípravu učiteľov musí brať do úvahy potrebu zabezpečiť spoločnosť dostatočným množstvom kvalitných učiteľov, ktorí majú hlboké odborné znalosti a zručnosti. Pre uskutočnenie tejto potreby je potrebné, aby školské orgány adekvátne podnecovali prípravu na pedagogické činnosti a urobili opatrenia zamerané na dosiahnutie medzinárodného uznávania učiteľských diplomov.
    • Cieľom prípravy učiteľov musí byť prehĺbenie všeobecného vzdelania a osobnej kultúry každého študenta, jeho schopnosti učiť sa a vychovávať iných, ako aj byť osobným príkladom vo vzťahu k sociálnemu, kultúrnemu a ekonomickému pokroku. Všetci učitelia musia absolvovať všeobecnú, špeciálnu a pedagogickú prípravu na univerzitách alebo pedagogických školách.
    • Učitelia školy, ktoré pripravujú učiteľov musia mať kvalifikáciu pre výučbu svojich predmetov na úrovni rovnajúcej sa úrovni vysokoškolského vzdelania. Učitelia pedagogických predmetov musia mať skúsenosti priamo z výučby na školách.
    • Tak žiaci ako aj učitelia musia mať možnosť vyjadriť svoje názory na právne úpravy, ktoré regulujú život, prácu a disciplínu na školách, ktoré pripravujú učitelia.
    • Úrady a učitelia by mali uznať význam ďalšieho vzdelávania učiteľov.
    • Pozornosť by sa mala venovať výhodám, ktoré poskytujú žiakom a učiteľom veľké školy, ktoré umožňujú lepšie rozdeliť rôzne pedagogické funkcie medzi učiteľov.
    • V záujme vzdelávania je nevyhnutné zabezpečiť stabilitu zamestnania a taktiež služobné postavenie, ktoré by malo byť zaručené aj v prípade zmeny v školskom systéme.
    • Je potrebné presné stanovenie disciplinárnych opatrení v prípade porušenia noriem profesionálneho správania sa, s ktorým sa začínajúci učiteľ musí oboznámi hneď pri nástupe do zamestnania a pri tvorbe ktorých je nevyhnutné konzultovať s učiteľskou organizáciou.
    • Učitelia sa musia pravidelne podrobovať lekárskej prehliadke.
    • Učitelia riadne zamestnaní na čiastočný úväzok by mali dostávať primerané – to isté ohodnotenie a mať tie isté základné podmienky v zamestnaní ako učitelia, ktorí pracujú na plný úväzok.
    • Akékoľvek spôsoby inšpekcie by sa mali uskutočňovať tak, aby stimulovali učiteľov a pomáhali im pri vykonávaní pracovných úloh.
    • V záujme žiakov by sa malo vyvinúť maximálne úsilie na zabezpečenie úzkej spolupráce učiteľov a rodičov. Učitelia by však mali byť chránení pred neobjektívnym alebo neoprávneným zasahovaním rodičov do záležitostí, ktoré sú výlučne otázkou profesionálnych povinností učiteľa.
    • Postavenie učiteľského zboru do značnej miery závisí od  samotných učiteľov a preto všetci  učitelia by sa mali snažiť o čo najvyššiu možnú úroveň svojej profesionálnej práce.
    • Počet žiakov v triedach by mal byť taký, aby sa učiteľovi umožňoval individuálne sa venovať každému žiakovi.
    • Aby sa učitelia mohli sústrediť na svoje pracovné úlohy , školy by mali byť vybavené pomocným personálom na vykonávanie neučiteľských funkcií.
    • Pri stanovení dĺžky pracovnej doby by sa mali brať do úvahy všetky faktory, ktoré sú relevantné pre výšku vyučovacieho úväzku, predovšetkým počet žiakov, s ktorými učiteľ denne a týždenne pracuje, čas potrebný na plánovanie a prípravu na vyučovanie a na hodnotenie žiakov, počet rôznych hodín, ktoré učiteľ musí denne odučiť, čas potrebný na to, aby sa učiteľ mohol zúčastňovať mimotriednej  a mimoškolskej činnosti a taktiež na dozore a poradenstve žiakom. Do tejto oblasti je dôležité zahrnúť tiež stretnutia s rodičmi žiakov.
    • Všetci učitelia majú právo na každoročnú adekvátnu dovolenku.
    • Orgány školstva by mali uznávať význam, aký majú pre rozvoj vzdelávania a pre samotných učiteľov personálne a kultúrne výmeny medzi krajinami. Tieto orgány by sa mali usilovať  rozširovať takéto možnosti a zohľadňovať skúsenosti, ktoré získali jednotliví učitelia v zahraničí.
    • Spomedzi rôznych faktorov, ktoré ovplyvňujú postavenie učiteľa, by sa mala veľká pozornosť venovať ich platu. Platová štruktúra by sa mala plánovať tak, aby nedochádzalo k nespravodlivostiam alebo anomáliám, ktoré by viedli k rozporom medzi rôznymi skupinami učiteľov.
    • Všetci učitelia bez ohľadu na typ školy, v ktorej pracujú, by mali mať rovnaké alebo veľmi podobné sociálne zabezpečenie.
    • Starobný dôchodok by sa mal vyplácať  v takom pomere k poslednému zárobku, aby si učiteľ mohol udržať adekvátnu životnú úroveň.
    • Úrady by si mali uvedomiť a uznať, že zlepšenie v oblasti sociálneho a ekonomického postavenia učiteľov, ich životných a pracovných podmienok, podmienok ich zamestnávania sú najlepším prostriedkom na prekonanie akéhokoľvek nedostatku skúsených učiteľov a tiež podmienkou pre udržanie dostatočného počtu plne kvalifikovaných osôb v povolaní učiteľa.

     

     

    II.    Práva učiteľa

     

    • právo na zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností,
    • na svoju ochranu pred násilím zo strany žiakov, rodičov a iných osôb,
    • právo na výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú podmienky na učenie a sebarozvoj žiakov a rozvoj ich kompetencií,
    • právo na ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti,
    • právo na kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj
    • právo na objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti,
    • právo slobodne využívať všetky občianske práva, ktoré majú všetci ostatní obyvatelia,
    • podať zamestnávateľovi sťažnosti v súvislosti s porušením zásady rovnakého zaobchádzania v súlade s § 13 ods.1 a 2 Zákonníka práce.

     

    III.      Povinnosti učiteľa

     

    Vychádzajúc z  „Charty učiteľa“, pracovného poriadku, prevádzkového poriadku a Zákonníka práce sú vypracované nasledovné povinnosti  učiteľov  a vychovávateľov

     

    • Učitelia a ostatní pedagogickí pracovníci sú povinní vychovávať žiakov na zásadách demokracie, vlastenectva, humanizmu a tolerancie k ich vnútornému presvedčeniu. Dbajú na rozvíjanie etických osobnostných vlastností žiakov.
    • Využívaním efektívnych metód a foriem práce dbajú na neustále skvalitňovanie výchovno – vzdelávacieho procesu.
    • V procese hodnotenia učitelia uplatňujú primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektujú práva dieťaťa a humánne  sa správajú voči žiakovi.
    • Vo výchovno – vzdelávacej práci postupujú podľa platných základných pedagogických dokumentov ( ŠkVP, TVVP, MP, ....).
    • Zodpovedajú za výchovno – vzdelávacie výsledky v predmetoch, ktoré vyučujú a v ŠK za plnenie úloh vyplývajúcich z programu výchovnej práce.
    • V zmysle vnútorného ( organizačného) poriadku školy a na základe poverenia riaditeľom školy vykonávajú povinnosti vyplývajúce z prehľadu nevyhnutných činností pedagogických pracovníkov a predpokladanej hodinovej dotácie v 37,5 hodinovom pracovnom týždni.
    • Sú zodpovední za:
    • vedenie evidencie  o každej klasifikácii žiaka.
    • dôslednú prípravu na vyučovanie, resp. výchovnú činnosť, spôsob výuky

     ( metódy a formy) sa nepredpisuje

    • ak je to odôvodnené aj za písomnú prípravu v termíne, ktorý riaditeľka školy nariadi až do pominutia dôvodov, pre ktoré bola písomná príprava nariadená
    • sústavné udržiavanie dobrých vzťahov k žiakom, spolupracovníkom a rodičom.
    • Svojím osobným životom, konaním, vystupovaním sú povinní poskytovať záruky správnej výchovy žiakov.
    • Podporujú rozvoj záujmovej mimotriednej činnosti, rozvoj hygienických a spoločenských návykov, výchovu k ochrane človeka a prírody ( výchova dopravná, BOZ a PO, zdravotná, ekologická).
    • Vykonávajú pedagogický dozor nad žiakmi v škole počas vyučovacích hodín, cez prestávky, v ŠJ, nad dochádzajúcimi žiakmi, počas účasti žiakov na súťažiach, exkurziách a počas inej činnosti. Po skončení 2. vyučovacej hodiny sú vyučujúci povinní vyprevadiť žiakov na veľkú prestávku.
    • Pri vyučovaní v odborných učebniach sú vyučujúci povinní ísť po žiakov do triedy.
    • Priestupky proti disciplíne rieši každý vyučujúci na svojich hodinách sám a triedneho učiteľa len informuje. Závažnejšie priestupky zapisuje do KZ a informuje TU.
    • Je povinnosťou každého učiteľa rešpektovať zákaz používania telesných alebo iných nepedagogických trestov.
    • Po poslednej vyučovacej hodine skontrolujú vyučujúci stav triedy, dozrú na poriadok pri prezúvaní žiakov, odvedú ich z budovy, prípadne do ŠJ a zabezpečia odloženie TK,KZ, kľúčov  na príslušné miesto v zborovni.
    • Vykonávajú agendu bezprostredne súvisiacu s ich výchovno – vzdelávacou činnosťou. Každý učiteľ je povinný vypracovať tematický plán pre vyučovanie predmetov, ktoré v danom školskom roku vyučuje.
    • Žiakov vedú k uvedomelému dodržiavaniu zásad školského a vnútorného poriadku školy. K dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnostnej práce. Kontrolujú žiakov v triedach, vetranie tried,  správanie sa žiakov v sociálnych zariadeniach.
    • V prípade úrazu učitelia zabezpečia okamžité ošetrenie, v prípade potreby idú so žiakom k lekárovi. Úraz nahlásia vedeniu školy a zákonnému zástupcovi. Po ošetrení úraz zapíšu do knihy úrazov. V prípade registrovaného úrazu spíšu záznam o školskom úraze.
    • Sú povinní sa zúčastňovať porád, inštruktáží a PR zvolávaných riaditeľom školy.
    • Pracovný čas učiteľa sa rozdeľuje na priamu a nepriamu činnosť, pričom do priamej činnosti nespadá len priama vyučovacia povinnosť(úväzok), ale aj všetky činnosti týkajúce sa činnosti so žiakmi nad rámec svojho úväzku, napr.  dozory, účasť na OZO, exkurzia, výlet a pod.
    • Na príkaz riaditeľa sú povinní zastupovať neprítomných pedagogických pracovníkov.

     

        1. Povinnosti triedneho učiteľa

     

    1. Jeho povinnosti vychádzajú z kompetenčného profilu triedneho učiteľa.
    2. Špecializované činnosti triedneho učiteľa vykonáva súčasne s výkonom pedagogickej činnosti učiteľa.
    3. Má vedúcu úlohu pri výchove žiakov svojej triedy. Koordinuje v triede výchovno-vzdelávaciu činnosť ostatných vyučujúcich. Robí opatrenia na koordináciu náročnejších domácich úloh (napr. projektov), termínov písomných skúšok, ktoré trvajú viac ako 25 minút a pod.
    4. V spolupráci s ostatnými pedagogickými zamestnancami v príslušnej triede zhromažďuje a aktualizuje osobné údaje o žiakoch a zákonných zástupcoch. Využíva ich najmä na vypracovanie záznamov v katalógovom liste žiaka. 
    5. Vedie a je zodpovedný za úplnosť a správnosť triednej dokumentácie: katalógového listu žiaka, triednej knihy, internetovej žiackej knižky, príslušnej dokumentácie začleneného žiaka, evidencie učebníc zapožičaných žiakom.
    6. V prípade, že zákonný zástupca požiada o individuálny učebný plán pre žiaka s nadaním alebo z iných závažných dôvodov, koordinuje tvorbu jeho individuálneho učebného plánu.
    7. Vypĺňa a vybavuje tlačivá a ďalšiu dokumentáciu o žiakoch, napr. predvolanie zákonného zástupcu, poistnú udalosť, potvrdenie o návšteve školy, žiadosť o uvoľnenie z vyučovania zo závažných rodinných dôvodov a pod. Podľa potreby bezodkladne vypracováva vyžiadané hodnotenia na žiakov.
    8. Kontroluje :
    • 1x za týždeň triednu knihu. Po doplnení chýbajúcich záznamov, uzatvorí neprítomnosť a po vyčiarknutí voľných riadkov podpisom potvrdí, že záznamy za príslušný týždeň sú v poriadku. Skratky predmetov napíše podľa rozvrhu hodín vopred na celý týždeň a vopred zapíše žiakov poverených týždenníctvom.
    • 2x mesačne správnosť a úplnosť zápisov v internetovej žiackej knižke.
    • 5x za školský rok katalógové listy žiakov podľa pokynov ZRŠ, v prípade akejkoľvek zmeny v triednom kolektíve, po udelení pochvaly či výchovného opatrenia urobí záznam okamžite.
    1. Na začiatku školského roka podrobne, a podľa potreby aj v priebehu školského roka, oboznamuje žiakov svojej triedy so školským poriadkom, predpismi BOZP a PO a dbá o ich dodržiavanie.
    2. Vedie evidenciu inventára v triede. Za inventár osobne zodpovedá. Žiakov triedy vedie k šetrnému zaobchádzaniu s učebnicami a školským majetkom. V prípade poškodenia školského majetku žiakmi dbá, aby škoda bola žiakmi uhradená, resp. aby bola zabezpečená oprava poškodených vecí.
    3. Dbá na psychohygienické podmienky vyučovania: dodržiavanie zasadacieho poriadku, usporiadanie lavíc, výšku lavíc a stoličiek pre jednotlivých žiakov, osvetlenie triedy, funkčnosť umývadla, nosenie hygienických potrieb žiakmi a ich používanie, odkladanie odevov žiakov a pod. Na prípadné technické nedostatky bezodkladne upozorní školníka, prípadne vedenie školy.
    4. Vedie si zošiť triedneho učiteľa, v ktorom má naplánovanú výchovnú činnosť so žiakmi svojej triedy. V zošite eviduje činnosť na triednických hodinách. Konanie triednickej hodiny zapíše aj do poznámky v triednej knihe.
    5. Triednické hodiny využíva na utváranie podmienok na rozvoj sociálnych väzieb medzi žiakmi navzájom, žiakmi a zamestnancami školy, na skrášľovanie triedy, vyhodnocovanie výchovno-vyučovacích výsledkov, riešenie problémov a prijíma so žiakmi opatrenia na zlepšenie daného stavu. Na triednických hodinách využíva aktivity, ktoré prispievajú k zlepšeniu vzťahov medzi žiakmi a k stmeleniu triedneho kolektívu. Poskytuje žiakom pedagogické poradenstvo.
    6. Triedny učiteľ na začiatku školského roka  podrobne ( a podľa potreby aj v priebehu školského roka) informuje žiakov o svojej triede  o školskom poriadku, BOZP a PO a dbá  na ich dodržiavanie.
    7. Triedny učiteľ sa zúčastňuje so svojou triedou na verejnoprospešných prácach a brigádach v priestore školy, na dvore a v školskom areáli- v rámci zberových akcií, projektov, Deň Zeme, a pod.
    8. Triedny učiteľ dozerá na zovňajšok žiakov a robí nápravné opatrenia.
    9. V zmysle školského poriadku denne kontroluje dochádzku žiakov a robí okamžité opatrenia na jej zlepšenie. Evidenciu dochádzky žiakov vedie aj v elektronickej podobe v internetovej žiackej knižke.

        a) ak žiak chýba na vyučovaní ,triedny učiteľ musí do 24 hodín  hodnoverne zistiť  príčinu neprítomnosti,

       b)     ak triedny učiteľ zistí, že žiak bezdôvodne vymeškal vyučovanie ( hoci len 1 vyučovaciu hodinu), upozorní rodičov na ich povinnosť posielať dieťa do školy  a kontrolovať, či bolo v škole,

    c)  ak sa bezdôvodne opakuje absencia pošle triedny učiteľ, prostredníctvom riaditeľa školy upozornenie zákonným zástupcom žiaka na nedbalú školskú dochádzku.,

    d)  ak boli všetky upozornenia zákonným zástupcom žiaka bezvýsledné, oznámi riaditeľ školy túto skutočnosť prostredníctvom výchovného poradcu sociálnemu kurátorovi.

    1.  V spolupráci so školským špeciálnym pedagógom usmerňuje utváranie podmienok  

           vzdelávania začleneného žiaka.

    1. Úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami svojich žiakov. Na začiatku školského roka ich oboznámi so školským poriadkom. Na zasadnutiach triednych aktívov rodičovského združenia ich pravidelne informuje o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov. Poskytuje im pedagogické poradenstvo. Minimálne 1x týždenne v internetovej žiackej knižke informuje zákonného zástupcu žiaka o prospechu, správaní a dochádzke žiaka. Dbá na dodržiavanie ochrany osobných údajov žiakov.
    2. Osobitne informuje zákonných zástupcov o zaostávaní žiakov a nedostatkoch v ich správaní spravidla v prvom polroku do 15. novembra a v druhom polroku do 15. apríla. V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka ich informuje o tejto skutočnosti preukázateľným spôsobom bezprostredne.
    3. Sleduje a vyhodnocuje správanie v triede, dochádzku a celkový prospech.  Vypracováva podklady k pedagogickým radám. Najneskôr 24 hodín pred rokovaním pedagogickej rady zapíše do katalógového listu žiaka stupne celkovej klasifikácie.
    4. Udeľuje napomenutia od triedneho učiteľa. Navrhuje riaditeľovi školy pochvaly, odmeny a výchovné opatrenia pre žiakov svojej triedy. Hodnotenie správania žiaka navrhuje      po konzultáciách s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú. Pochvaly a iné ocenenia, výchovné opatrenia zaznamenáva v katalógovom   liste  žiaka.   Udelenie   zníženého   stupňa zo správania v katalógovom liste žiaka odôvodní.
    5. S informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka môže organizovať výlety a iné mimoškolské aktivity. Najneskôr dva pracovné dni pred odchodom vyplní  príslušné tlačivo a zabezpečí poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia počas týchto akcií. Príslušný zápis odovzdá zástupcovi riaditeľa školy.
    6. Zabezpečuje výber finančných prostriedkov od zákonných zástupcov žiakov na poistenie žiakov proti stratám, organizovanie výcvikov, výletov, exkurzií, škôl v prírode, dopravnú výchovu a pod.
    7. Podľa pokynov nadriadených sa zúčastňuje so svojimi žiakmi okrem výchovných aktivít, ako sú výchovné koncerty, kultúrne vystúpenia a pod. aj preventívne prehliadky(zubár, detský lekár) so svojimi žiakmi. Podľa možnosti sa so žiakmi svojej triedy zúčastňuje popoludňajších aktivít organizovaných školou pre všetkých žiakov.
    8. Triedny učiteľ na 1. stupni sa snaží v rámci projektu Škola podporujúca zdravie zabezpečiť aspoň raz za dva roky pre žiakov svojej triedy zabezpečiť školu v  prírode    a na 2.stupni aspoň raz za štúdium absolvovanie lyžiarskeho kurzu.
    9. Triedni učitelia môžu uskutočňovať rozsadzovanie žiakov z hľadiska pedagogických a zdravotných  potrieb triedneho kolektívu, zabezpečia vo svojej triede zasadací poriadok, poskytujú riaditeľke školy podľa potreby  písomné podklady o triede.
    10. V pondelok kontrolujú zápisy v triednej knihe za predchádzajúci týždeň a nedostatky odstránia ihneď. Za 300 NH podávajú návrh  PR  na nehodnotenie alebo neklasifikovanie žiaka. Ak žiak počas polroka vymešká  viac ako 30%  z vyučovacích hodín  daného predmetu   a má nedostatočný počet známok na to, aby mohol byť z daného predmetu klasifikovaný, môže byť na návrh vyučujúceho z daného predmetu komisionálne skúšaný.

     

    1. Triedni učitelia roč. 1.-4. a špeciálnych tried sú počas všetkých prestávok denne so žiakmi v triede alebo na školských dvoroch, okrem učiteľa konajúceho v ten deň pedagogický dozor.

     

    1. V prípade nepriaznivého počasia sa žiaci počas veľkej prestávky zdržiavajú spolu s učiteľmi na určených chodbách.

     

    E    Povinnosti učiteľov vykonávajúcich dozor

     

    1.   Organizácia dozoru v školskej budove

     

    Dozor vykonávajú učitelia poverení podľa rozvrhu dozoru.  Nástup na dozor je o 7,35 a končí po poslednej vyučovacej hodine o 13,45.

    Po 7. a 8. vyučovacej hodine dozor nad triedou vykonáva vyučujúci v danej triede.

     Pri vchodoch majú dozor aj službukonajúce upratovačky a školník.

    Učiteľ vykonávajúci dozor nad žiakmi II. stupňa sa počas malých prestávok stará o poriadok na svojom úseku chodby. Na začiatku veľkej prestávky odchádza na školský dvor, kde vykonáva dozor nad žiakmi. Všetci vyučujúci po skončení druhej VH odprevadia žiakov triedy, v ktorej vyučovali, na školský dvor, kde preberá zodpovednosť za žiakov dozor konajúci učiteľ.

    V zimnom období, resp. v nepriaznivom počasí ostávajú žiaci počas veľkej prestávky buď v triede, alebo na chodbe po dohode s učiteľom.  Učiteľ vykonáva dozor nad zverenými žiakmi.

    Učitelia vyučujúci  na I. stupni a v ŠT ostávajú počas veľkej a malej prestávky so svojimi žiakmi v triede.  V zimnom období je hlavný dozor na chodbe a tr. učitelia v triede. V letnom období všetci spomenutí učitelia odchádzajú so žiakmi na školský dvor. Hlavný dozor vy- konávajú dozor konajúci učitelia, triedni učitelia ostávajú so žiakmi tiež.  Po skončení vyučovania vyučujúci odprevadia žiakov triedy k hlavnému vchodu.

     

    • Dozor konajúci učiteľ dbá:
    • na správny príchod do budovy, kontroluje prezúvanie,
    • na poriadok cez prestávky
    • na pokojný a nerušený chod školskej práce,
    • na poriadok v jemu určených  priestoroch školy,
    • na to, aby žiaci nebehali po chodbách a neboli hluční.
    • Triedna služba

    V triede vykonávajú službu určení žiaci – týždenníci.

    Týždenníci sú zodpovední za poriadok v triede:

    • prinášajú pomôcky, kriedu, dbajú o čisto zotretú tabuľu a čistotu triedy,
    • hlásia na začiatku každej hodiny menovite neprítomných žiakov,
    • ak trieda nemá vyučujúceho 5 minút po zvonení, ohlásia túto skutočnosť ZRŠ alebo inému vyučujúcemu,
    • po vyučovaní skontrolujú čistotu triedy, tabule, uzavretie okien.
    • Služba v ŠJ

                       Službu vykonávajú učitelia a pedagogickí asistenti podľa rozpisu.

                       Počas dozoru zabezpečuje dozor konajúci:

    • poriadok,
    • správne stolovanie,
    • odnášanie tanierov,
    • čistotu stolov v spolupráci so ŠJ,
    • kontroluje, aby do jedálne vstupovali len žiaci stravujúci sa v ŠJ.

     

    • Služba   pri dochádzajúcich žiakoch

    Službu vykonávajú učitelia podľa rozpisu.

    Počas dozoru zabezpečuje dozor konajúci:

    • evidenciu  dochádzajúcich žiakov
    • poriadok a slušné správanie žiakov v klubovni
    • presun žiakov na autobusovú zastávku v spolupráci s pedagogickým asistentom

    Čl. 20 

    Záverečné ustanovenia

     

    1. Práva ustanovené v tomto školskom poriadku sa zaručujú rovnako každému žiakovi v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní.
    2. Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto školského poriadku musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého žiaka. Žiak nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že bola prostredníctvom jeho zákonného zástupcu na iného žiaka, pedagogického zamestnanca alebo iného zamestnanca školy podaná sťažnosť, žaloba alebo návrh na začatie trestného stíhania.
    3. Škola nemôže žiaka postihovať alebo znevýhodňovať preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto školského poriadku.
    4. Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.
    5. Ak zákonný zástupca žiaka neprihlási školopovinné dieťa na zápis do školy alebo nedbá o jeho riadnu dochádzku do školy a ak opatrenia školy boli bezvýsledné alebo podľa poznatkov školy je výchova a výživa žiaka ohrozená škodlivými vplyvmi, najmä alkoholizmom a užívaním omamných látok zákonného zástupcu žiaka, oznámi to riaditeľ zriaďovateľovi školy.

    6. Žiaci sú povinní plniť príkazy všetkých vyučujúcich, vychovávateľky, asistentov, školníka   

        a ostatných zamestnancov školy.

     

    1. Všetci žiaci, zamestnanci školy a rodičia musia byť s Vnútorným poriadkom školy oboznámení.
    2. Školský poriadok Základnej školy Veľká Ida je zverejnený na webovom sídle školy www.zsvida.edupage.org.

    9. Vnútorný poriadok školy musí byť prístupný všetkým žiakom, zamestnancom i rodičom.

    10. Tento Vnútorný poriadok školy  nadobúda platnosť dňom 02. 09.  2020.

    11. Tento Vnútorný poriadok školy  bol prerokovaný v Pedagogickej rade dňa 21. 9. 2020

     

     

     

    Vo Veľkej Ide , 02.  09. 2021                                           Mgr. Terézia Besterciová

                                                                                                         riaditeľka školy

                                                                     

     

     

     

     

    Zoznam príloh:

     

    1. Smernica riaditeľky školy k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov

    2. Postup školy pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiaka /§18 ods. 2 zákona č.

         281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa/

    3. Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog

       v školskom prostredí

    4. Etický kódex učiteľa

    5. Etický kódex žiaka

    6. Ekokódex  školy

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Základná škola Veľká Ida

     

    Smernica riaditeľky školy

    k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov

     

     

                 súlade so Smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovanie detí žiakov v školách a školských zariadeniach, ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra 2018

    vydávam túto smernicu riaditeľky školy:

     

    Čl. 1 Charakteristika šikanovania

     

    Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých

    zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo

    zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo

    skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť.

    Prejavuje sa v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom

    a fyzickom zdraví.

     

    Čl. 2 Podstatné znaky šikanovania

     

    Sú nimi:

     

    a) úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu

        druhému,

    b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,

    c) opakované útoky,

    d) nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou.

     

    Čl. 3 Prejavy šikanovania

     

    1. Priama podoba:

      a) fyzické útoky,

      b) urážlivé prezývky,

      c) nadávky,

      d) posmech,

      e) tvrdé príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôle obete,

      f) odcudzenie veci atď.

     

    2. Nepriama podoba – napr. prehliadanie a ignorovanie obete.

     

     

    Čl. 4 Zodpovednosť školy

     

    1. Škola zodpovedá za žiakov v čase školského vyučovania a školských akcií v súlade so

        zákonom č. 245/2008 Zb. – školský zákon, Dohovorom o právach dieťaťa a podľa

       Pracovného poriadku školy.

    2. Za povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode sú zodpovední všetci pedagogickí

       zamestnanci školy, konkrétne:

       a) tí, ktorí realizujú vyučovací proces,

       b) tí, ktorí vykonávajú počas prestávok pedagogický dozor na chodbách,

       c) tí, ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas školských akcií rôzneho druhu

           (výlety, exkurzie, kultúrne podujatia, súťaže, športové podujatia atď.)

      d) tí, ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas záujmových krúžkov,

      e) tí, ktorí vykonávajú pedagogický dozor v ŠKD.

     

    3. Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania a organizovanej mimoškolskej

       činnosti spôsobí žiak, pokiaľ ten (to zn. učiteľ alebo vychovávateľka), kto je povinný

       vykonávať dohľad nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal (§ 422 Občianskeho

       zákonníka).

    4. V prípade, že náležitý dohľad nebol zanedbaný a dotyčný vykonávajúci dohľad     

        Preukáže spôsobenie škody žiakovi, za škodu zodpovedá rodič alebo zákonný    

       zástupca žiaka (v prípade neplnoletosti žiaka).

    5. Šikanovanie, resp. jeho náznaky nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere

       akceptované. Pedagogický zamestnanec musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania

        riešiť, oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi agresora a obete, vedeniu školy   

        a jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc.

     

    Čl. 5 Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť

     

    1. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať skutkovú podstatu   

        priestupkov v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších    

        predpisov. Ide predovšetkým o priestupky:

         a) proti občianskemu spolunažívaniu,

         b) proti majetku.           

    2. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať aj skutkovú podstatu trestných    

       činov v zmysle zákona č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon. Ide najmä o trestný čin:

        a) ohovárania,

        b) nebezpečného vyhrážania,

        c) ublíženia na zdraví,

       d) obmedzovania osobnej slobody,

        e) nátlaku,

        f) vydierania,

        g) lúpeže,

        h) hrubého nátlaku,

        i) krádeže,

        j) poškodzovania cudzej veci,

        k) neoprávneného užívania cudzej veci.

    3. Páchateľom trestného činu je ten (to zn. žiak (čka), kto trestný čin spáchal (a) sám

       (sama). Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin

       spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb.

    4. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho

       veku. Žiaci, ktorí v čase spáchania trestného činu dovŕšili štrnásty rok sa podľa

        trestného zákona zaraďujú do kategórie „mladistvých“.

    5. Učiteľ (ka) alebo vychovávateľka školy, ktorému (ktorej) bude známy prípad

        šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenia, neoznámi túto skutočnosť

        triednemu učiteľovi agresora a obete a zástupcovi vedenia školy, sa vystavuje riziku

         trestného postihu.

    6. Konaním podľa predchádzajúceho bodu môže pedagogický zamestnanec napĺňať

        i skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia

        trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak:

       že inému (to zn. žiakovi) z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú

       povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,

        alebo uloženú mu podľa zákona.

     

    Čl. 6 Postup v prípade zistenia šikanovania

     

    V prípade, že v priestoroch školy počas v čase vyučovania a organizovanej mimoškolskej

    činnosti resp. na školských akciách sa zistí prípad šikanovania, je každý pedagogický resp. nepedagogický zamestnanec postupovať takto:

    1. Ten zamestnanec, ktorý tento prípad zistí, informuje o tejto skutočnosti triedneho

    učiteľa agresora a obete (predtým si zistí meno a priezvisko týchto žiakov a triedu, ktorú navštevujú), výchovného poradcu a zástupcu vedenia školy.

    2. Triedni učitelia zvolajú výchovnú komisiu, na vyšetrenie prizvú daných žiakov,

    zamestnanca školy, ktorý skutočnosť oznámil a výchovného poradcu školy (pri zachovaní dôvernosti). O danom vyšetrení sa spíše zápis, ktorý v kópii je priložený ku katalógovému listu žiaka.

    V zápise popíšu skutočnosť, vyjadrenia agresora a obete a navrhnú opatrenia na

    riešenie.

    3. Po písomnom uzavretí celého prípadu, zvážení návrhov na opatrenia, vyjadrení

    agresora a obete, rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov riaditeľ školy

    rozhodne o ďalšom postupe v súlade s vnútorným poriadkom školy, pracovným

    poriadkom školy, resp. zákonom č. 300/2005 Z. z.

    Nakoľko šikanovanie je závažným negatívnym spoločenským javom, celý prípad

    vyšetrenia šikanovania sa bude realizovať pri zachovaní dôvernosti až do vyriešenia

    daného prípadu. Týmto postupom nie je dotknutá informačná povinnosť školy.

    V prípade, že tento negatívny jav zistí žiak (čka) školy, je povinný (á) okamžite o tejto

    skutočnosti informovať svojho triedneho učiteľa a v jeho neprítomnosti zástupcu vedenia školy.

     

    Čl. 7 Metódy riešenia šikanovania

     

    1. Pre vyšetrenie šikanovania žiakov sa budú v našej škole používať tieto metódy:

    a) zaistenie ochrany obetiam,

    b) rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou

    a agresormi,

    c) nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory

    so svedkami – nikdy nekonfrontovať obeť a agresora,

    d) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,

    e) kontaktovanie špecializovaných inštitúcií (CPPP a P,

    diagnostické centrum atď.) – kontakt zabezpečuje výchovný poradca,

    30

    f) využitie anonymnej dotazníkovej metódy.

    2. Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa bude používať tento postup:

    a) okamžitá pomoc obeti,

    b) dohoda riaditeľky školy s výchovným poradcom, triednymi učiteľmi

    a s ostatnými pedagogickými zamestnancami školy na postupe vyšetrovania,

    c) vlastné vyšetrenie,

    d) zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti

    dohodnúť sa na spoločnej výpovedi,

    e) pokračujúca pomoc a podpora obete,

    f) nahlásenie prípadu polícii – rozhodne riaditeľ školy,

    g) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov – zabezpečia

    triedni učitelia,

    h) kontaktovanie špecializovaných inštitúcií.

     

    Čl. 8 Opatrenia na riešenie situácie

     

    V prípade, že sa vyskytne prípad šikanovania, sa budú používať tieto opatrenia:

    1. Opatrenia pre obete:

    a) odporučiť rodičom žiakov vyhľadať odbornú starostlivosť (hlavne CPPPaP),

    b) zorganizovať skupinový intervenčný program riaditeľa školy v spolupráci

    s CPPPaP,

    c) informovanie a poradenstvo pre rodičov žiakov.

    2. Opatrenia pre agresorov:

    a) odporučiť rodičom agresorov vyhľadať odbornú starostlivosť (hlavne

    CPPPaP),

    b) výchovné opatrenia

    c) znížiť známku zo správania,

    3. Opatrenia v mimoriadnych prípadoch:

    a) odporučenie rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do

    liečebno – výchovného sanatória,

    b) oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálnoprávna

    ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení

    v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci,

    v znení neskorších predpisov,

    c) oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo

    k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol

    spáchaný trestný čin alebo čin inak trestný (u maloletých).

     

    Čl. 9 Spolupráca školy s rodičmi žiakov a ďalšími inštitúciami

     

    1. Pri podozrení na šikanovanie žiaka sú koordinátor prevencie, výchovný poradca, ale

    hlavne triedni učitelia povinní upozorniť rodičov žiakov, aby si všímali možné príznaky šikanovania a súčasne ponúknuť im pomoc.

    Táto povinnosť platí tak pre rodinu obete ako aj rodinu agresora.

    2. Pri pohovore s rodičmi sú učitelia povinní dbať na taktný prístup a najmä zachovanie

    dôvernosti informácií.

    3. Spoluprácu pri danej problematike so špecializovanými inštitúciami za školu

    zabezpečuje výchovný poradca a koordinátor prevencie.

    4. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného

    činu, je riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru Policajného

    zboru SR.

    5. Riaditeľ školy je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno – právnej

    ochrany skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin,

    prípadne opakovane páchal priestupky.

     

    Čl. 10 Prevencia šikanovania

     

    1. Šikana nie je v žiadnom prípade neškodným humorom a zábavou.

    2. Úlohou vedenia školy, pedagogických zamestnancov  Základnej školy

    Veľká Ida je vytvoriť pozitívnu klímu v škole, aby sa predchádzalo týmto prejavom antisociálneho správania žiakov i skupín žiakov.

    3. Táto smernica je v súlade s pravidlami správania a konania žiakov vrátane sankcií za

    ich porušenie zapracovanými vo vnútornom poriadku školy.

    4. S touto smernicou sú povinní oboznámiť žiakov školy všetci triedni učitelia na triednickej hodine.

    5. Vedenie školy zabezpečí vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania najmä

    triednych učiteľov, koordinátora prevencie a výchovného poradcu.

    6. Táto smernica je súčasťou Vnútorného poriadku školy, ktorý je zverejnený na

    webovej stránke školy.

     

    Mgr. Terézia Besterciová, riaditeľka školy

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Príloha č. 2

     

    Postup školy pri zanedbávaní povinnej školskej dochádzky žiaka /§18 ods. 2 zákona č.

    281/2002 Z. z. o prídavku na dieťa/

     

    1. Za neospravedlnenú neprítomnosť žiaka v rozsahu 1-5 vyučovacích hodín udelí triedny

    učiteľ žiakovi napomenutie /napomenutie triednym učiteľom/.

    2. Neospravedlnenú neprítomnosť žiaka na viac ako 6 vyučovacích hodinách oznámi RŠ

    preukázateľným spôsobom zákonnému zástupcovi žiaka a pozve ho na pohovor, z ktorého sa vyhotoví zápisnica. Riaditeľ školy udelí žiakovi pokarhanie.

    3. Za opakovanú neúčasť na  vyučovacích hodinách alebo neospravedlnenú

    neúčasť trvajúcu viac ako 15 hodín sa udelí žiakovi znížená známka zo správania.

    4. Neospravedlnená neúčasť trvajúca viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci sa považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky.

    Túto skutočnosť oznámi v zmysle ustanovenia §5 ods. 9 a 10 zákona 596/2003 Zb.

    o štátnej správe v školstve a šk. samospráve RŠ obci, v ktorej má zákonný zástupca

    dieťaťa trvalý pobyt a sociálnemu úradu, v ktorého územnej pôsobnosti sa obec

    nachádza.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Príloha č. 3

     

    Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog

    v školskom prostredí

     

    Prevencia drogových závislostí v rezorte školstva vychádza z článku 33

    Dohovoru o právach dieťaťa a Európskej protidrogovej stratégie. Týka sa realizácie

    preventívnych opatrení na úrovni škôl a školských zariadení, priorít rezortu školstva,

    výchovno-vzdelávacích projektov a programov. Článok 33 Dohovoru o právach

    dieťaťa hovorí, že každé dieťa má právo na ochranu pred používaním narkotík a

    psychotropných látok a pred zapojením do ich výroby a distribúcie.

    Žiakom je zakázané prechovávať a užívať legálne (tabak a alkohol)

    a nelegálne návykové látky v škole, v školských zariadeniach a na akciách

    organizovaných školou.

     

    1. Postup pri riešení požitia alkoholu:

     

    - Škola kontaktuje zákonného zástupcu žiaka.

    - Po súhlase zákonného zástupcu žiaka pedagogický pracovník vyzve žiaka

      k dychovej skúške prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu

      v krvi.

    - Pri skúške sú prítomní svedkovia – napr. ďalší pedagogickí pracovníci.

    - O skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše.

    - Zápisnica sa pošle zákonnému zástupcovi žiaka.

    - Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi sa

      udelí výchovné opatrenie.

    - Výsledok riešenia priestupku sa oznámi zákonnému zástupcovi žiaka.

    - Škola kontaktuje CPPPaP.

    V prípade, ak žiak odmietne podrobiť sa dychovej skúške, spíše sa o tejto

    udalosti zápisnica za prítomnosti svedkov, kde sa uvedú klinické príznaky, ktoré

    žiak vykazuje, a ktoré vedú k podozreniu, že žiak pil alkoholický nápoj.

    Pedagogická rada rozhodne o postihu žiaka. Zápisnica je zaslaná rodičom,

    podobne ako aj rozhodnutie o sankcii.

    Pri stave opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote alebo ohrozuje svoje okolie,

    závažným spôsobom narušuje školské vyučovanie, je privolaná rýchla

    zdravotnícka pomoc, prípadne polícia a bezodkladne zákonný zástupca.

    Priestupok bude prerokovaný pedagogickou radou a výsledok riešenia oznámený

    zákonnému zástupcovi žiaka. Škola kontaktuje CPPPaP.

     

    2. Postup pri riešení fajčenia:

     

    - O porušení školského poriadku sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci

    prítomní, svedkovia.

    - O porušení školského poriadku sa pošle oznam zákonnému zástupcovi žiaka.

    - Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa

    výchovné opatrenie.

    - Zákonnému zástupcovi žiaka sa oznámi sankcia za porušenie zákazu

    fajčenia.

    - Škola kontaktuje CPPPaP.

     

     

    3. Postup pri riešení užívania iných návykových látok:

     

    - Pedagogický pracovník pri podozrení, že žiak je pod vplyvom nelegálnych

    návykových látok, alebo ich užíva, kontaktuje zákonného zástupcu žiaka

    a príslušné oddelenie Policajného zboru SR.

    - O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.

    - V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku na

       pedagogickej rade a uloženie výchovného opatrenia.

    - Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému

      zástupcovi.

    - Škola kontaktuje CPPPaP.

     

    4. Postup pri riešení prechovávania nelegálnych návykových látok:

     

    - Pedagogický pracovník vyzve podozrivého žiaka k vyloženiu návykovej látky

      z osobných vecí, nedotýka sa jej a okamžite kontaktuje príslušné oddelenie

      Policajného zboru SR a zákonného zástupcu žiaka.

    - O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.

    - Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa

    uloží výchovné opatrenie.

    - Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému

    zástupcovi žiaka.

    - Škola kontaktuje CPPPaP.

     

    5. Postup pri riešení prechovávania legálnych návykových látok:

     

    - Pri nájdení legálnej návykovej látky (alkohol a tabak) u žiaka sa o tejto situácii

      spíše zápisnica, ktorá bude zaslaná zákonnému zástupcovi žiaka.

    - Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa

      uloží výchovné opatrenie.

    - Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému

      zástupcovi žiaka.

    - Škola kontaktuje CPPPaP.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Príloha č. 4

     

    Základná škola , Veľká Ida 1, 044 55 Veľká Ida

     

    Etický kódex učiteľa

     

    Preambula

     

                Etický kódex učiteľa určuje morálne povinnosti, ktoré by mal každý učiteľ pri výkone svojej profesie dodržiavať. Etický kódex je súhrn pravidiel správania sa, je komplexom hodnôt a princípov, ktorých dodržiavanie sa v profesijnom procese vyžaduje a napĺňa očakávania školy, ale aj jednotlivca.

    Komplexom školou uznávaných hodnôt, ktoré sa vzájomne podmieňujú, sú

     

    I. Sloboda – ľudskosť – vzdelanie

     

    Súhrnom všeobecne uznávaných princípov, ktoré by mali tvoriť základ morálnych povinností učiteľa, sú:

    1. princíp autonómie a zodpovednosti

    2. princíp rešpektovania spravodlivosti a fungovania v rámci demokratickej spoločnosti

    3. princíp kritického myslenia

    Každá z týchto hodnôt a princípov predstavuje súbor práv a morálnych povinností, ktoré tvoria etický rámec pre učiteľskú profesiu a zároveň sú odrazom spoločenského chápania etických hodnôt, ktorých aplikáciu spoločnosť očakáva.

     

    II. Všeobecné povinnosti

     

    1. Stavovskou povinnosťou učiteľa je profesionálna starostlivosť o vzdelávanie a výchovu jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami humanizmu, všeobecnej prospešnosti a úcty ku každému jednotlivcovi.

    2. Povinnosťou učiteľa je rozvíjať vo svojich žiakoch lásku ku vzdelaniu, múdrosti, dobru, k svojim najbližším, celej spoločnosti a svojej vlasti.

    3. Svoje poslanie plní učiteľ bez ohľadu na náboženské vyznanie, rasu, spoločenský pôvod a národnosť žiakov.

    4. Povinnosťou učiteľa je byť za každých okolností vo svojich profesionálnych postupoch a rozhodnutiach nezávislý, objektívny a zodpovedný.

    5. Učiteľ pomáha rodičom a žiakom uplatňovať právo slobodného výberu školy, výchovného a vzdelávacieho zariadenia.

     

     

    III. Povinnosti učiteľa voči sebe samému

     

    1. Učiteľ si musí uvedomiť veľkú zodpovednosť, ktorú má voči sebe, žiakom, rodičom a kolegom.

    2. Učiteľ sa neustále vzdeláva, zvyšuje svoju kvalifikáciu a snaží sa získavať najnovšie poznatky a informácie zo svojho odboru.

    3. Učiteľ je pri svojich profesionálnych postupoch a rozhodnutiach nezávislý, neviaže sa na žiadnu ideológiu, náboženstvo či politický smer. Takisto sa snaží, aby učivo ktoré učí, bolo očistené od takýchto vplyvov a malo čisto racionálno – objektívny základ.

    4. Učiteľ rešpektuje spravodlivosť a takisto ju uplatňuje na svojich žiakoch.

    5. Učiteľ si je vedomý svojej omylnosti, a preto ak pochybí, musí si vedieť chybu priznať a byť za ňu zodpovedný.

    IV. Učiteľ a výkon jeho povolania

     

    1. Učiteľ v rámci svojej odbornej a pedagogickej spôsobilosti vzdeláva a vychováva svojich žiakov spôsobom zodpovedajúcim najnovším poznatkom pedagogických a psychologických vied.

    2. Učiteľ plní svoje poslanie nielen v rámci svojho pracovného času, ale pozitívne ovplyvňuje aj svoje okolie za každých okolností.

    3. Od učiteľa nemožno vyžadovať taký výkon povolania a také kroky a činy, alebo spoluúčasť na nich, ak odporujú jeho svedomiu s výnimkou prípadov na ochranu života a zdravia.

    4. Učiteľ nesmie používať metódy a formy, ktoré majú negatívny dopad na výchovu a charakter osobnosti žiaka.

    5. Učiteľ používa svoje pedagogické majstrovstvo nielen voči bežne vychovávateľným a vzdelávateľným žiakom, ale aj zdravotne a osobnostne narušeným jedincom, ktorí sú ťažko vzdelávateľní a vychovávateľní.

    6. Učiteľ je povinný pri výkone svojho povolania primerane chrániť pedagogickú dokumentáciu pred neoprávnenou zmenou, zničením alebo zneužitím.

    7. Učiteľ nesmie používať metódy a formy práce, ktoré ohrozujú zdravie a lebo mravný vývoj žiaka a spoločnosti.

    8. Učiteľ sa počas výchovno – vzdelávacieho procesu nesmie riadiť a brať na zreteľ komerčné hľadisko, vlastný prospech a úžitok, ale výlučne svojím svedomím, pozitívnymi výchovno – vzdelávacími potrebami žiaka a vedeckými poznatkami.

    9. Učiteľ má právo a povinnosť zúčastňovať sa na verejnosti, v elektronických médiách na prezentácii pedagogických tém a problémov a viesť dialóg so širšou verejnosťou.

    10. Učiteľ nesmie používať nedôstojné metódy a formy svojho pôsobenia smerujúce k ponižovaniu žiaka, znižovaniu jeho sebavedomia a sebaúcty.

    11. Učiteľ je oprávnený zúčastňovať sa prezentácie pozitívnych výsledkov svojej práce, práce svojej školy alebo školského zariadenia. Informácie o svojej práci, práci výchovno – vzdelávacieho zariadenia musia byť pravdivé, vecné, výsostne informujúce a propagujúce pozitívne postupy a výsledky, pričom nesmie znevažovať prácu iných učiteľov či výchovno – vzdelávacích zariadení.

    12. Učiteľ sa nezúčastňuje podujatí a aktivít, ktoré znižujú jeho spoločenskú vážnosť a prestíž a taktiež spoločenskú vážnosť a prestíž učiteľského povolania vôbec.

    13. Učiteľ si má byť vždy a všade vedomý svojej národnej a spoločenskej úlohy a svojho vplyvu na okolie.

    V. Povinnosti učiteľa voči žiakovi

     

    1. Vzájomný vzťah učiteľa a žiaka je postavený na vzájomnej úcte a pochopení, vzájomnej ústretovosti a podpore ich úloh v živote a spoločnosti.

    2. Učiteľ si plní svoje profesionálne povinnosti voči všetkým žiakom rovnocenne bez zvýhodňovania jedných na úkor druhých, prihliada pritom na špecifické výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivých žiakov, vyžadujúce si individuálny prístup.

    3. Učiteľ sa správa k žiakovi korektne, s pochopením a trpezlivosťou. Nikdy sa nezníži k hrubému a nemravnému konaniu.

    4. Učiteľ rešpektuje žiaka ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami a právami i povinnosťami vyplývajúcimi z Deklarácie práv dieťaťa.

    5. Učiteľ má právo dohliadať na zdravý vývoj žiaka, v prípade jeho ohrozenia bezodkladne na to upozorniť rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka, príslušné orgány a inštitúcie.

    6. Učiteľ nesmie napomáhať alebo sa zúčastňovať na porušovaní cti a dôstojnosti žiaka. Každý učiteľ je povinný oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania žiaka, predovšetkým maloletých osôb.

    7. Učiteľ je povinný zrozumiteľne a veku primerane v súlade s platnými základnými pedagogickými dokumentmi žiaka vzdelávať a vychovávať.

    8. Učiteľ priebežne informuje žiaka a jeho rodičov resp. zákonných zástupcov o výsledkoch vzdelávacej a výchovnej práce, o prípadných problémoch, ťažkostiach a prípadných rizikách, ktoré môžu nastať.

    9. Učiteľ priebežne spolupracuje so žiakom, jeho rodičmi resp. zákonnými zástupcami pri výbere najvhodnejšej perspektívy vzdelávacej cesty a perspektívnej profesnej kariéry žiaka.

    10. Učiteľ nesmie zneužiť dôveru a závislosť žiaka, rodičov resp. zákonných zástupcov akýmkoľvek spôsobom.

     

     

    VI. Povinnosti učiteľa voči rodičom

     

    1. Učiteľ pravdivo informuje rodičov o výchovno – vzdelávacích úspechoch a neúspechoch žiaka.

    2. Ak si plnoletý žiak nepraje, aby učiteľ informoval rodičov, mal by to učiteľ rešpektovať, ale musí to oznámiť rodičom.

    3. Ak ho o to rodič požiada, učiteľ by si mal nájsť čas na stretnutie a na konzultácie s rodičmi ohľadom výchovno – vzdelávacích výsledkov žiaka.

     

    VII. Vzťahy medzi učiteľmi navzájom

     

    Základom vzťahov medzi učiteľmi na škole je vzájomne čestné, profesionálne, slušné a spoločensky korektné správanie sa spolu s kritickou náročnosťou, rešpektovaním svojich kompetencií a priznaním práva na odlišný názor.

     1. Učiteľ kolegiálne spolupracuje s učiteľmi, ktorí súčasne vzdelávajú a vychovávajú žiaka,
     2. spolupracuje s učiteľmi, ktorých vzdelávaním a výchovou prešli a tými, ktorí budú žiaka vzdelávať a vychovávať v nasledujúcom období.
     3. Učiteľ sa nevyhradzuje len svojmu predmetu, ale spolupracuje s inými učiteľmi a snaží sa  vytvárať medzipredmetové vzťahy a tak rozširovať žiakove obzory.
     4. Učiteľ rešpektuje právo na iný názor a vzájomne čestné profesionálne správanie sa.
     5. Učiteľ je povinný požiadať iného učiteľa o konzultáciu vždy, keď si to vyžaduje záujem žiaka a okolnosti.
     6. Učitelia sa navzájom podporujú a navzájom si pomáhajú bez ohľadu na to, na akom poste pôsobia. Pestujú vzájomnú kolegialitu, profesionalitu, úctu, hrdosť na svoje povolanie v slovenskej spoločnosti, štáte a európskej kultúre.
     7. Učiteľ nesmie podľahnúť falošnému pocitu kolegiality a stavovskej spolupatričnosti. Ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho, či nespravodlivého správania sa, diskriminácie, či iného negatívneho javu, konfrontuje túto situáciu s dotyčným kolegom. Ak nenastane zlepšenie, informuje o tom vedenie školy.
     8. Učitelia navzájom pestujú vzájomnú solidaritu a spolupatričnosť, svojim dielom prispievajú k medzinárodnej kooperácii a prestíži slovenskej výchovno – vzdelávacej sústavy.

     

    VIII. Záver

     

    Medzi hlavné piliere kvalitného učiteľa patria nielen kvalifikačné, ale hlavne charakterové a morálne vlastnosti. Z týchto charakterových a morálnych vlastnostní vyplýva pre učiteľa vysoká miera zodpovednosti najmä voči žiakom, rodičom, kolegom a v neposlednej miere aj voči sebe samému. K ďalším dôležitým pilierom učiteľa patria predovšetkým vzdelanie, aktívny prístup k celoživotnému vzdelávaniu, vzťah k pracovným povinnostiam a vzťah k žiakom.

    Učiteľstvo je poslanie a služba, rodičia a ich deti sú naši zákazníci, okrem rodičovskej výchovy je to najdôležitejšia činnosť pri príprave dieťaťa pre život a jeho povolanie.

                                      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Rozpracovanie Etického kódexu na podmienky ZŠ Veľká Ida

     

    A  Etický kódex učiteľa

     

     Etický kódex školy je významný regulátorom riadenia kvality školy. Vymedzuje dohodnuté hodnoty, ktoré sú základnou etickou normou i hodnotiacim kritériom riadiacej a pedagogickej činnosti.

    Predstavuje ideál, žiaduci stav etických priorít a vzťahov medzi ľuďmi v škole i vzťahov voči okoliu.

     

    Preambula

     

    Poslaním učiteľa je chrániť najvyššie ľudské hodnoty, dôstojnosť človeka a slobodu na ceste za vzdelávaním v duchu demokratických princípov.

    Učiteľ vytvára v škole takú atmosféru, aby žiak bol šťastný, spokojný a rád sa vzdelával. Zmyslom činnosti učiteľa je, aby zabezpečil žiakovi optimálny rozvoj.

    Učiteľ šíri kultúrne bohatstvo svojej spoločnosti a svojho národa, ovplyvňuje ju a vytvára v nej nové, vlastné podnety. Vedie žiakov k poznaniu a úcte kultúrneho bohatstva aj iných národov. Sústavne zvyšuje svoju profesionálnu úroveň a chráni jeho čistotu pred neodbornými jednotlivcami.

     

     

    Pravidlá správania sa učiteľa voči žiakovi

     

    UČITEĽ

     

    • umožňuje žiakovi sebapoznávanie,

    • ochraňuje žiakov pred ohrozením a pred situáciami ohrozujúcimi bezpečnosť pri vyučovaní

       a učebných činnostiach,

    • vytvára najlepšie podmienky pre vzdelanie každého žiaka,

    • pozná a rešpektuje Dohovor o právach dieťaťa,

    • nezneužíva svoje postavenie na získanie osobných výhod,

    • neposkytuje informácie o žiakoch na neprofesionálne účely,

    • žiaka telesne netrestá, používa pedagogické a vhodné formy výchovného pôsobenia,

    • neuprednostňuje žiakov kvôli osobnému prospechu,

    • neironizuje, nezahanbuje a neponižuje žiaka,

    • umožňuje žiakom vyjadrovať svoje názory,

    • nebráni vlastnému rozhodovaniu žiaka pri učení,

    • rešpektuje, chápe a akceptuje osobnosť žiaka.

     

    Pravidlá učiteľa vo vzťahu k svojmu povolaniu

     

    UČITEĽ

     

    • projektuje svoje celoživotné vzdelávanie a uplatňuje nové prístupy vo výchove a vzdelávaní,

    • prispieva k tvorbe kvalitných medziľudských vzťahov a ich udržovaniu, vytvára atmosféru

      vzájomnej   dôvery a úcty,

    • je celoživotným vzorom pre žiaka,

    • svojím konaním a vystupovaním zvyšuje spoločenský status učiteľa,

    • rešpektuje prijaté pravidlá kultúry školy,

    • vyznáva a otvorene sa hlási k ideálom demokracie, mieru a slobody,

    • o svojom pôsobení vždy podáva pravdivé informácie tak, aby vždy mohli byť objektívne    

       posúdené jeho kompetencie,

    • nezneužíva svoju profesiu uplatňovaním klientelizmu,

    • vedome nešíri nepravdivé informácie o svojich spolupracovníkoch,

    • neprijíma dary a úplatky za účelom zmeny svojho konania.

     

     

     

    „Začiatkom a koncom našej didaktiky nech je hľadať a nachádzať spôsob,

    podľa ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa viacej naučili, aby bolo v školách menej zhonu, nechuti a márnej práce, no viac voľného času, potešenia a zaručeného úspechu.“

     

                                                                                                                      Jan Amos Komenský

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Príloha č. 5

     

    Etický kódex žiaka

     

    Sebaúcta

     

    • Do školy chodíme upravení a staráme sa o svoj zovňajšok.
    • Odev je čistý a upravený.
    • Nenosíme výstredný make-up a doplnky.

     

    Úcta voči druhým

     

    • Máme právo na úctu od druhých.
    • Máme právo byť akceptovaní a uznávaní bez ohľadu na našu rasu, vieru, pohlavie a schopnosti.
    • Máme právo cítiť sa v škole bezpečne.
    •  Sme jeden voči druhému zdvorilí.
    • Odpovedáme hneď na prvýkrát, keď sa nás pýtajú alebo o niečo žiadajú.
    • Za každých okolností rozprávame slušne.
    •  Rešpektujeme právo ostatných na vzdelanie a preto ich vždy vypočujeme.
    • Rešpektujeme rozdiely medzi sebou.
    • Podporujeme sa medzi sebou.
    •  Všetky znepokojujúce záležitosti nahlásime dospelej osobe/učiteľovi.
    •  Spolupracujeme s dospelými pri vyšetrovaní priestupkov.
    •  Sme oboznámení s protipožiarnou ochranou v škole.
    • Vo vnútorných a vonkajších priestoroch školy sa pohybujeme bezpečne a neohrozujeme spolužiakov.
    • Podržíme dvere pre druhých ľudí.
    • Do školy nenosíme drahé a vzácne predmety.
    • Do školy neprinášame: cigarety, zápalky, zapaľovače, drogy a alkohol, nože, zbrane laser...

     

    Úcta k vyučovaciemu procesu

     

    • Máme právo vzdelávať sa a učitelia právo vyučovať bez vyrušovania
    • Riadime sa pokynmi vyučujúceho počas vyučovacej hodiny.
    • Do školy chodíme pravidelne a načas
    •  Mobilné telefóny a hudobné prehrávače máme počas vyučovacieho procesu vypnuté a schované. Do školy ich prinášame na vlastné riziko.
    •  Vždy sme dochvíľni a nosíme si všetky potrebné pomôcky a úbory.
    • Naši rodičia oboznámia učiteľa o našej absencii telefonicky a pri návrate do školy prinesieme ospravedlnenku.
    • Ak sme neprítomní na vyučovaní, našou povinnosťou je dobrať si vynechané učivo a doplniť si domáce úlohy.
    • Pri príchode učiteľa do triedy vstaneme na pozdrav a posadíme sa na pokyn.

     

    Úcta k prostrediu

     

    • Rešpektujeme prostredie, v ktorom sa učíme.
    • Budovu školy a pomôcky si vážime a nepoškodzujeme ich.
    • Jeme a pijeme len v priestoroch, kde je to dovolené. Triedu udržujeme v poriadku a čistote a smeti hádžeme do koša.
    • Stoličky vykladáme na stôl, aby sme uľahčili prácu upratovačkám.
    •  Vážime si učebnice a iné pomôcky, ktoré dostaneme a nepoškodzujeme ich.
    • Uhradíme vzniknutú škodu, ktorú sme spôsobili.
    •  Počas vyučovania sa zdržiavame sa v priestoroch školy.
    • Školu opúšťame len s povolením.

     

    Odmietame

     

    •  Poškodzovanie majetku.
    •  Neuposlúchnutie školských pravidiel a pokynov pedagógov.
    • Verbálne útoky na učiteľov, spolužiakov a zamestnancov.
    •  Fyzické násilie na učiteľov, spolužiakov a zamestnancov.
    • Šikanovanie.
    •  Sexuálne obťažovanie.
    • Zneužívanie omamných látok a drog.
    • Krádež.
    • Gamblerstvo.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Príloha č. 6 -treba nový

     

     Ekokódex  školy

     

    1. Správne separujeme odpad.
    2. Aktívne sa zapájame do zberov.
    3. Kontrolujeme a staráme sa o poriadok v okolí školy.
    4. Využívame odpadový  materiál na tvorbu nových vecí.
    5. Nenechávame otvorené vodovodné kohútiky.
    6. Staráme sa o našu zeleň a kvety na chodbách školy .
    7. Chránime prírodu pre budúce generácie.
    8. Maximálne znižujeme energie – zhasnem vždy, keď netreba svietiť.